Norsk legemiddelhåndbok

L3.2.2.1 Sulfonylureaderivater

Publisert: 10.12.2015

Glipizid ( ), glimepirid ( ), glibenklamid ( )
Egenskaper
Øker insulinfrisetting, forutsatt at en viss evne til insulinproduksjon er bevart. Alle midlene har samme effekt på blodglukosen, men virketiden varierer. Glipizid og glimepirid virker kortere enn glibenklamid. Risikoen for alvorlig hypoglykemi er sannsynligvis også mindre med disse to første, og de bør derfor foretrekkes. Se også  L3.2 Perorale blodglukosesenkende midler.
Indikasjoner

Type 2-diabetes, hvis kostregulering og fysisk aktivitet alene ikke er tilstrekkelig.

Dosering og administrasjon

Start med laveste dose, som økes med intervaller på en uke inntil tilfredsstillende effekt. Oppnås ikke adekvat kontroll i løpet av 2–3 måneder, må det vurderes om pasienten trenger insulin, alternativt en DPP-4 hemmer eller SGLT2 antagonist.
Selv om alle sulfonylureaderivatene absorberes godt også sammen med mat, bør de tas ca. 1/2 time før måltid fordi dette gir bedre effekt på blodglukosenivået. Denne effekten svekkes etter noen måneder, og midlet kan da godt tas til måltidet.

Bivirkninger

Allergisk‑toksiske reaksjoner er sjeldne.

Hudreaksjoner, også eksfoliativ dermatitt, er beskrevet.

Alvorlige hematologiske reaksjoner er sjeldne.

Intrahepatisk kolestase med ikterus har forekommet. Glibenklamid og glipizid har ikke slik virkning.

Gastrointestinale forstyrrelser (doseavhengige).

Risiko for hypoglykemi er sannsynligvis relatert til midlenes plasmahalveringstid (glipizid eller glimepirid bør foretrekkes). Ved risikofaktorer som redusert nyre- eller leverfunksjon, høy dosering, høy alder, dårlig matinntak, gastroenteritt eller alkoholmisbruk er dette særlig viktig. Interaksjon med andre legemidler kan også potensere effekten. Mange velregulerte pasienter kan ha forbigående hypoglykemier (som ved insulinbehandling). Det i seg selv kan kreve variasjon av dosen, ikke nødvendigvis seponering. Hypoglykemien kan være langvarig og de alvorlige hypoglykemiene er ofte livstruende. Derfor skal innleggelse i sykehus alltid vurderes, med overvåking i flere døgn og langvarig intravenøs tilførsel av glukose (opptil 3 døgn). Hvis en pasient har fått alvorlig hypoglykemi ved bruk av perorale antidiabetika en gang, bør slike midler brukes med stor forsiktighet senere.
Meget godt regulerte diabetikere som benytter sulfonylureaforbindelser kan få hypoglykemi under eller etter fysisk aktivitet.

Trombocytopeni er mindre vanlig.

Oppstart av behandling med sulfonylureapreparater følges ofte av en viss vektøkning (2–3 kg det første året). Når slik vektøkning er uønsket, bør behandlingen derfor ledsages av råd om energiredusert kosthold og fysisk aktivitet.

Graviditet, amming
Se perorale blodglukosesenkende midler  Graviditet, amming.
Forsiktighetsregler
Redusert nyrefunksjon, nedsatt matinntak, eldre pasienter, alkoholmisbruk. Klassifisert som potensielt trafikkfarlige (risiko for hypoglykemi, se Hypoglykemi).
Kontraindikasjoner

Graviditet og amming. Akutte tegn til dårlig metabolsk kontroll ved infeksjoner. Alvorlig leversvikt. Alvorlig nyresvikt. Underernæring. Allergi overfor sulfonamider og sulfonureider.

Informasjon til pasient

Faren for hypoglykemi ved uregelmessige måltider. Risikoen for interaksjoner, spesielt med alkohol. Ved tidligere påvist hypoglykemi, må pasienten informeres om risiko ved bilkjøring.

L3.2.2.1.1 Glipizid

Publisert: 10.12.2015

Vedrørende indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se  L3.2.2.1 Sulfonylureaderivater
Egenskaper

Stimulerer frisetting av insulin og øker effekten av endogent insulin. Kortest plasmahalveringstid av de sulfonylureaderivatene som er på markedet i Norge.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er opptil 100 % ved peroral tilførsel. Denne reduseres noe ved samtidig inntak av mat. Metaboliseres i stor grad i leveren. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, inntil 10 % umetabolisert. Halveringstiden er 2–5 timer.

