Norsk legemiddelhåndbok

L4.5.7 Blodplatehemmere

Publisert 24.02.2016

Dipyridamol ( ), dipyridamol–acetylsalisylsyre ( )
ADP-reseptorhemmere ( ): Klopidogrel ( ), prasugrel ( ) tiklopidin ( )
Glykoprotein IIb/IIIa antagonister ( ): Abciximab ( ), eptifibatid ( )
Generelt
En rekke farmaka hemmer blodplatefunksjonen in vitro. Acetylsalisylsyre, dipyridamol, tiklopidin, klopidogrel, prasugrel, ticagrelor, abciximab, tirofiban og eptifibatid benyttes i dag som antitrombotiske legemidler.

Behandling av akutt hjerteinfarkt med acetylsalisylsyre reduserer dødeligheten og er være rutinebehandling. Etter gjennomgått hjerteinfarkt reduseres dødeligheten og risikoen for residiv av ikke-fatalt hjerteinfarkt. Tilsvarende effekt av acetylsalisylsyre er vist ved ustabil angina pectoris. Redusert risiko for hjerteinfarkt er også vist ved stabil angina pectoris. Reduserer okklusjonsfrekvensen av venegraft etter aortakoronar bypass, TIA eller mindre hjerneinfarkter reduseres. Langtidsbehandling med acetylsalisylsyre reduserer den totale vaskulære mortalitet med ca. 15 % og ikke-fatale cerebrovaskulære og kardiale infarkter med ca. 20–30 %. Dipyridamol reduserer muligens tilbakefall av TIA og mindre hjerneslag, mens kombinert dipyridamol og acetylsalisylsyre har additiv effekt i å forhindre hjerneslag og kardiovaskulær død hos pasienter med TIA eller mindre hjerneinfarkter.

Tiklopidin i kombinasjon med acetylsalisylsyre er vist å redusere hyppigheten av trombotisk okklusjon etter PCI. Klopidogrel har langt mindre bivirkninger og har overtatt denne indikasjonen. Klopidogrel er muligens noe mer potent enn acetylsalisylsyre når det gjelder å forhindre nye iskemiske hendelser hos pasienter med arteriosklerotisk karsykdom, men er ikke vist å være mer potent i å forhindre akutt død. Ved akutt koronarsyndrom har kombinasjonen klopidogrel/acetylsalisylsyre gitt bedre langtidsresultater enn acetylsalisylsyre alene. Prasugrel i kombinasjon med acetylsalisylsyre forebygger aterotrombotiske hendelser hos pasienter med akutt koronarsyndrom og som gjennomgår primær eller forsinket perkutan koronarintervensjon (PCI). Tikagrelor sammen med acetylsalisylsyre forebygger også aterotrombotiske hendelser hos pasienter med akutt koronarsyndrom, både hos pasienter som behandles medikamentelt og hos pasienter som vil gjennomgå PCI eller bypassgraft til koronararterie (CABG). Både prasugrel og tikagrelor reduserer aterotrombotiske hendelser sammenliknet med kombinasjonen av klopidogrel og acetylsalisylsyre, men øker også risikoen for blødninger.
Ved tilstander/inngrep med risiko for akutt trombosering av koronarkar er behandling med glykoprotein IIb/IIIa-antagonister vist å redusere iskemiske hendelser. Brukes nå lite.

Øvrige NSAID gir reversibel platehemning, men bør unngås når annen platehemmende behandling pågår.

