Norsk legemiddelhåndbok

G24 Legemiddelgjennomgang (LMG)

Publisert: 7.03.2017

Tabell 3 NorGeP

 

«The Norwegian General Practice (NorGeP) criteria»  

Liste over 36 eksplisitte kriterier over farmakologisk uhensiktsmessige forskrivninger til eldre pasienter (> 70 år) i allmennpraksis

 

Tallene i parentes henviser til tallene i venstre kolonne. Legemidlene er angitt med generisk navn 

 

 Kriterier

Kommentarer

 

 

Antikolinerge effekter Fare for forstyrret kognitiv funksjon (forvirring og demens). (1–4)

Amitriptylin kan være hjertetoksisk. Bedre alternativer finnes.

 

Førstegenerasjons lavpotente  Antipsykotika

 

Antikolinerge effekter + ekstrapyramidale effekter (parkinsonisme). (1–4)

Ofte forskrevet mot «svimmelhet». Ingen dokumentert effekt hos eldre. (4)

 

Benzodiazepiner med lang virketid

 

Lang halveringstid. Også farmakologisk aktive metabolitter har halveringstid > 50 t. Fare for akkumulasjon i kroppen, muskelsvakhet. Økt fare for fall og brudd. (1–3)

 

 1. Oksazepam > 30 mg/24 h
 2. Zopiklon > 7,5 mg/24 h

 

Fare for muskelsvakhet og fare for fall og brudd. (1–2)

 

Sentraltvirkende musklerelakserende middel

 1. Karisoprodol

 

Antikolinerge effekter. Fare for tilvenning.

 

Sterke smertestillende stoffer

 1. Dekstropropoksyfen (Aporex)

 

Toksisk, smal terapeutisk bredde. Bedre alternativer finnes.

 

Lungemedisiner

 

Fare for hjerterytmeforstyrrelser. Ikke dokumentert effekt ved kols. Bedre behandlingsalternativer finnes.

 

 

Kardiovaskulære legemidler

 

Fare for rytmeforstyrrelser (torsade de pointes). Brukes med forsiktighet. Bedre alternativer finnes hvis indikasjonen er betablokade.

 

 

 1. Alimemazin eller trimeprazin 

 

Antikolinerge effekter. Forlenget sedasjon. (1–4)

 

Kombinasjoner med Warfarin

 

Økt risiko for gastrointestinal blødning.

Økt blødningsrisiko pga. hemmet warfarinmetabolisme. (2–3)

For  SSRI, også økt risiko for blødning pga. en direkte blodplatehemning. (4)

 

Kombinasjon med NSAIDs

 1. NSAID (eller koksib) + ACE-hemmere (eller ARB)
 2. NSAID + diuretika
 3. NSAID +  SSRI

 

Økt risiko for legemiddelutløst nyresvikt. (1)

Redusert effekt av diuretika. (2)

Økt risiko for gastrointestinal blødning og væskeretensjon. (3)

Økt risiko for gastrointestinal blødning. (3) (Se Warfarin og  SSRI)

 

Andre kombinasjoner

 1. ACE-hemmere + kalium eller kaliumsparende diuretika
 2. Betablokker + kardioselektive  Kalsiumantagonister
 3. DiltiazemLovastatin eller  Simvastatin  

 

Økt risiko for bivirkninger av  Statiner, inkl. rhabdomyolyse, pga. hemning av statinmetabolismen. Høyest risiko for Simvastatin og  Lovastatin. (1)
Fare for  Hyperkalemi. (2)

Økt risiko for økt TCA-effekt pga. hemmet metabolisme av TCA. (3)

Økt risiko for AV-blokk og myokarddepresjon. (4)

Økt risiko for bivirkninger av  Statiner, inkl. rhabdomyolyse, pga. hemning av statinmetabolismen. (5)
Redusert metabolisme av  Karbamazepin, økt fare for bivirkninger av karbamazepin. (6)

 

Polyfarmasi

 

Økt risiko for muskelsvakhet, fall og brudd samt forstyrret kognitiv funksjon.

 

Forkortinger: NSAID (Non-steroid antiinflammatory drug): Ikke‑steroide antiinflammatoriske midler; ACE (Angiotensin converting enzyme): Angiotensinkonverterende enzym; SSRI (Selective serotonin reuptake inhibitor): Selektive serotoninreopptakshemmere; TCA: Trisykliske antidepressiva; kols: Kronisk obstruktiv lungelidelse

 

Kriteriene er ikke absolutte, men kan tjene som tommelfingerregler ved forskrivning og som evalueringsmål på gruppenivå. Kriteriene er utarbeidet og validert av 46 spesialister i klinisk farmakologi, geriatri og allmennmedisin.

 

Publisert: Sture Rognstad, Jørund Straand, Olav Spigset, Torgeir Brun Wyller, Mette Brekke, Arne Fetveit, Defining explicit criteria for assessing inappropriate prescriptions to elderly patients in general practice. The Norwegian General Practice (NorGeP) criteria
Scand J Prim Health Care. 2009;27:153-9

G24 Tabell 3 NorGeP