Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.5.1 Aztreonam

Publisert: 16.11.2016 

Egenskaper

Aztreonam er et monobaktam, og det har kun betalaktamringen til felles med penicillinene og cefalosporinene. Antibakteriell virkningsmekanisme er som for øvrige betalaktamantibiotika, og midlet har følgelig baktericid effekt. Villtypestammer av Pseudomonas anses å være intermediært følsomme for aztreonam.
Ved inhalasjonsterapi (CF) oppnår man effektive konsentrasjoner.

Antibakterielt spektrum

Effekt på mange gramnegative aerobe bakterier, særlig innen gruppen Enterobacteriaceae, men også på noen Pseudomonas aeruginosa-stammer. Påvirker ikke grampositive eller anaerobe bakterier.

Farmakokinetikk

God penetrasjon til vev og kroppsvæsker. Penetrerer betente meninger. Ca. 10 % metaboliseres i leveren til inaktiv hovedmetabolitt. Rundt 75 % utskilles umetabolisert via nyrene gjennom aktiv tubulær sekresjon. Halveringstiden er 1,5–3 timer. Samtidig tilførsel av probenecid forsinker den renale utskillelsen.

Indikasjoner

Infeksjoner fremkalt av gramnegative mikrober følsomme for aztreonam; øvre urinveisinfeksjoner, nedre luftveisinfeksjoner forårsaket av gramnegative intestinale stavbakterier.
Inhalasjonspreparat: Kroniske lungeinfeksjoner forårsaket av Pseudomonas aeruginosa hos pasienter over 6 år med cystisk fibrose.

Dosering og administrasjon

Aztreonam administreres intravenøst eller intramuskulært, 1–2 g × 2–3. Maksimal døgndose: 8 g. Dosereduksjon ved sterkt nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance < 50 ml/minutt).
Til inhalasjon: 75 mg x 3 i 28 dager, etterfulgt av 28 dager opphold.

Overdosering
Se G12 Aztreonam
Bivirkninger
Hovedsakelig de samme som for penicillinene og cefalosporinene; se og . I forhold til penicilliner og cefalosporiner sees økt risiko for reversibel stigning i leverenzymer, vanligvis ca. 3 ganger økning. Kraftigere økning og annen levertoksisitet kan forekomme. Kryssallergi mellom aztreonam og betalaktamantibiotika er meget sjelden, men kan ikke utelukkes.
Graviditet, amming

Graviditet: Begrenset klinisk erfaring hos gravide.
Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende.

Forsiktighetsregler
Selv om kryssallergi mellom aztreonam og penicilliner og cefalosporiner er sjelden, skal aztreonam gis med forsiktighet til pasienter med kjent alvorlig penicillin- eller cefalosporinallergi. Hvis aztreonam gis til en penicillinallergiker, må det initialt gis en liten prøvedose, og pasienten må overvåkes nøye i 10–20 minutter. En anafylaktisk straksreaksjon er livstruende. (Behandling: se .)
Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for aztreonam.

Aztreonam
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: J01DF01
Azactam

«Bristol-Myers Squibb»

  • injeksjons-/infusjonssubstans 2 g. 1 hetteglass kr 353,40.

Cayston

«Gilead»

  • inhalasjonssubstans til nebulisator  75 mg. 84 sett kr 28 558,50.

L1.2.5.1 Aztreonam