L4.5.7.1 Acetylsalisylsyre

Publisert: 10.06.2016

Sist endret. 28.09.2018

Vedrørende indikasjoner, valg av legemiddel, doseringsregler, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L17.1.1 Ikke‑steroide antiinflammatoriske midler (NSAID)
Egenskaper
Antitrombotisk: Antitrombotisk effekt, spesielt på arterielle tromboser. Lavere doser gir irreversibel hemning av enzymet syklooksygenase-1 i blodplatene, noe som reduserer syntesen av tromboksan A2 og andre prostaglandiner i blodplatene. Gir nedsatt aggregasjons- og «release»-funksjon gjennom hele blodplatens levetid. Blødningstiden forlenges i inntil en uke etter en litt større dose. Ved høyere doser vil man også kunne se påvirkning av prostasyklin gjennom hemning av syklooksygenase-2 i karendotelet. Se også L4.5.7 Blodplatehemmere.
Behandling med acetylsalisylsyre etter gjennomgått hjerteinfarkt reduserer mortaliteten og risikoen for nonfatalt reinfarkt. Tilsvarende effekt er vist ved ustabil angina pectoris/truende hjerteinfarkt. Redusert risiko for hjerteinfarkt er også vist ved stabil angina pectoris. (Se  . Se også  T8.3 Koronarsykdom).
Langtidsbehandling etter mindre hjerneslag (TIA og RIND) reduserer den totale vaskulære mortalitet med ca. 15 % og nonfatale cerebrovaskulære og kardiale infarkter med ca. 30 %. Okklusjonsfrekvensen etter aortokoronar bypass reduseres. Se også  T8.10.2 Transitorisk iskemisk anfall.

Analgetisk/antiinflammatorisk: Acetylsalisylsyre virker analgetisk i middels store doser (1–3 g per dag). Den antiinflammatoriske effekt sees bare ved høyere doser på 3 g eller mer per dag. ASA brukes svært lite i grunnbehandlingen av den inflammatoriske sykdommen. Plasmakonsentrasjon av salisylsyre bør være mellom 1,0 og 1,8 mmol/l for å oppnå antiinflammatorisk effekt. Toksiske reaksjoner sees ved verdier over 2,2 mmol/l (ca. 400 mg/l). Serumkonsentrasjonbestemmelse er aktuelt ved mistanke om forgiftninger.

Farmakokinetikk

Absorpsjonen av acetylsalisylsyre er god, men variabel. Data for biotilgjengelighet savnes. Metaboliseres hovedsakelig i leveren, men også i plasma og i erytrocytter ved esteraser, til salisylsyre. Salisylsyre metaboliseres videre til inaktive metabolitter. Både acetylsalisylsyre og salisylsyre utskilles via nyrene, 5–35 % umetabolisert salisylsyre, avhengig av dosen. Halveringstiden for acetylsalisylsyre er ca. 15 minutter. Halveringstiden for salisylsyre er doseavhengig fra 2–3 timer til ca. 20 timer. Utskillelsen av salisylsyre øker ved økende pH i urinen.

Indikasjoner

Reseptpliktig bruk: Akuttbehandling og residivprofylakse ved akutte tromboemboliske tilstander som akutt koronarsyndrom (ST-elevasjons myokardinfarkt (STEMI), non-ST-elevasjons myokardinfarkt (NSTEMI) og ustabil angina pectoris), hjerneslag inkl. transitoriske iskemiske attakker (TIA) eller andre akutte tromboemboliske tilstander. Profylakse mot kardiovaskulære hendelser ved aterosklerotisk sykdom eller ved høy risiko for kardiovaskulære hendelser av andre årsaker.

Reseptfri bruk: Smertestillende, febernedsettende, betennelsesdempende.

Dosering og administrasjon

Acetylsalisylsyre finnes også som tabletter som skal løses opp før de inntas (Dispril, Disprin). Effekten av disse kommer raskere (i løpet av ca. 30 minutter) enn av vanlige tabletter og enterotabletter. Enterotabletter løses først i tarmen. Effekten kommer etter ca. 1–3 timer.

Acetylsalisylsyre skal ikke brukes i mer enn 3-5 dager uten å konsultere lege.

Skal generelt ikke gis til barn under 10 år eller ved feber til personer under 18 år uten rådføring med lege. Se SPC og pasientinformasjon.
Det er ulike anbefalinger når det gjelder nedre aldersgrense for behandling med ASA hos barn som har feber. Den norske barnelegeforeningen angir som nevnt tidligere at ASA ikke skal brukes ved feber (aldersgrense ikke spesifisert). Britiske BNF for Children angir at ASA er kontraindisert hos barn < 16 år bortsett fra ved spesifikke indikasjoner, som Kawasakis syndrom og som antiplatebehandling. I USA frarådes bruk av ASA ved febersykdom hos personer under 19 år. Også flere oppslagsverk advarer mot bruk av ASA hos barn og ungdom med virusinfeksjon (spesielt varicella eller influensasymptomer) med eller uten feber. Ref. Relis.

