Norsk legemiddelhåndbok

L3.7.1.3 Prednisolon/Prednison

Publisert: 10.12.2015

Sist endret: 22.02.2018

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontroll/oppfølging, seponering og informasjon til pasient, se  L3.7.1 Glukokortikoider for systemisk effekt og lokal injeksjon
Egenskaper

Prednisolon er et potent syntetisk glukokortikoid med liten mineralkortikoid effekt, ca. 4–5 ganger mer potent enn hydrokortison. Prednison virker etter enzymatisk omdanning til prednisolon som skjer ved passasje gjennom leveren.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 80–100 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren via CYP3A4 til inaktive metabolitter. Utskilles via nyrene, ca. 20 % umetabolisert. Halveringstiden er ca. 3 timer.

Indikasjoner
Uspesifikk glukokortikoidbehandling, se  og de enkelte terapikapitlene.
Dosering og administrasjon

Peroral administrasjon. Vanligst med dosering om morgenen eller delt døgndose. Prednison med modifisert frisetting gis om kvelden. Dosering er avhengig av indikasjon; lavdosert vedlikeholdsdosering er oftest 2,5–10 mg/døgn, høydosering: 20–80 mg/døgn.

Overdosering
Se G12 Glukokortikoider (systemisk bruk).
Metodevurdering

Daratumumab (Darzalex), bortezomib, melfalan og prednison: Kombinasjonsbehandling av nylig diagnostisert benmargskreft (myelomatose) hos pasienter som ikke kan motta autolog stamcelletransplantasjon

Prednison

Rp. C 

Lodotra

«Mundipharma»

Meldt midlertidig utgått februar 2018

  • tabletter (med modifisert frisetting) 1 mg. 100 stk.

    tabletter (med modifisert frisetting) 5 mg. 100 stk.

Prednisolon
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: H02AB06
Prednisolon

«Alternova»

  • tabletter 2,5 mg. 100 stk. kr 66,00.

  • tabletter 5 mg. 50 stk. kr 60,00, 100 stk. kr 88,80.

  • tabletter 20 mg. 25 stk. kr 76,10, 100 stk. kr 173,50.

Prednisolon

«Takeda Nycomed»

  • tabletter 2,5 mg. 100 stk. kr 66,00.

  • tabletter 5 mg. 50 stk. kr 60,00, 100 stk. kr 88,80.

  • tabletter 20 mg. 25 stk. kr 76,10, 100 stk. kr 173,50.

L3.7.1.3 Prednisolon/Prednison