Norsk legemiddelhåndbok

L1.2.13.1.3 Moksifloksacin

Publisert: 16.11.2016 

Vedrørende egenskaper, antibakterielt spektrum, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se L1.2.13.1 Fluorokinoloner
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten ved peroral tilførsel er ca. 90 %. Moksifloksasin har god penetrasjon til spytt, bihuler, bronkialslimhinne, lungevev og kvinnelige genitalia. Moksifloksasin metaboliseres delvis til inaktive metabolitter og utskilles gjennom urin og galleveier. Halveringstiden er ca. 12 timer og påvirkes ikke vesentlig av nedsatt nyrefunksjon.

Indikasjoner

Moksifloksacin anbefales ikke i offisielle norske retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Det vil derfor kun unntaksvis være aktuelt å forskrive midlet utenfor sykehus og da i samråd med spesialist i infeksjonssykdommer. Moksifloksacin skal kun benyttes til behandling av voksne.

  • Peroral behandling ved akutt bakteriell sinusitt, akutt forverring av kronisk bronkitt forårsaket av bakteriell infeksjon og pneumoni ervervet utenfor institusjon. Moksifloksacin er kun indisert når tilstanden er adekvat diagnostisert og når førstehåndsmidler er uegnet eller ikke har vært i stand til å stoppe infeksjonen.

  • Mild til moderat inflammasjon i det lille bekken hos kvinner der det ikke foreligger abscess. Ved spørsmål om infeksjon med Neisseria gonorrhoeae kan monoterapi kun anvendes dersom moksifloksacinresistens kan utelukkes.

  • Multiresistent tuberkulose.

  • Moksifloksacin kan forskrives peroralt i forlengelse av intravenøs initialbehandling ved pneumoni ervervet utenfor institusjon og kompliserte hud- og bløtvevsinfeksjoner, men kun når det ikke anses hensiktsmessig å bruke antibakterielle midler som vanligvis anbefales som førstehåndsmidler i henhold til offisielle retningslinjer for rasjonell antibiotikabruk.

Dosering og administrasjon

Peroral behandling hos voksne: 400 mg x 1

  • Akutt bakteriell sinusitt: 7 dager

  • Akutt forverring av kronisk bronkitt: 5 – 10 dager

  • Pneumoni ervervet utenfor institusjon: 7 dager

  • Mild til moderat inflammasjon i det lille bekken: 14 dager

Moksifloksacin

Rp. C 

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
Avelox

«Actavis»

  • tabletter 400 mg. 20 stk. (enpac)

Moxifloxacin

«KRKA»

  • tabletter 400 mg. 7 stk. (enpac)

L1.2.13.1.3 Moksifloksacin