Merk "off label"-bruk for visse pasientgrupper eksempelvis postoperativt hos kongenitale hjertepasienter mm.

 1. Tromboseprofylakse: 75–160 mg/døgn. Initialt 300 mg i form av et hurtigvirkende preparat (oppløselig tablett) ved akutt hjerteinfarkt eller mulig/truende infarkt og TIA

 2. Analgesi/febernedsettende effekt:

  1. Voksne og barn over 14 år: 0,5–1 g × 3–4, unntaksvis inntil × 6. Maksimum døgndose: 4 g

  2. Barn (10-14 år/30-50 kg): ½- 1 tablett (250-500 mg) 1-3 ganger daglig med 4-8 timers intervaller, i maksimalt 2-3 påfølgende dager. Maksimal daglig dose på 1,5 gram må ikke overskrides. Alternativt: Enkeldose 15 mg/kg kroppsvekt. Videre 10–15 mg/kg × 4. Maksimal døgndose 60 mg/kg kroppsvekt.

 3. Antiinflammatorisk effekt: Tilpasses individuelt med varsom doseøkning og om mulig med kontroll av serumkonsentrasjoner.

Pga. forgiftningsrisikoen bør man være varsom med doseøkning fordi plasmakonsentrasjonene stiger uforholdsmessig raskt ved doseøkning i øvre terapeutiske dosenivå.

Overdosering
Se G12 Acetylsalisylsyre
Bivirkninger
Se . Det er trolig en assosiasjon mellom acetylsalisylsyre og Reyes syndrom (encefalittbilde, leveraffeksjon og hypoglykemi). Derfor bør paracetamol foretrekkes som antipyretisk behandling. Er spesielt viktig hos barn.
Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner
Se
Graviditet, amming
Graviditet: Se .
Amming: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende som tromboseprofylakse eller ved sporadisk bruk inntil 2 g daglig. Paracetamol eller ibuprofen bør foretrekkes til smertebehandling hos ammende.
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling kan være nyttig for vurdering av terapeutisk dose/overdosering.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen.

Informasjon til pasient
Se . Ved bruk av acetylsalisylsyre ved akutte smerter bør preparater som er løselige i vann, brukes fordi disse absorberes raskest. Risiko for gastrointestinale blødninger. Ved ev. bruk av fast dosering for å oppnå antiinflammatorisk effekt (gjøres i praksis sjelden), bør man overvåke nøye med henblikk på tegn på overdosering (øresus, svimmelhet, hodepine, kvalme, svetting, hyperventilasjon).
Acetylsalisylsyre

Rp. C

*Pakningen er unntatt fra reseptplikten.

* Dispril avregistrert per 1. februar 2016

Acetylsalisylsyre

«Actavis»

 • enterotabletter 75 mg. 100 stk. (enpac) kr 103,10(Trinnpris kr 78,00), 100 stk. kr 103.10.

Acetylsalisylsyre SA

«Apotekproduksjon»

 • stikkpiller 6,25 mg. N02BA01 10 stk.

 • stikkpiller 12,5 mg. N02BA01 10 stk.

 • stikkpiller 25 mg. N02BA01 10 stk.

 • stikkpiller 60 mg. N02BA01 10 stk.

 • stikkpiller 75 mg. N02BA01 10 stk.

 • stikkpiller 125 mg. N02BA01 10 stk.

 • stikkpiller 250 mg. N02BA01 10 stk.

 • stikkpiller 500 mg. N02BA01 10 stk.

 • stikkpiller 1 g. N02BA01 10 stk.

Albyl-E

«Takeda Nycomed»

 • enterotabletter 75 mg. 100 stk. kr 103,10(Trinnpris kr 78,00).

 • enterotabletter 160 mg. 100 stk. kr 103,10(Trinnpris kr 78,00).

Aspirin

«Bayer»

 • dispergerbare tabletter 75 mg. 28 stk. Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • tabletter 500 mg. *20 stk. (enpac).

 • tyggetabletter 81 mg. 36 stk. Søknad Legemiddelverket via apotek, se
Dispril

«Reckitt Benckiser Healthcare»

Preparatet avregistrert per 1. februar 2016

 • tabletter, oppløselige 300 mg. *24 stk. (enpac).

