Norsk legemiddelhåndbok

Tabell 1: Forslag til nedtrapping for legemidler som bør trappes ned gradvis før seponering.

 

Legemidler

Forslag til nedtrapping

Benzodiazepiner og z-hypnotika

Anksiolytika: diazepam, oksazepam, alprazolam m.fl.

Brukt i inntil 4 – 6 uker: Nedtrapping over få dager.       
Brukt i over 4 – 6 uker: Avhengig av utgangsdose kan dosen trappes ned over 4 – 12 uker med dosereduksjon en gang per uke. Kjent avhengighet kan kreve enda lengre tid. Lenke til H-dir. kapittel med tabeller.

Hypnotika: nitrazepam m.fl.

Brukt i inntil 4 – 6 uker: Nedtrapping over få dager hvis mulig ut fra tablettstyrke. Kan eventuelt brukes ved behov i en periode.                  
Brukt i over 4 – 6 uker: Gradvis nedtrapping over 3 – 4 uker med dosereduksjon en gang per uke hvis mulig ut fra tablettstyrke.

Z-hypnotika: zopiklon, zolpidem

Brukt i inntil 4 – 6 uker: Nedtrapping over få dager hvis mulig ut fra tablettstyrke. Kan eventuelt brukes ved behov i en periode.                  
Brukt i over 4 – 6 uker: Gradvis nedtrapping over 2 – 3 uker med dosereduksjon en gang per uke hvis mulig ut fra tablettstyrke. Lenke Hdir

Sederende (førstegenerasjons) antihistaminer

Alimemazin, prometazin, doksylamin

Brukt i inntil 4 – 6 uker: Kan seponeres uten nedtrapping.
Brukt i over 4 – 6 uker: For alimemazin, trapp ned med 10 mg per uke. 
For prometazin og doksylamin, gi halv dose i 2 uker hvis mulig ut fra tablettstyrke og seponer deretter.

Antipsykotika ved psykiatriske lidelser

Olanzapin, kvetiapin, risperidon, aripiprazol m.fl.

Etter langtidsbruk bør nedtrapping og seponering skje på individuelt grunnlag, helst i samråd med psykiater. En dosereduksjon på i ca. 10 – 20 % av utgangsdosen hver til hver annen måned kan være et utgangspunkt ved schizofreni.

Antipsykotika på annen indikasjon

Olanzapin, kvetiapin, risperidon, aripiprazol, haloperidol m.fl.

Brukt i inntil 4 – 6 uker ved uro og adferdsforstyrrelse ved demens:
Kan seponeres uten nedtrapping.
Brukt i over 4 – 6 uker: Halvere dosen i 2 uker hvis mulig ut fra tablettstyrke, eventuelt halvere dosen en gang til i 2 uker og så seponere.

Levomepromazin, klorprotiksen m.fl.

Brukt i inntil 4 – 6 uker som sedasjon eller adjuvant til smertestillende behandling: Kan seponeres uten nedtrapping.
Brukt i over 4 – 6 uker i lave doser: Halvere dosen i 2 uker hvis mulig ut fra tablettstyrke og så seponere.
Brukt i over 4 – 6 uker i høye doser: Halvere dosen i 2 uker, deretter halvere dosen en gang til i 2 uker og så seponere.

Antidepressiva

Citalopram, escitalopram, fluoksetin, sertralin, paroksetin, venlafaksin, mirtazapin,
mianserin, bupropion m.fl.

Brukt i over 3 måneder: Nedtrapping med et trinn hver annen uke over ca. 8 uker, avhengig av hva som er praktisk mulig ut fra tablettstyrke. Hvis behov for langsommere nedtrapping enn det som er praktisk mulig ut fra tablettstyrken, kan overgang til mikstur eller dråper være et alternativ. Da fluoksetin har svært lang halveringstid, kan dette midlet trappes ned raskere, for eksempel over 4 uker.

Trisykliske antidepressiva: Amitriptylin, nortriptylin, klomipramin, trimipramin m.fl.

Brukt i over 4 – 6 uker: Nedtrapping i trinn på 25 mg av døgndosen hver uke, eventuelt med et ekstra trinn på 1 – 2 uker med en døgndose på 10 mg før seponering.

Antiepileptika ved epilepsi

Karbamazepin, valproat, lamotrigin, gabapentin m.fl.

Ved sikker epilepsidiagnose: Rådspør nevrolog. Nedtrapping bør skje på individuelt grunnlag, i regelen over minst 2 måneder. Fenobarbital og klonazepam bør trappes ned over minst 12 måneder. Hos skrøpelige, multimorbide eller demente sykehjemspasienter kan nedtrapping og prøveseponering gjøres uten spesialistvurdering ved anfallsfrihet i minst 2 år.

