Norsk legemiddelhåndbok

G10 Eldre og legemidler

Publisert: 31.12.2015

Sabine Ruths, Jørund Straand

Legemidler spiller en fremtredende rolle i forebygging og behandling av sykdommer og plager hos eldre. Fysiologiske aldersforandringer, konsekvenser av økt sykelighet og praktiske vansker knyttet til medisineringen gjør at legemiddelbehandling ofte kan være spesielt problematisk hos eldre pasienter. Samtidig bruk av mange legemidler innebærer økt bivirkningsrisiko og større fare for legemiddelinteraksjoner. Kompliserte legemiddelregimer kan i praksis umuliggjøre gjennomføring av medisineringen slik som planlagt. En nylig klinisk vurdering må alltid ligge til grunn for en legemiddelgjennomgang.

Både over- og underbehandling forekommer hyppig hos eldre. Mange legemiddelrelaterte problemene er knyttet til bruk av psykofarmaka, f.eks. i form av interaksjoner mellom forskjellige typer psykofarmaka, bruk av psykofarmaka med økt risiko for bivirkninger, at indikasjonsgrunnlaget er mangelfullt, at behandlingen kontinueres for lenge eller at doseringen er for høy. Kronisk hjertesvikt , atrieflimmer og demens er tre eksempel på diagnoser som bare forekommer isolert i rundt 5% av pasientene. De aller fleste har en eller flere tilleggssykdommer der behandling av den enkelte diagnosen kan skape problemer for de andre. Her blir det derfor helt nødvendig å foreta systematiske gjennomgang av totalmedikasjon med jevne mellomrom for å optimalisere behandlingen og for å seponere eller bytte ut midler som er kontraindiserte eller strengt tatt unødvendige. Mange eldre mennesker behandles med legemidler ordinert av forskjellige leger, og det er ikke sjelden at behandlingen forlenges selv om indikasjonsgrunnlaget ikke (lenger) er til stede (depresjon). For eldre pasienter er det derfor spesielt viktig at legen har oppdatert oversikt over hvilke medisiner den enkelte pasient skal ta (Legemiddelsamstemming). Like viktig er det at man har velfungerende rutiner for regelmessige legemiddelgjennomganger der behandlingen revurderes og prioriteres.

G10 Eldre og legemidler