Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.9.2 Tobramycin

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 11.07.2017

Vedrørende egenskaper, antibakterielt spektrum, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L1.2.9 Aminoglykosider
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 100 % ved intramuskulær tilførsel, ca. 10 % ved inhalasjon. Penetrasjon til kroppsvæsker som for øvrige aminoglykosider (se under gentamicin). Metaboliseres ikke. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er 2–3 timer.

Indikasjoner

Alvorlige infeksjoner forårsaket av tobramycinfølsomme mikrober, eller som del av kombinasjonsbehandling ved alvorlige infeksjoner med ukjent mikrobe. Vanligvis det mest effektive aminoglykosidet mot P. aeruginosa.
Suppresjonsbehandling av kronisk P. aeruginosa luftveisinfeksjoner hos pasienter med cystisk fibrose.

Dosering og administrasjon

Som for gentamicin. Bør bare brukes i sykehus og etter gjeldende retningslinjer.

 1. Normal nyrefunksjon

  • Voksne: Første dose: 3 mg/kg kroppsvekt - ev. 5–7 mg/kg (off label), senere 1,5–2 mg/kg × 3 eller 4,5–6 mg/kg × 1. Hos eldre redusert dose

  • Barn: 7 mg/kg × 1. Ved manglende klinisk effekt eller resistente mikrober kan man med serumkonsetrasjonsmåling dosere inntil 10 mg/kg × 1

 2. Nedsatt nyrefunksjon

  • Dosering ved nedsatt nyrefunksjon er en spesialistoppgave

Kontroll av dosen: I prøve tatt umiddelbart før ny dose bør konsentrasjonen ikke overstige 2 mg/l. I prøve tatt en time etter dosering minst 4 mg/l og ikke over 12 mg/l. Prøver tas det andre behandlingsdøgnet og senere 2–3 ganger per uke. Ved dosering en gang daglig bør bunnkonsentrasjonen være under 0,5 mg/l og konsentrasjonen etter 8 timer mellom 1,5 og 5 mg/l.

Preparater til inhalasjon

Tobramycin kan administreres som inhalasjonsvæske i nebulisator og kan da brukes som intermitterende behandling til cystisk fibrosepasienter over 6 år.

Det er viktig at behandlingen skjer hos lege med erfaring i behandling av cystisk fibrose.

Hver dose (1 ampulle) er på 300 mg inhalasjonsvæske eller 112 mg (4 kapsler) inhalasjonspulver. Intervallet mellom dosene skal være så nær 12 timer som mulig, ingen alders- eller vektreduksjon av dosen. Behandlingen bør foregå i 4 uker, etterfulgt av 4 uker uten behandling. Erfaringsgrunnlaget med syklisk behandling er begrenset til 2 år.

Absorpsjonen av tobramycin etter inhalering er meget varierende. Midlet bør ikke gis til pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Nyrefunksjonsundersøkelse og audiologisk undersøkelse bør gjøres før behandling starter og etter minst hver sjette behandlingssyklus. Under pågående syklus med inhalasjon bør pasienten ikke få noe aminoglykosid parenteralt.

Resistens under pågående behandling kan forekomme, likeens overvekst av andre resistente mikrober, som Burkholderia cephacia, gjærsopp og Aspergillus. Pasienten bør derfor overvåkes mikrobiologisk.

Bronkospasme er den hyppigste bivirkningen; første dose skal alltid gis under oppsyn. Ved tegn på bronkospasme gis bronkodilaterende behandling.

Dosering ved inhalasjon

Voksne og barn eldre enn 6 år: 300 mg (1 ampulle) eller 112 mg (4 kapsler) × 2 daglig. Det er viktig at pasienten følger bruksanvisningen nøye.

Dosering, øyedråper

1 dråpe morgen og kveld i 7 (6–8) dager. Ved alvorlig infeksjon startes med 1 dråpe 4 ganger daglig den første dagen.

Overdosering
Se G12 Tobramycin
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Tobramycin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: J01GB01
Nebcina

«EuroCept»

 • injeksjonsvæske 40 mg/ml. 10 × 2 ml kr 523,80.

Tobi

«Novartis»

 • inhalasjonspulver  28 mg/dose. 224 kapsler (enpac) kr 23 362,50

 • inhalasjonsvæske 300 mg/5 ml. 56 × 5 ml kr 19 239,60

Tobramycin

«Braun»

 • infusjonsvæske 1 mg/ml. 20 × 80 ml kr 1 351,40

 • infusjonsvæske 3 mg/ml. 20 × 80 ml kr 3 969,50, 10 × 120 ml kr 2 987,70

Til lokal bruk

Rp. C

Tobrex Depot

«Novartis»

 • depotøyedråper 3 mg/ml. 5 ml kr 80,60.

L1.2.9.2 Tobramycin