OBS: Ved seponering av antiepileptika med enzyminduserende egenskaper (karbamazepin, okskarbazepin, fenytoin, fenobarbital) kan bortfall av interaksjon kreve dosereduksjon av andre midler.

Antiepileptika ved andre indikasjoner

Gabapentin, pregabalin

Brukt i over 6 uker: Avhengig av størrelsen på døgndosen trappes gabapentin ned med mellom 100 og 300 mg hver uke til seponering. Pregabalin trappes ned med mellom 25 og 75 mg hver uke til seponering.

Karbamazepin, valproat, lamotrigin, m.fl.

Brukt i over 6 uker: Nedtrapping på individuelt grunnlag. På indikasjon bipolar sykdom kan nedtrapping skje i løpet av 1 – 2 uker. Dette kan være et utgangspunkt også ved bruk ved andre indikasjoner (ved epilepsi, se over). OBS: Ved seponering av karbamazepin, som er enzyminduserende, kan bortfall av interaksjon kreve dosereduksjon av andre legemidler.

Opioider ved ikke-maligne smerter

Kodein, tramadol

Brukt i over 4 – 6 uker: Nedtrapping over 2 – 4 uker avhengig av hva som er praktisk mulig ut fra tablettstyrke. Ved langvarig overforbruk og avhengighet kan langsommere nedtrapping være nødvendig.

Morfin, oksykodon

Se tabell 2 . Ved alvorlig misbruk med ledsagende psykososiale komplikasjoner inkludert bruk av illegale opioider, er en langvarig og tverrfaglig tilnærming påkrevet. Lenke til Hdir .

Protonpumpehemmere

Omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, lanzoprazol

Brukt i over 8 uker: Redusere til halv døgndose i 1 uke, halvere så denne dosen i 1 uke osv. til laveste mulige dosering er oppnådd. Seponer så etter 1 uke på denne dosen. Ved noen diagnoser kan pasienten eventuelt gå over til intermitterende, symptomstyrt behandling.

Histamin H2-blokkere

Ranitidin, famotidin

Brukt i over 4 uker: Redusere til halv døgndose i 2 uker før seponering.
Ved noen diagnoser kan pasienten eventuelt gå over til intermitterende, symptomstyrt behandling.

Systemiske glukokortikoider

Prednisolon m.fl.

Nedtrappingsforslaget under gjelder for prednisolon. Ved bruk av andre glukokortikoider kan dosene regnes om til prednisolonekvivalenter ved hjelp av  Tabell 2: Glukokortikoider til systemisk bruk i kapittel L3.7 L3.7 Glukokortikoider
A. Brukt i inntil 7 dager: Kan seponeres uten nedtrapping.
B. Brukt i 8 – 14 dager: Kan trappe ned ved å halvere forrige dags dose hver dag i noen dager før seponering. Et alternativ kan være å trappe ned med 5 mg daglig til full seponering.
C. Brukt i over 14 dager (langsommere nedtrapping jo lenger behandlingstiden har vært):
1. Ved døgndoser på over 40 mg, reduser døgndosen med 5 – 10 mg hver til hver annen uke til dosen er under 40 mg, gå deretter til punkt 2.
2. Ved døgndoser på 20 – 40 mg, reduser døgndosen med 5 mg hver til hver annen uke, gå deretter til punkt 3.
3. Ved døgndoser på 10 – 20 mg, reduser døgndosen med 2,5 mg hver til hver annen uke, gå deretter til punkt 4.
4. Ved døgndoser på 10 mg og lavere, reduser døgndosen med 1,25 mg hver annen til hver tredje uke. Ved døgndoser på 5 mg og lavere, se også L3.7.1  L3.7.1 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon

Betablokkere (inkl. kombinerte alfa- og betablokkere)

Metoprolol, atenolol, bisoprolol, propranolol, labetalol, karvedilol m.fl.

Nedtrapping bør skje ved gradvis reduksjon av dosen over 1 – 3 uker avhengig av utgangsdose, ned til en halv tablett av minste tilgjengelige styrke som deretter brukes i 4 dager før endelig seponering.

Langtidsvirkende nitropreparater

Isosorbidmononitrat

Reduser til halv dose i 2 uker før seponering hvis mulig ut fra tablettstyrke. Gi eventuelt korttidsvirkende nitroglyserin ved behov i denne fasen.

Tabell 1: Forslag til nedtrapping for legemidler som bør trappes ned gradvis før seponering.