Norsk legemiddelhåndbok

L1.8.17 Pneumokokkvaksine

Publisert: 16.11.2016 

Sist oppdatert: desember 2017

Egenskaper

To forskjellige multivalente kapselpolysakkaridvaksiner. En er fremstilt av de 23 vanligst forekommende serotypene. Vaksinen gir ikke full beskyttelse mot pneumokokkinfeksjon. I kliniske undersøkelser er det vist at 90 % av voksne og barn over 2 år utvikler beskyttende antistoffer mot de pneumokokktypene som inngår i vaksinen. Pneumokokkonjugatvaksinene består av pneumokokkpolysakkarider fra tretten ulike serogrupper, konjugert til et bærerprotein og adsorbert til aluminiumfosfat. De utvalgte typene i vaksinene er de som hyppigst gir invasiv pneumokokksykdom hos barn. Vaksinene har for øvrig effekt i alle aldre. Pneumokokkonjugatvaksinen beskytter mot invasiv sykdom og mot nasofaryngealt bærerskap. Det reduserer smittereservoaret og har dermed en indirekte effekt i den ikke-immuniserte befolkningen.

Indikasjoner
Pneumokokkonjugatvaksinen tilbys i barnevaksinasjonsprogrammet, se Tabell 4 . Andre indikasjonsstillinger er pasienter hvor man planlegger splenektomi og splenektomerte/aspleniske personer, personer med nedsatt immunforsvar pga. HIV, Hodgkins sykdom, etter høydosebehandling med cytostatika, alder over 65 år og pasienter med kroniske hjerte‑ og lungesykdommer og personer som tidligere har gjennomgått alvorlig pneumokokksykdom eller har cerebrospinalvæskelekkasje.
Den 23-valente polysakkaridvaksinen er indisert til barn over 2 år og voksne.
Den 13-valente pneumokokkonjugatvaksinen er godkjent til alle aldersgrupper fra 6 ukers alder og er indisert som kombinasjon med den 23-valente polysakkaridvaksinen til immunsvekkede personer. Når det gjelder intervall mellom de to vaksinene, se dosering og administrasjon til immunsupprimerte voksne  .
Dosering og administrasjon

Vaksinasjon med den 23-valente polysakkaridvaksinen består av en dose; 0,5 ml injisert subkutant eller intramuskulært.
Konjugatvaksinene: 0,5 ml intramuskulært anterolateralt på låret i m. vastus lateralis hos spedbarn eller i m. deltoideus på overarm hos småbarn.

  • Spedbarn under 6 måneder: To doser à 0,5 ml med minst 1 måneds intervall mellom dosene. En tredje dose etter minst 6 måneder

  • Spedbarn 7–11 måneder: To doser à 0,5 ml med et intervall på minst 1 måned. En tredje dose i det andre leveåret

  • Barn 12–23 måneder: To doser à 0,5 ml med et intervall på minst 2 måneder

  • Voksne og barn over 2 år: En dose

  • Til immunsupprimerte voksne anbefales å gi den 13-valente konjugatvaksinen først og etter 8 uker den 23-valente polysakkaridvaksinen. Immunsupprimerte voksne som allerede har fått den 23-valente polysakkaridvaksinen bør vente 1 år før de får den 13-valente konjugatvaksinen.

Bivirkninger

Ømhet på injeksjonsstedet. Feber (sjelden).

Forsiktighetsregler/kontraindikasjoner

Kjent allergi mot innholdsstoffene i vaksinen, akutte infeksjonssykdommer med feber over 38 °C.

Kontroll, oppfølging

Revaksinasjon med den 23-valente polysakkaridvaksinen må overveies hos personer med anatomisk eller funksjonell miltmangel. Pneumokokkantistoffnivået i serum bør måles etter 3–5 år. Behovet for revaksinasjon vurderes på grunnlag av antistoffnivået i serum. En boosterdose anbefales etter 10 år for personer med annen indikasjon enn manglende miltfunksjon.

Pneumokokkvaksine

Rp. C

Pneumovax

«Sanofi Pasteur MSD»

Polysakkaridvaksine 23-valent.

  • injeksjonsvæske Sprøyte: 0,5 ml kr 350,70

Prevenar 13

«Pfizer»

Konjugert 13-valent pneumokokk polysakkaridvaksine til bærerprotein.

  • injeksjonsvæske Sprøyte: 0,5 ml kr 713,60

L1.8.17 Pneumokokkvaksine