Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.6.3 Meropenem

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 22.02.2018

Vedrørende egenskaper, antibakterielt spektrum, indikasjoner, doseringsregler, bivirkninger, graviditet, amming, kontraindikasjoner og forsiktighetsregler, se L1.2.6 Karbapenemer
Farmakokinetikk

God penetrasjon til vev og kroppsvæsker, inkludert cerebrospinalvæske og galle. Metaboliseres i noen grad ekstrarenalt til inaktiv metabolitt. 60–80 % utskilles umetabolisert via nyrene gjennom aktiv tubulær sekresjon. Halveringstiden er ca. 1 time. Samtidig tilførsel av probenecid forsinker den renale utskillelsen.

Dosering og administrasjon
  • Voksne: 0,5–1 g × 3 daglig. Ved cystisk fibrose: 2 g × 3

  • Barn med cystisk fibrose, 3 måneder – 12 år: 40 mg/kg kroppsvekt × 3

Overdosering
Se G12 Karbapenemer
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Metodevurdering

Meropenem/vabobactam: Behandling av infeksjoner

Meropenem
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: J01DH02
Meropenem

«Fresenius»

  • injeksjons-/infusjonssubstans 500 mg. 10 hetteglass kr 1 056,50.

  • injeksjons-/infusjonssubstans 1000 mg. 10 hetteglass kr 1 941,00.

L1.2.6.3 Meropenem