Norsk legemiddelhåndbok

L4.5.1.2 Fraksjonerte (lavmolekylære) hepariner

Publisert 24.02.2016

Sist endret: 22.06.2017

Dalteparin ( ), enoksaparin ( )
Egenskaper
Fraksjonerte hepariner med gjennomsnittlig molekylvekt 4000–6000 (low molecular weight heparin - LMWH) skiller seg fra ufraksjonert heparin (gjennomsnittlig molekylvekt ca. 15 000) mht. antikoagulant effekt og farmakokinetikk. De inaktiverer faktor Xa analogt med standard heparin, men har mindre effekt på inaktivering av trombin og fører i terapeutiske doser bare til en meget moderat forlengelse av APTT. Effekten på blodplatefunksjonen er også mindre. Forholdet mellom antitrombotisk effekt og risiko for blødning er den samme som for standard heparin. De forskjellige preparater er ikke helt identiske mht. gjennomsnittlig molekylvekt eller antikoagulant effekt. Dette kan ha en viss betydning for antitrombotisk effekt.
Farmakokinetikk

Substansenes farmakokinetikk muliggjør effektiv dosering med en eller to injeksjoner i døgnet. Eliminasjonen viser ikke metningskinetikk. Se for øvrig under de enkelte substansene.

Indikasjoner

Tromboseprofylakse ved kirurgi, hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerneslag og indremedisinske pasienter med høy risiko for trombose. Behandling av ustabil angina pectoris, akutt dyp venetrombose og/eller lungeembolisme, sekundærprofylakse (3–6 måneder) hos pasienter etter akutt venøs trombose og kreft. Kan vurderes hos pasienter med akutt iskemisk cerebrovaskulær sykdom som bruker platehemmer. Antikoagulasjon ved hemodialyse og hemofiltrasjon.

Dosering og administrasjon

Fraksjonert heparin doseres i forhold til indikasjon. Ved indikasjon for full heparinisering (behandling av venøs trombose m.m.) dosering i forhold til kroppsvekt uten rutinemessig monitorering. Heparinkonsentrasjonen i plasma kan måles som anti-Xa (antifaktor Xa) aktivitet, f.eks. under svangerskap og hos barn. APTT kan ikke brukes for å monitorere behandlingen.
Tromboseprofylakse ved elektiv kirurgi bør starte enten kvelden preoperativt, men kan også starte 4-8 t postoperativt.

Overdosering/blødningskomplikasjoner
Antidot er protamin intravenøst, men protamin opphever ikke effekten fullstendig. 1 mg protamin reduserer anti Xa effekten av 100 E lavmolekylært heparin i plasma til 25–50 %. Ved overdosering er den lange plasmahalveringstiden (i forhold til standard heparin) en ulempe. Gjentatte protamindoser må gis; initialt forsøksvis 50 mg. Se ellers G12 Heparin.
Bivirkninger
Som for standard heparin (se ), men mindre tendens til heparinindusert trombocytopeni, mindre lipolyse og mindre tendens til osteoporose ved langvarig bruk (måneder).
Graviditet, amming
Passerer ikke placenta eller over i morsmelk. Kan derfor benyttes av gravide og ammende. Se T4.6.1.3 Venøs trombose i graviditeten.
Forsiktighetsregler
Som for standard heparin. Se .
Kontraindikasjoner
Som for standard heparin. Se .
Kilder
Fraksjonerte hepariner

L4.5.1.2 Fraksjonerte (lavmolekylære) hepariner