Disprin

«Reckitt Benckiser Healthcare»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • tabletter, oppløselige 300 mg. 32 stk. (enpac)

L4.5.7.2 Dipyridamol

Publisert 24.02.2016

Sist endret: 15.11.2018

For generell informasjon, se også  L4.5.7 Blodplatehemmere
Egenskaper

Hemmer blodplateaggregasjonen ved bl.a. å hemme fosfodiesterase og gi økt cAMP i blodplatene. Øker effekten av prostasyklin og senker produksjon av tromboksan A2.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 40–70 % ved peroral tilførsel. Gjennomgår delvis førstepassasjemetabolisme i leveren, primært ved konjugering med glukuronsyre. Foreligger enterohepatisk resirkulasjon. Utskilles hovedsakelig umetabolisert i feces. Halveringstiden er 10–12 timer.

Indikasjoner

Sekundærprofylakse etter iskemisk hjerneslag og TIA. Primært i kombinasjon med acetylsalisylsyre, ev. alene.

Dosering og administrasjon

400 mg/døgn fordelt på 2 doser (retardformulering) eller 75–150 mg 3 ganger daglig.

Overdosering
Se G12 Dipyridamol.
Bivirkninger

Hodepine, svimmelhet, kvalme, diaré. Trombocytopeni.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler.
Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet hos pasienter med hypotensjon, alvorlig koronarsykdom og utløpshindring i venstre ventrikkel, pga. dipyridamols vasodilaterende egenskaper.

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner
Se
Dipyridamol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: B01AC07
Persantin

«Boehringer Ingelheim»

 • tabletter 75 mg. 100 stk. (enpac) kr 123,20.

Persantin Retard

«Boehringer Ingelheim»

 • kapsler (med modifisert frisetting) 200 mg. 60 stk. kr 189,80(Trinnpris kr 119,20).

L4.5.7.3 Dipyridamol–acetylsalisylsyre

Publisert 24.02.2016

Sist endret: 20.04.2016

For utfyllende legemiddelomtale, se  L4.5.7.2 Dipyridamol og L17.1.1.1 Acetylsalisylsyre
Indikasjoner

Sekundærprofylakse etter hjerneinfarkt og TIA.

Dosering og administrasjon

En kapsel (200 mg dipyridamol og 25 mg acetylsalisylsyre) morgen og kveld. Tas sammen med måltider.

Overdosering
Se G12 Dipyridamol og Acetylsalisylsyre.
Dipyridamol–acetylsalisylsyre
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: B01AC30
Asasantin Retard

«Boehringer Ingelheim»

 • kapsler (med modifisert frisetting) 200 mg dipyridamol, 25 mg acetylsalisylsyre. 2 × 50 stk. kr 295,50.

Diprasorin

«Orion»

 • kapsler (med modifisert frisetting) 200 mg dipyridamol, 25 mg acetylsalisylsyre. 2 × 50 stk. kr 295,50.

L4.5.7.4 ADP-reseptorhemmere

Publisert 24.02.2016

Sist endret: 04.11.2017

For generell informasjon, se også  L4.5.7 Blodplatehemmere
Kangrelor ( ), klopidogrel ( ), prasugrel ( ), tikagrelor ( ), tiklopidin ( )
Medikamentene har lik effekt på blodplatefunksjonen. Tiklopidin er mer toksisk (bl.a. beinmargsdepresjon) og blir derfor lite brukt.
Egenskaper

Hemmer ADP mediert blodplateaggregasjon ved å blokkere P2Y12-reseptorene. Blødningstiden forlenges. Effekten skjer dels via biotransformasjon til metabolitt(er) som gir en irreversibel binding til platenes P2Y12-reseptorer (klopidogrel, tiklopidin og prasugrel) og dels via direkte, men reversibel hemming av P2Y12-reseptorer (tikagrelor). Hemmer også blodplateaggregasjon indusert av andre agonister ved å blokkere forsterkningen av blodplateaktiveringen fra frisatt ADP. Hemmer ikke syklooksygenase.

Farmakokinetikk

Se de enkelte substansene.

