Norsk legemiddelhåndbok

L8.7.3 Klonidin

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 20.12.2017

Egenskaper

Imidazolderivat. Sentralnervøs og perifer sympatikushemning (ved stimulering av alfa-2-reseptorer og I1-imidazolinreseptorer). Reduserer både hjertefrekvens, minuttvolum og perifer karmotstand. Gir væske- og saltretensjon, bør oftest kombineres med tiazid. Gis som intravenøs infusjon (godkjenningsfritak) til pasienter med behov for rask og kraftig blodtrykksreduksjon (eks. aortadisseksjon) og ved avvenning av respiratorpasienter som ofte får en abstinensreaksjon med økning av blodtrykk og hjertefrekvens, samt angst og uro når opioider seponeres. 

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 95 % ved peroral tilførsel. Ca. 40 % metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter. Ca. 60 % utskilles umetabolisert via nyrene. Aktiv tubulær sekresjon. Halveringstiden er ca. 12 timer, forlenges ved nedsatt nyrefunksjon.

Indikasjoner
Migreneprofylakse. Menopausale hetetokter. Tics og Tourettes syndrom, se  T5.10 Tics og Tourettes syndrom. Kan ha god effekt ved abstinensreaksjoner etter opioider. Kan ha effekt ved moderat og alvorlig hypertensjon, inkludert hypertensiv krise, som er resistent mot annen terapi, men denne indikasjonen er formelt ikke godkjent lenger. Gis som intravenøs infusjon (godkjenningsfritak) til pasienter med behov for rask og kraftig blodtrykksreduksjon (eks. aortadisseksjon) og ved avvenning av respiratorpasienter som ofte får en abstinensreaksjon med økning av blodtrykk og hjertefrekvens, samt angst og uro når opioider seponeres.
Dosering og administrasjon
  • Migreneprofylakse, menopausale hetetokter: 25–75 μg × 2

  • Hypertensjon: Start med små doser. 75 μg × 2, gradvis økning til 450 μg × 2, etter behov. NB! Gradvis seponering under nøye kontroll. Lavere dose ved redusert nyrefunksjon

Overdosering
Se G12 Klonidin
Bivirkninger

Tretthet, initiativløshet, munntørrhet og impotens er relativt vanlig. Ortostatisk besvær ved høyere doser. Gastrointestinalt besvær. Akkomodasjonsforstyrrelser. Depresjon.

Graviditet, amming

Graviditet: Ingen kjent risiko ved bruk under graviditeten.
Amming: Når det gjelder amming, er det liten risiko for påvirkning av barnet ved sporadisk bruk av de doser som brukes ved migreneprofylakse, men barnet bør observeres for hypotensjon. Ved bruk av de doser som brukes ved hypertensjon, er det vist moderat overgang til morsmelk. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende. Kan redusere melkeproduksjonen.

Forsiktighetsregler

Klonidin må ikke seponeres brått pga. risiko for rebound fenomen (blodtrykkskrise etter noen timer, takykardi, angst), av og til livstruende. Intravenøs tilførsel kan forbigående øke blodtrykket via alfa-2-reseptorstimulering i motstandskar, men dette har ingen praktisk betydning. Klassifisert som potensielt trafikkfarlig.

Kontraindikasjoner

Feokromocytom. Alvorlig bradyarytmi som følge av syk sinusknutesyndrom eller AV-blokk grad II eller III.

Kontroll

Få frem ev. subjektive bivirkninger. Kontrollér leverfunksjonen etter 2–3 måneder, senere en gang årlig.

Seponering

Alltid gradvis og under nøye kontroll av blodtrykk, hjertefrekvens og ev. myokardiskemisymptomer pga. rebound-effekt. Rask seponering kan være livstruende.

Informasjon til pasient

Understrek faren ved rask seponering. Sedativ effekt. Forsterker effekten av alkohol og sedativa. Potensielt trafikkfarlig.

Klonidin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N02CX02 C02AC01
Catapresan

«Boehringer Ingelheim»

  • tabletter 25 μg. 100 stk. (enpac) kr 94,10.

  • tabletter 75 μg. Er avregistrert, men kan skaffes på godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek, se
  • tabletter 150 μg. Er avregistrert, men kan skaffes på godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek, se
Catapres

«Boehringer Ingelheim»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
  • injeksjonsvæske 150 µg/ml 5 x 1 ml. 

Catapres-TTS

«Boehringer Ingelheim»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
  • depotplaster 0,2  mg/24 timer.  4 sett.

Kapvay

«Concord Pharmaceutical»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
  • depottabletter 100 µg. 60 stk.. 

L8.7.3 Klonidin