Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.11.1 Linezolid

Publisert: 16.11.2016 

Sist endret: 07.06.2017

Egenskaper og antimikrobielt spektrum

Linezolid tilhører en relativt ny gruppe helsyntetiske antibakterielle midler som virker hemmende på proteinsyntesen i bakterier ved å binde seg til bakterieribosomer. Midlet har effekt mot grampositive bakterier og mykobakterier. Linezolid er en reversibel, ikke-selektiv hemmer av monoaminoksidase (MAO). Pga. bivirkningsprofil og begrenset klinisk erfaring bør midlet kun brukes ved alvorlige infeksjoner med stafylokokker og enterokokker når disse er resistente mot andre midler. Behandling bør startes opp under spesialistveiledning.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 100 % ved peroral tilførsel. God penetrasjon til godt vaskularisert vev, cerebrospinalvæsken, pleuravæsken og pankreas. Metaboliseres i leveren ved oksydasjon. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, ca. 30 % umetabolisert. Halveringstiden er ca. 5–7 timer.

Indikasjoner

Infeksjoner forårsaket av gule og hvite stafylokokker, enterokokker, streptokokker og pneumokokker når disse er følsomme for linezolid og resistente mot vanlige førstehåndsmidler. Linezolid kan være aktuelt ved allergi mot alternative midler. Linezolid er godkjent for behandling av kompliserte hud- og bløtdelsinfeksjoner, samt nosokomiale pneumonier. Forekomsten av multiresistente grampositive er så lav i Norge at linezolid kun unntaksvis vil være indisert.

Dosering og administrasjon

Parenteralt og peroralt:

  • Voksne: 600 mg × 2 i 10–14 dager

  • Barn: Pga. manglende erfaring bør ikke linezolid gis til barn og unge under 18 år

Behandling utover 14 dager kan bare anbefales i spesielle tilfeller og maksimal behandlingsvarighet er 28 dager. Sikkerhet og effekt ved behandling utover 28 dager er ikke dokumentert.

Behandlingen bør startes i sykehus og etter konsultasjon med relevante spesialister, som mikrobiolog eller spesialist i infeksjonssykdommer.

Overdosering
Se G12 Linezolid
Bivirkninger

Vanlige: Gastrointestinale symptomer som diaré, kvalme og oppkast, hodepine, svimmelhet, utslett. Smaksforstyrrelser (metallsmak) er rapportert. Soppinfeksjoner pga. endringer i den mikrobiologiske flora.

Potensielt alvorlige og relativt vanlige: Perifer og/eller optisk nevropati, beinmargsdepresjon, anemi og melkesyreacidose. Ved mistanke om slike bivirkninger må behandlingen med linezolid øyeblikkelig revurderes og ev. seponeres. Alle bivirkningene blir hyppigere og mer alvorlige jo lenger behandlingen pågår. Beinmargsdepresjon og perifer og/eller optisk nevropati kan være irreversibel. Optisk nevropati kan gi synstap. Pasienter som rapporterer synsforstyrrelser bør undersøkes av øyelege. For å unngå alvorlige følger av melkesyreacidose, må pasienter som får vedvarende kvalme og brekninger, acidose uten annen årsak eller lav serum-hydrogenkarbonat undersøkes nøye. Alvorlig transfusjonskrevende anemi ble rapportert hos 9 % av pasienter behandlet i inntil 1 måned og hos 15 % av de som ble behandlet utover 1 måned. Kramper, serotonergt syndrom. Alvorlige hudreaksjoner og andre hypersensitivitetsreaksjoner, anafylaksi (sjelden). Pseudomembranøs diaré og kolitt, se og T1.6.2.1 Clostridium difficile enterokolitt.
Graviditet, amming
Graviditet: Dyreforsøk har vist embryotoksisk effekt, og midlet skal ikke gis til gravide.
Amming: Overgang til morsmelk er høy. Se G8 Antibakterille midler 
Fertilitet: I dyreforsøk gir linezolid unormale spermier, og menn må bruke kondom under pågående linezolidbehandling og de første ukene etter avsluttet behandling.
Forsiktighetsregler

Linezolid bør ikke gis til pasienter med ukontrollert hypertensjon, feokromocytom, karsinoid syndrom, tyreotoksikose, alvorlig depresjon, schizofreni, akutte forvirringstilstander eller til pasienter som bruker visse andre legemidler, særlig psykofarmaka (interaksjoner). Linezolid er muligens porfyrogent.

Pga. fare for beinmargsdepresjon må det utvises forsiktighet ved bruk av linezolid hos pasienter med forutgående anemi, levkopeni eller trombocytopeni.

Linezolid bør ikke gis til dialysepasienter uten meget nøye kontroll av plasmakonsentrasjoner av linezolid og hovedmetabolitter.

Linezolid bør ikke gis til pasienter med alvorlig nedsatt leverfunksjon da kliniske data mangler.

Kontroll

Hos pasienter med forutgående anemi, levkopeni eller trombocytopeni samt ved behandling ut over 10–14 dager bør beinmargsfunksjonen overvåkes med ukentlige kontroller av hematologisk status.

Informasjon til pasient

Diaré, synsforstyrrelser. Pasientene bør unngå mat med høyt tyramininnhold (modne oster, gjærekstrakt, soyasaus m.fl.)

Linezolid

Rp. C

Linezolid

«Accord»

  • tabletter 600 mg. 10 stk. (enpac) kr 5 629,50(Trinnpris kr 2 333,20), 30 stk. (enpac) kr 16 803,50(Trinnpris kr 6 914,50).

Linezolid

«Fresenius»

  • infusjonsvæske 2 mg/ml. 10 × 300 ml kr 5 743,20(Trinnpris kr 2 379,80).

Linezolid

«Orion»

  • tabletter 600 mg. 10 stk. (enpac) kr 5629.50, 30 stk. (enpac) kr 16803.50.

Linezolid

«Sandoz»

  • tabletter 600 mg. 10 stk. (enpac) kr 5 629,50(Trinnpris kr 2 333,20), 30 stk. (enpac) kr 16 803,50(Trinnpris kr 6 914,50).

Zyvoxid

«Pfizer»

  • tabletter 600 mg. 10 stk. (enpac) kr 5 629,50(Trinnpris kr 2 333,20), 30 stk. (enpac) kr 16 803,50(Trinnpris kr 6 914,50).

L1.2.11.1 Linezolid