Indikasjoner

Se respektive virkestoffomtaler. Sekundærprofylakse mot residiv av cerebrovaskulær sykdom hos pasienter som ikke kan bruke acetylsalisylsyre pga. bivirkninger eller som får residiv til tross for behandling med acetylsalisylsyre. Sekundærprofylakse etter myokardinfarkt, som profylakse ifm. PCI eller etter stentimplantasjon i koronararteriene. Klopidogrel har mulig noe større effekt enn acetylsalisylsyre når det gjelder å forebygge iskemiske hendelser, men er ikke vist å ha større effekt på dødeligheten.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av andre antitrombotiske legemidler.

Kontraindikasjoner

Kjent blødningsdisposisjon eller pågående blødning som magesår eller tidligere intrakraniell blødning. Blodsykdommer med forlenget blødningstid, trombocytopeni eller nøytropeni. Alvorlig leverskade.

L4.5.7.4.1 Klopidogrel

Publisert 24.02.2016

Sist endret: 02.10.2018

Vedrørende indikasjoner, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L4.5.7.4 ADP-reseptorhemmere
Egenskaper

Klopidogrel er en tiklopidinanalog med vesentlig færre bivirkninger enn tiklopidin. Substansen er en prosubstans som aktiveres i leveren til et tiolderivat.

Farmakokinetikk

Absorpsjonen er ca. 50 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren hovedsakelig via CYP2C19 til det aktive tiolderivatet. Metaboliseres også i stor grad ved karboksylering til en inaktiv hovedmetabolitt. Utskilles både via nyrene og via gallen i feces i like store mengder. Halveringstiden for den aktive substansen er ikke klarlagt.

Dosering og administrasjon

Voksne: 75 mg daglig. Kan tas uavhengig av matinntak. Ved akutt koronarsyndrom og PCI gis metningsdose 300 mg første døgn.

Overdosering
Se G12 Klopidogrel.
Bivirkninger

Blødninger er observert hos ca. 9 %. Mindre alvorlige blødninger som neseblod og blåmerker. Gastrointestinale symptomer som dyspepsi, magesmerter, obstipasjon eller diaré sees hyppig. Diaré kan skyldes innhold av hydrogenert ricinusolje. Hudreaksjoner, kløe, stigning i leverenzymer, hodepine og svimmelhet kan forekomme. Alvorlige blødninger fra ulike organer. Levkopeni, trombocytopeni, eosinofili. Kan komme uker eller måneder etter oppstart. Beinmargsdepresjon. Anafylaktiske reaksjoner. Ervervet hemofili er nylig rapportert som en svært sjelden bivirkning.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler.
Amming: Opplysninger vedrørende amming mangler.

Klopidogrel
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: B01AC04
Clopidogrel

«Accord»

 • tabletter 75 mg. 30 stk. (enpac) kr 156,50(Trinnpris kr 128,80), 100 stk. (enpac) kr 442,30(Trinnpris kr 354,00).

Clopidogrel

«Actavis»

 • tabletter 75 mg. 28 stk. (enpac) kr 148,10(Trinnpris kr 122,30), 100 stk. (enpac) kr 442,30(Trinnpris kr 354,00).

Clopidogrel

«Amneal»

 • tabletter 75 mg. 100 stk. kr 530,00.

Clopidogrel

«Mylan»

 • tabletter 75 mg. 28 stk. (enpac) kr 148,10(Trinnpris kr 122,30), 100 stk. (enpac) kr 442,30(Trinnpris kr 354,00).

Plavix

«Sanofi Pharma, Bristol-Myers Squibb»

 • tabletter 75 mg. 28 stk. (datopk) kr 148,10(Trinnpris kr 122,30), 50 stk. (endos) kr 239,90(Trinnpris kr 190,40), 100 stk. (endos) kr 442,30(Trinnpris kr 354,00).

 • tabletter 300 mg. 30 stk. (endos) kr 1 509,30.

L4.5.7.4.2 Prasugrel

Publisert 24.02.2016

Sist endret: 23.09.2016

For mer informasjon, se også  L4.5.7.4 ADP-reseptorhemmere
Egenskaper

Prasugrel er en prodrug som omdannes in vivo til en aktiv metabolitt. Denne hemmer P2Y12 ADP-reseptor på blodplatene og hemmer plateaktivering og aggregasjon irreversibelt.

