Norsk legemiddelhåndbok

L4.3.7.1 Ferskfrosset plasma

Publisert 24.02.2016

Sist endret: 02.11.2016

Egenskaper

Ferskfrosset plasma, virusinaktivert etter solvent-/detergentmetoden, ikke dobbelt virussikret. Inneholder alle koagulasjonsfaktorer og -hemmere. De største von Willebrand faktor multimerene mangler sammenlignet med normalt plasma. 

Octaplasma er 2. generasjons Octaplas. Produksjonsprosessen er forbedret, samt at det er lagt til et prionfilter.

Indikasjoner

Sjeldne faktormangler som faktor V- eller faktor XI-mangel der ingen spesifikke koagulasjonsfaktorkonsentrater er tilgjengelige. Kan brukes som faktor VIII- eller IX-kilde hvis faktorkonsentrat ikke er for hånden. Infusjon av 800–1000 ml Octaplasma til en person på 70 kg øker plasmakonsentrasjonen av faktor VIII med 15–20 % og av faktor IX med 5–10 % av den normale plasmakonsentrasjonen (tilstrekkelig for å stoppe vanlige ledd-/muskelblødninger). Brukes også for å erstatte protrombinkomplekset hos pasienter med alvorlige blødninger som følge av warfarinoverdosering eller leversykdom og ved trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP), ev. i forbindelse med plasmautskiftning.

Dosering og administrasjon

Ved moderate blødninger pga. en faktormangel vil vanligvis 10–20 ml Octaplasma/kg kroppsvekt gi god hemostase (svarende til 10–30 % av normalkonsentrasjonen av den manglende faktoren).

Bivirkninger

Milde allergiske reaksjoner pga. hypersensitivitet overfor infunderte proteiner kan forekomme.

  • Potensielt alvorlige: Anafylaktiske reaksjoner er sjeldne, men kan forekomme ved IgA-mangel. Hvis allergi/anafylaksi oppstår, skal infusjonen stanses umiddelbart. Plasmainfusjon kan pga. volumbelastning utløse lungeødem hos pasienter med hjertesvikt.

Interaksjoner

Octaplasma må ikke blandes med andre legemidler pga. fare for inaktivering og utfelling. Løsninger som inneholder kalsium må ikke gis gjennom samme infusjonssett som Octaplasma.

Forsiktighetsregler

Blodtypeantistoff kan forårsake hemolyse ved bruk av ABO-uforlikelig plasma. Bruken av Octaplasma må derfor baseres på ABO-forlikelighet. Octaplasma blodtype AB kan gis til alle.

Kontraindikasjoner

IgA-mangel med dokumentert IgA-antistoff.

Plasma, ferskfrosset
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept:  B05AA02
Octaplasma

«Octapharma»

  • infusjonsvæske 45–70 mg/ml, blodtype A. 200 ml kr 1 037,40 .

  • infusjonsvæske 45–70 mg/ml, blodtype AB. 200 ml kr1 037,40

  • infusjonsvæske 45–70 mg/ml, blodtype B. 200 ml kr 1 037,40

  • infusjonsvæske 45–70 mg/ml, blodtype 0. 200 ml kr 1 037,40.

L4.3.7.1 Ferskfrosset plasma