Dosering og administrasjon

Lavest mulig oppstartdose (2,5–5 mg). Gis som en daglig dose, 1/2 time før frokost. Større dose enn 15 mg i døgnet gir ikke økt effekt og bør ikke anvendes. Virketid på ca. 4 timer for en dose på 1 mg, 8–12 timer for en dose på 5 mg og opptil 15–20 timer for doser over 15 mg. Den lange virketiden ved høye doser gir mindre god effekt på glukosekontrollen, sannsynligvis fordi behandlingen ikke blir intermitterende.

Overdosering
Se G12 Glipizid.
Graviditet, amming
Se L3.2 Perorale blodglukosesenkende midler  Graviditet, amming
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen.

Glipizid
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: A10BB07
Mindiab

«Pfizer»

 • tabletter 5 mg. 100 stk. (enpac) kr 106,20.

L3.2.2.1.2 Glimepirid

Publisert: 10.12.2015

Sist endret: 14.03.2017

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se  L3.2.2.1 Sulfonylureaderivater
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er opptil 100 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres fullstendig i lever via CYP2C9 til svakt aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, men også via gallen i feces, 40 %. Halveringstiden er 5–8 timer, noe lengre ved store doser.

Dosering og administrasjon

En gang i døgnet før frokost. Lavest mulig dose. Starte med 1 mg, bare unntaksvis doser over 4 mg daglig. Virketid på inntil 24 timer.
Bruk hos pasienter < 18 år anbefales ikke grunnet utilstrekkelig dokumentert sikkerhet og effekt.

Overdosering
Se G12 Glimepirid.
Graviditet, amming
Se L3.2 Perorale blodglukosesenkende midler  Graviditet, amming.
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen.

Glimepirid
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: A10BB12
Amaryl

«Aventis Pharma»

 • tabletter 1 mg. 90 stk. (enpac) kr 62,30(Trinnpris kr 62,30).

 • tabletter 2 mg. 90 stk. (enpac) kr 100,90(Trinnpris kr 100,90).

 • tabletter 3 mg. 90 stk. (enpac) kr 133,00(Trinnpris kr 133,00).

 • tabletter 4 mg. 90 stk. (enpac) kr 163,00(Trinnpris kr 163,00).

Amaryl

«Orifarm»

 • tabletter 2 mg. 90 stk. (enpac) kr 284,50.

Glimepirid

«HEXAL»

 • tabletter 1 mg. 30 stk. (enpac) kr 37,90(Trinnpris kr 37,90), 90 stk. (enpac) kr 62,30(Trinnpris kr 62,30).

 • tabletter 2 mg. 90 stk. (enpac) kr 100,90(Trinnpris kr 100,90).

 • tabletter 3 mg. 90 stk. (enpac) kr 133,00(Trinnpris kr 133,00).

Glimepirid

«ratiopharm»

 • tabletter 2 mg. 90 stk. (enpac) kr 277,50.

Glimepirid

«Teva»

 • tabletter 1 mg. 90 stk. (enpac) kr 62.30.

 • tabletter 2 mg. 90 stk. (enpac) kr 100.90.

 • tabletter 3 mg. 90 stk. (enpac) kr 133.00.

 • tabletter 4 mg. 90 stk. (enpac) kr 163.00.

L3.2.2.1.3 Glibenklamid

Publisert: 10.12.2015

Sist endret. 08.03.2018

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og informasjon til pasient, se  L3.2.2.1 Sulfonylureaderivater
Farmakokinetikk

(= Glyburid). Biotilgjengeligheten er opptil 100 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren ved hydroksylering via CYP2C9. Svakt aktiv hovedmetabolitt. Utskilles via nyrene og via gallen i feces i like store mengder. Halveringstiden er tofasisk: initialt 2,5 timer, deretter terminalt 10 timer.

Dosering og administrasjon

En gang i døgnet, før frokost. Vanlig dose 1,75–7 mg. Større dose enn 10,5 mg i døgnet gir ikke økt effekt og bør ikke anvendes. Virketid på inntil 24 timer eller lenger.

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner
Se STOPP 
Overdosering
Se G12 Glibenklamid.
Graviditet, amming
Se L3.2 Perorale blodglukosesenkende midler  Graviditet, amming.
Glibenklamid
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: A10BB01
Glibenclamid

«ratiopharm»

 • tabletter 1,75 mg. 100 stk. (endos) kr 76,30.

 • tabletter 3,5 mg. 100 stk. (endos) kr 94,90.

L3.2.2.1 Sulfonylureaderivater