Farmakokinetikk

Prasugrel hydrolyseres i tarmen og metaboliseres i leveren hovedsakelig via CYP2B6 og CYP3A4, delvis av CYP2C9 og CYP2C19, til den aktive metabolitten. Denne inaktiveres ved metabolisme. Halveringstiden for den aktive metabolitten er ca. 7 timer.

Indikasjoner

Prasugrel kombinert med acetylsalisylsyre er indisert som forebygging av aterotrombotiske hendelser hos pasienter med akutt koronarsyndrom (dvs. ustabil angina, hjerteinfarkt uten ST-segmentelevasjon eller hjerteinfarkt med ST-segmentelevasjon som gjennomgår primær eller forsinket perkutan koronarintervensjon).

Dosering og administrasjon

Startdosen er 60 mg, deretter 10 mg daglig. Hos pasienter > 75 år og hos pasienter < 60 kg anbefales samme startdose, men redusert vedlikeholdsdose 5 mg daglig

Overdosering
Se G12 Prasugrel.
Bivirkninger

Blødninger er hyppigste bivirkning

Graviditet, amming

Erfaring med bruk hos gravide og ammende mangler.

Forsiktighetsregler

Liten klinisk erfaring hos pasienter > 75 år.

Kontraindikasjoner

Aktiv blødning. Gjennomgått slag eller transitoriske iskemiske anfall (TIA). Alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Prasugrel
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: B01AC22
Efient

«Daiichi Sankyo»

 • tabletter 5 mg. 28 stk. (enpac) kr 522,20.

 • tabletter 10 mg. 28 stk. (enpac) kr 522,20.

Efient

«2care4»

 • tabletter 10 mg. 28 stk. (datopk) kr 522,20.

L4.5.7.4.3 Tikagrelor

Publisert 24.02.2016

Sist endret: 19.05.2016

For mer informasjon, se også  L4.5.7.4 ADP-reseptorhemmere
Egenskaper

Tikagrelor er syklopentyltriasolopyrimidiner (CPTP) og er en selektiv adenosindifosfat (ADP)-reseptorantagonist. Den interagerer reversibelt med blodplate-P2Y12 ADP-reseptoren som hindrer ADP-mediert blodplateaktivering og -aggregering. Den hindrer signaltransduksjon.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet er ca. 36 %. Metaboliseres hovedsakelig via CYP3A4. Elimineres primært via levermetabolisme. Primær eliminasjonsvei for den aktive metabolitten er sannsynligvis via gallesekresjon. Halveringstid: ca. 7 timer for tikagrelor og 8,5 timer for aktiv metabolitt.

Indikasjoner

Tikagrelor, administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA), er indisert for profylakse mot aterotrombotiske hendelser hos voksne pasienter med akutt koronarsyndrom (ustabil angina, NSTEMI eller STEMI), inkludert pasienter som behandles medikamentelt og pasienter som behandles med perkutan koronar intervensjon (PCI) eller bypassgraft til koronararterie. 

Dosering og administrasjon

Initialt én enkelt startdose på 180 mg. Deretter fortsettes behandlingen med en 90 mg tablett to ganger daglig.

Overdosering

Se G12 Tikagrelor.

Bivirkninger

De vanligst rapporterte bivirkningene er dyspné, kontusjon, neseblødning og blødning på prosedyrestedet. Mindre vanlige: Øvrige blødninger (herunder alvorlige), svimmelhet, hodepine, gastritt, oppkast, diaré, magesmerter, kvalme, utslett, pruritus og allergiske reaksjoner, inkl. angioødem. Sjeldne bivirkninger: Hyperurikemi, forvirring, parestesi, forstoppelse og forverret nyrefunksjon. 

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler.
Amming: Opplysninger vedrørende amming mangler.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet må utvises hos pasienter med økt blødningstendens og ved samtidig bruk av andre antitrombotiske legemidler. Hvis pasienten skal gjennomgå elektiv operasjon og antiblodplateeffekt ikke er ønskelig, bør behandlingen avbrytes 7 dager før operasjonen.
Bør brukes med forsiktighet ved økt risiko for bradykardi eller ved samtidig bruk av legemidler som er kjent for å indusere bradykardi pga. begrenset klinisk erfaring. Forsiktighet må utvises hos pasienter astma og/eller KOLS grunnet økt risiko for dyspné. Nyrefunksjon bør kontrolleres etter 1 måned og deretter iht. vanlig medisinsk praksis. Det bør utvises spesiell oppmerksomhet overfor pasienter ≥75 år, pasienter med moderat/alvorlig nedsatt nyrefunksjon og ved samtidig behandling med angiotensin reseptorblokkere. Forsiktighet bør utvises ved tidligere hyperurikemi eller urinsyregikt. Anbefales ikke til pasienter med urinsyrenefropati.

