Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.9.1 Gentamicin

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 05.01.2018

Vedrørende egenskaper, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L1.2.9 Aminoglykosider
Antibakterielt spektrum

Baktericid effekt mot en rekke aerobe og fakultative mikrober. I Norge er langt de fleste stammene innenfor enterobakteriene, Pseudomonas aeruginosa og Staphylococcus aureus følsomme.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 100 % ved intramuskulær tilførsel. Diffunderer hovedsakelig til ekstracellulære væsker unntatt cerebrospinalvæsken. Penetrerer heller ikke betente meninger. Høye konsentrasjoner i indre øret. Akkumuleres i vev, særlig i nyrene. Metaboliseres ikke. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er 2–3 timer.

Indikasjoner

Alvorlige infeksjoner forårsaket av aminoglykosidfølsomme mikrober. Inngår i standardregime sammen med penicilliner ved empirisk sepsisbehandling i sykehus. Gentamicin brukes også som lokalbehandling ved ortopediske infeksjoner (se spesiallitteratur).

Dosering og administrasjon

Bør bare brukes i sykehus og etter gjeldende retningslinjer.

 1. Normal nyrefunksjon

  • Voksne: 4,5–6 mg/kg × 1. Som alternativ kan man gi 3 mg/kg som startdose - ev. 5–7 mg/kg (off label), deretter 1,5–2 mg/kg × 3. Hos eldre redusert dose

  • Barn: 7 mg/kg × 1. Ved manglende klinisk effekt eller resistente mikrober kan man med serumkonsentrasjonsmåling dosere inntil 10 mg/kg × 1

 2. Nedsatt nyrefunksjon

  • Dosering ved nedsatt nyrefunksjon er en spesialistoppgave

Kontroll av dosen: Serumkonsentrasjonsmålinger etter 2. eller 3. døgn og deretter 2–3 ganger per uke. Ved dosering tre ganger daglig bør toppkonsentrasjonen målt etter en time ikke overstige 12 mg/l og bunnkonsentrasjon før neste dose ikke overstige 2 mg/l. Høyere konsentrasjon gir risiko for ototoksiske og nefrotoksiske bivirkninger.

Ved dosering en gang daglig bør bunnkonsentrasjonen være under 0,5 mg/l og konsentrasjonen etter 8 timer mellom 1,5 og 5 mg/l.

Overdosering
Se G12 Gentamicin
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen.

Gentamicin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: J01GB03
*Søknad Legemiddelverket via apotek, se
Gensumycin

«Sanofi-aventis»

 • injeksjonsvæske 40 mg/ml. 5 × 2 ml kr 242,20.

Gentamicin

«Braun»

 • infusjonsvæske 1 mg/ml. Plastpose: 10 × 80 ml kr 413,30.

 • infusjonsvæske 3 mg/ml. Plastpose: 10 × 80 ml kr 934,70, 10 × 120 ml kr 1 380,70.

Gentamicin

«Orifarm»

 • infusjonsvæske 3 mg/ml. Plastpose: 10 × 80 ml kr 934.70, 10 × 120 ml kr 1380.70.

Gentamicin

«Wockhardt»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • infusjons/injeksjonsvæske 10 mg/ml. Ampuller: 5 × 2 ml.

Gentamicin

«2care4»

 • infusjonsvæske 3 mg/ml. Plastpose: 10 × 80 ml kr 934,70, 10 × 120 ml kr 1 380,70.

Til lokal bruk

Rp. C

Septopal

«Biomet»

 • kjeder 4,5 mg/kule. 10 kuler kr 1 085,30, 30 kuler kr 2 261,40, 5 × 30 kuler kr 11 020,00.

 • minikjede 1,7 mg/minikule. 20 kuler kr 1 528,80.

L1.2.9.1 Gentamicin