Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.3.6 Piperacillin–tazobaktam

Publisert: 16.11.2016

Sist endret: 02.12.2016

Vedrørende egenskaper, doseringsregler, bivirkninger, graviditet, amming og kontraindikasjoner, se  L1.2.3 Bredspektrede penicilliner
Farmakokinetikk
Penetrerer godt til de fleste vev og kroppsvæsker, med unntak av meningene dersom disse ikke er inflammerte (se ). Høyest konsentrasjon i godt vaskularisert vev som lunge, tarm, uterus, ovarier, prostata og beinvev. Metaboliseres bare i liten grad i leveren. Både piperacillin og tazobaktam utskilles via nyrene, 70–80 % umetabolisert. Aktiv tubulær sekresjon. Halveringstiden er ca. 1–2 timer for piperacillin og ca. 1 time for tazobaktam. Samtidig tilførsel av probenecid forsinker den renale utskillelsen.
Indikasjon

Piperacillin-tazobaktam er indisert for behandling av moderate til alvorlige systemiske og/eller lokale bakterielle infeksjoner der betalaktamaseproduserende bakterier er mistenkt eller påvist. For voksne har kombinasjonen indikasjon ved nosokomiale pneumonier, kompliserte urinveisinfeksjoner inklusive pyelonefritt, intraabdominale infeksjoner og ved hud- og bløtdelsinfeksjoner. Både for voksne og barn (2–12 år) er det indikasjon ved bakterielle infeksjoner ved nøytropeni.

Dosering og administrasjon

4 g × 3. Kan økes til 4 g × 4 om man mistenker infeksjon med Pseudomonas.

Ved nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance < 20 ml/minutt) forlenges doseintervallet til 12 timer.

Overdosering
Se G12  Betalaktamantibakterielle midler, penicilliner
Forsiktighetsregler

Kan gi hypokalemi (serum-kalium bør følges).

Piperacillin–tazobaktam
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: J01CR05
Piperacillin/Tazobactam

«Fresenius Kabi»

  • infusjonssubstans 2 g piperacillin, 250 mg tazobaktam. 10 hetteglass kr 829,60.

  • infusjonssubstans 4 g piperacillin, 500 mg tazobaktam. 10 hetteglass kr 1 357,10.

Piperacillin/Tazobactam

«Stragen»

  • infusjonssubstans 2 g piperacillin, 250 mg tazobaktam. 10 hetteglass kr 829,60.

  • infusjonssubstans 4 g piperacillin, 500 mg tazobaktam. 10 hetteglass kr 1 357,10.

L1.2.3.6 Piperacillin–tazobaktam