Kontraindikasjoner
Se  . Samtidig administrering av sterke CYP 3A4-hemmere (f.eks. ketokonazol, klaritromycin, nefozodon, ritonavir og atazanavir), se Legemiddelverkets interaksjonssøk.
Tikagrelor
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: B01AC24
Brilique

«AstraZeneca»

 • tabletter 60 mg. 56 stk. (datopk) kr 675,60, 168 stk (datopk) kr 1 941,80.

 • tabletter 90 mg. 56 stk. (datopk) kr 747,40, 100 stk. (enpac) kr 1 301,30, 168 stk (datopk) kr 2 157,20.

L4.5.7.4.4 Tiklopidin

Publisert 24.02.2016

Vedrørende indikasjoner, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L4.5.7.4 ADP-reseptorhemmere
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 80–90 % ved peroral tilførsel. Denne øker med samtidig inntak av mat. Metaboliseres i stor grad i leveren ved dealkylering og oksidasjon. Delvis aktive metabolitter. Halveringstiden er ca. 10 timer etter enkel dosering, terminalt ved steady state 30–50 timer.

Dosering og administrasjon

250 mg × 2. Tas til måltidene.

Overdosering
Se G12 Tiklopidin.
Bivirkninger

Som klopidogrel. Gir mer uttalte bivirkninger enn klopidogrel. Kolestatisk hepatitt. Alvorlige hudreaksjoner som erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse. Immunologiske reaksjoner som vaskulitt og SLE‑lignende reaksjoner, anafylaksi, angioødem.

Graviditet, amming

Opplysninger mangler om bruk under graviditet og amming.

Kontroll og oppfølging

Blodtellinger og leverprøver skal kontrolleres hver 14. dag de første 3 måneder av behandlingen. Opplyse pasienten om vanlige bivirkninger; om å kontakte lege ved feber, blødningstendens, ikterus.

Tiklopidin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: B01AC05
Ticlid

«sanofi-aventis»

 • tabletter 250 mg. 100 stk. (enpac) kr 557,80.

L4.5.7.4.5 Kangrelor

Publisert: 04.11.2017

Egenskaper

Direkte P2Y12-blodplatereseptorantagonist som blokkerer ADP-indusert blodplateaktivering og -aggregering in vitro og ex vivo. Kangrelor bindes selektivt og reversibelt til P2Y12-reseptoren for å hindre ytterligere signalering og blodplateaktivering.

Indikasjoner

Kangrelor, administrert sammen med acetylsalisylsyre (ASA), er indisert for reduksjon av trombotiske kardiovaskulære hendelser hos voksne med koronararteriesykdom, som gjennomgår perkutan koronar intervensjon (PCI), og som enten ikke har fått en peroral P2Y12-hemmer før PCI-prosedyren eller der peroral P2Y12-behandling ikke er ønskelig eller gjennomførbar på grunn av lang halveringstid.

Off label: Perioperativt hos høyrisikopasienter for slag/arteriell trombose.

Farmakokinetikk

Absorpsjon: Tmax: < 2 minutter. Proteinbinding: 97-98 %. Fordeling: Vd 3,9 liter. Halveringstid: 3-6 minutter, uavhengig av dose. Blodplatefunksjonen gjenopprettes innen 60 minutter etter at infusjonen er stoppet. Metabolisme: Deaktiveres raskt i plasma ved defosforylering. Utskillelse: 58 % via urin og 35 % via feces, antagelig etter utskillelse via galleveiene.

