Norsk legemiddelhåndbok

L3.2.4 Glitazoner

Publisert: 10.12.2015

Pioglitazon ( )
Egenskaper
Glitazonene (tiazolidindioner) aktiverer kjernereseptorer av typen peroksisomal proliferator aktivert gammareseptor (PPAR-γ) og reduserer insulinresistensen i fett-, muskel- og leverceller.
Indikasjoner

Bare til pasienter med type 2-diabetes med utilstrekkelig blodglukosekontroll tross maksimal tolerert dose av peroral monoterapi med enten metformin eller sulfonylurea:

  • I kombinasjon med metformin kun til overvektige pasienter

  • I kombinasjon med sulfonylurea kun til pasienter som viser intoleranse overfor metformin eller når metformin er kontraindisert

Dosering og administrasjon

Start med laveste dose som kan økes dersom effekten ikke er tilfredsstillende. Oppnås ikke adekvat blodglukosekontroll i løpet av 2–3 måneder, må det vurderes om pasienten skal settes over på insulin.

Bivirkninger

Det er vist en øket assosiasjon med bruk av pioglitazon og urinblærekreft. Vektøkning pga. væskeretensjon og sannsynlig økt mengde subkutant fettvev. Anemi (sannsynligvis som konsekvens av hemodilusjon). Følgende andre bivirkninger er rapportert: væskeretensjon og hjertesvikt, økt frekvens av perifere brudd hos kvinner, økt tendens til øvre luftveisinfeksjoner, enkelte tilfeller av hepatocellulær dysfunksjon. Pga. redusert insulinresistens kan behandling føre til fornyet eggløsning hos kvinner som har vært anovulatoriske pga. insulinresistens. Langtidsbivirkninger er delvis ukjente pga. kort observasjonstid.

Graviditet, amming
Opplysninger om bruk ved graviditet og amming mangler. Se L3.2 Perorale blodglukosesenkende midler  Graviditet, amming.
Forsiktighetsregler

Glitazonene skal ikke benyttes i monoterapi. Det bør ikke startes behandling hos pasienter med forhøyede leverenzymer (ALAT > 2,5 x øvre normalgrense) eller med andre tegn på leversykdom. Anbefales ikke til personer under 18 år.

Kontraindikasjoner

Hjertesvikt eller tidligere kjent hjertesvikt. Redusert leverfunksjon. Graviditet og amming. Ikke tidligere undersøkt makroskopisk hematuri. Nåværende blærekreft eller pasienter som tidligere har hatt blærekreft. 

L3.2.4.1 Pioglitazon

Publisert: 10.12.2015

Sist endret: 13.08.2018

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L3.2.4 Glitazoner
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 80 % eller mer ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren via CYP2C8 og CYP3A4. Tre aktive metabolitter. Utskilles via gallen i feces og via nyrene i like store mengder. Halveringstiden for pioglitazon er 3–7 timer og for aktive substanser totalt 16–23 timer.

Dosering og administrasjon
Voksne: 15–30 mg én gang daglig. (Se også foran, .) Kan tas til eller utenom måltid. Dosen kan økes trinnvis opp til 45 mg én gang daglig.
Overdosering
Se G12 Pioglitazon.
Pioglitazon
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: A10BG03
Actos

«Farmagon»

  • tabletter 15 mg. 98 stk. (enpac) kr 875,70(Trinnpris kr 384,10).

  • tabletter 30 mg. 98 stk. (enpac) kr 1 342,50(Trinnpris kr 575,50).

Actos

«Takeda»

  • tabletter 15 mg. 28 stk. (enpac) kr 301,70(Trinnpris kr 142,20), 98 stk. (enpac) kr 875,70(Trinnpris kr 384,10).

  • tabletter 30 mg. 28 stk. (enpac) kr 427,60, 98 stk. (enpac) kr 1 342,50(Trinnpris kr 575,50).

Pioglitazone

«Accord»

  • tabletter 15 mg. 30 stk. (enpac) kr 320,20(Trinnpris kr 150,10), 98 stk. (enpac) kr 875,70(Trinnpris kr 384,10).

  • tabletter 30 mg. 98 stk. (enpac) kr 1 342,50(Trinnpris kr 575,50).

L3.2.4.2 Pioglitazon–metformin

Publisert: 10.12.2015

For utfyllende legemiddelomtale, se L3.2.4.1 Pioglitazon og L3.2.1.1 Metformin
Egenskaper

Kombinasjon av to blodglukosesenkende stoffer med virkningsmekanismer som utfyller hverandre.

Indikasjoner

Type 2-diabetes, spesielt hos overvektige som ikke oppnår tilstrekkelig blodglukosekontroll ved monoterapi.

Pioglitazon–metformin

Rp. C

Competact

«Takeda»

  • tabletter 15 mg pioglitazon, 850 mg metformin. 56 stk. (enpac) kr 423,50.

L3.2.4 Glitazoner