Norsk legemiddelhåndbok

L2.3.3.2 Rituximab

Publisert: 08.12.2015

Sist endret: 05.09.2017

Egenskaper

Kimært (humant/murint) monoklonalt, glykosylert IgG1 antistoff rettet mot antigenet CD20, et plasmamembranprotein spesifikt for B-lymfocyttforstadier og B-cellederiverte neoplasmer.

Farmakokinetikk

Doseavhengig farmakokinetikk. Serumkonsentrasjon er negativt korrelert med tumorbyrde. Halveringstid ca. 3 dager etter enkel infusjon, 8–20 dager etter gjentatte infusjoner. Farmakodynamisk effekt sees i flere måneder.

Indikasjoner

Rituximab kan benyttes som monoterapi hos pasienter med residiv av follikulært lymfom eller i kombinasjon med CVP/CHOP som førstelinjeterapi, samt som vedlikeholdsbehandling etter remisjon på CVP/CHOP med eller uten rituximab. Ved storcellet diffust B-cellelymfom er nå rituximab i kombinasjon med CHOP rutinebehandling. En forutsetning er at cellene uttrykker CD20. Rituximab i kombinasjon med kjemoterapi er indisert for pasienter med tidligere ubehandlet og residiverende/refraktær kronisk lymfatisk levkemi. 
Pasienter med aktiv revmatoid artritt som ikke har respondert på, eller hvor det foreligger intoleranse overfor, anti-TNF-legemidler. Brukes ved organtransplantasjon mot sirkulerende antistoffer. Brukes også ved enkelte andre immunmedierte sykdommer hvor en antar at B-cellene spiller en viktig patogenetisk rolle (f.eks. ITP og Wegners granulomatose).

Dosering og administrasjon

Ved revmatoid artritt: To infusjoner à 1000 mg intravenøst med 14 dagers mellomrom. Ny behandlingssyklus kan være aktuell etter 24 uker.
Ved lymfom: Pasienter som har vist seg å tolerere intravenøs behandling, kan senere få rituximab administrert som subkutan injeksjon. Se forøvrig spesiallitteratur.

Overdosering
Se G12  Monoklonale antistoffer
Bivirkninger

I tilslutning til infusjonen, mest uttalt de første gangene, kan det komme reaksjon med feber, tretthet, hodepine, myalgi og artralgi, kvalme, diaré og urtikaria/utslett; i sjeldne tilfeller utvikles et mer dramatisk anafylaktisk bilde med angioødem, bronkospasme og blodtrykksfall. DIC-syndrom er også beskrevet. Disse bivirkningene er mest vanlig ved behandling av maligne lidelser sekundært til tumorlyse.Det er rapportert om sjeldne tilfeller av alvorlige hudreaksjoner som toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og Stevens-Johnson syndrom (SJS) ved bruk av rituximab hos pasienter med autoimmun sykdom.

Graviditet, amming
Graviditet: Klinisk erfaring begrenset. En må regne med placentapassasje og mulig tap av B-celler hos fosteret.
Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se G8 monoklonale antistoffer .
Informasjon til pasient

Bivirkninger. Prevensjon.

Rituximab

Rp. C

Preparatene omfatter biotilsvarende legemidler, se 
MabThera

«Roche»

  • infusjonskonsentrat 10 mg/ml. 2 × 10 ml kr 5 320,10, 50 ml kr 13 236,60.

  • injeksjonsvæske 1400 mg/hetteglass. 11,7 ml kr 18 992,40.

  • injeksjonsvæske 1600 mg/hetteglass. 13,4 ml kr 24432,10.

Rixathon

«Sandoz»

  • infusjonskonsentrat 10 mg/ml. Hetteglass: 2 × 10 ml kr 5462,90, 50 ml kr 13592.60.

L2.3.3.2 Rituximab