Dosering og administrasjon

30 µg/kg som i.v. bolus, umiddelbart etterfulgt av 4 µg/kg/minutt i.v. infusjon. Bolusen og infusjonen skal innledes før prosedyren, og fortsettes i minst 2 timer eller så lenge prosedyren varer, det som måtte vare lengst. Kan fortsettes i totalt 4 timer. Pasienten skal overføres til peroral P2Y12-behandling for kronisk behandling. For overføring bør en metningssdose med peroral P2Y12-behandling administreres umiddelbart etter avslutning av kangrelorinfusjonen. Alternativt kan en metningsdose med tikagrelor eller prasugrel, men ikke klopidogrel, administreres opptil 30 minutter før infusjonen avsluttes. Hos pasienter som gjennomgår PCI, skal standard adjunktiv terapi under prosedyren implementeres.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering ikke nødvendig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering. Barn og ungdom < 18 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data. Eldre > 75 år: Dosejustering ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Hetteglasset på 50 mg skal rekonstitueres umiddelbart før fortynning og bruk ved å tilsette 5 ml sterilt vann for injeksjon. Før administrering må hvert hetteglass fortynnes ytterligere med 250 ml natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) oppløsning eller glukose (5 %) oppløsning. Se SPC for detaljert instruksjon. Fortynnet oppløsning (200 µg/ml) rekker til minst 2 timers administrering. Pasienter ≥ 100 kg vil trenge minst 2 poser. Skal ikke blandes med andre legemidler.
Administrering: Til i.v. bruk, kun etter rekonstituering og fortynning. Bolusen bør administreres raskt (< 1 minutt) fra posen med fortynningen, via manuelt i.v. trykk eller pumpe. Påse at bolusen er helt administrert før oppstart av PCI. Start infusjonen umiddelbart etter at bolusen er administrert.

Forsiktighetsregler

Blødningsrisiko: Kan øke blødningsrisikoen. Blødning kan oppstå hvor som helst. Ved uforklarlig fall i blodtrykk eller hematokrit, bør preparatet seponeres og blødningshendelse grundig vurderes. Skal brukes med forsiktighet ved sykdomstilstander forbundet med økt blødningsrisiko, og hos pasienter som tar legemidler som kan øke blødningsrisikoen.
Hjelpestoffer: Inneholder sorbitol og skal ikke brukes ved sjeldne, arvelige problemer med fruktoseintoleranse. Inneholder < 1 mmol (23 mg) natrium pr. hetteglass, dvs. praktisk talt natriumfritt.

Kontraindikasjoner

Aktiv blødning eller økt risiko for blødning pga. forringet hemostase og/eller irreversible koagulasjonssykdommer, eller pga. nylig, omfattende kirurgi/traume eller ukontrollert alvorlig hypertensjon. Enhver historikk med slag eller transitorisk iskemisk anfall (TIA). Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Overdosering
Se G12  Kangrelor
Bivirkninger

Hematom, blødning, ekkymoser, anstrengelsesutløst dyspné. Redusert hematokrit, redusert hemoglobin, sekresjon fra injeksjonsstedet.
Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Retroperitoneal blødning (inkl. fatal), peritonealt hematom, gastrointestinal blødning, hjertetamponade, hemodynamisk ustabilitet, epistakse, hemoptyse, blødning i urinrøret, nyresvikt (inkl. akutt), vaskulær pseudoaneurisme, angioødem.
Andre: Anafylaktisk reaksjon (anafylaktisk sjokk), overfølsomhet, bekkenblødning, lungeblødning, intrakraniell blødning (hjerneblødning, cerebrovaskulær hendelse, inkl. fatal), øyeblødning mfl. Se SPC.

Graviditet, amming

Graviditet: Ingen/begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Skal ikke brukes under graviditet.
Amming: Utskillelse i morsmelk er ukjent, risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes.
Fertilitet: Ingen effekt på kvinnelige fertilitetsparametere i dyrestudier, en reversibel effekt på fertilitet er sett hos hannrotter.

Kontroll og oppfølging

Se SPC.

Kangrelor
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: B01AC25
Kengrexal

«Chiesi Farmaceutici»

 • pulver til konsentrat til infusjons-/injeksjonsvæske, oppløsning 50 mg. 10 stk. (hettegl.) kr 37722,50

L4.5.7.5 Glykoprotein IIb/IIIa antagonister

Publisert 24.02.2016

For generell informasjon se også  L4.5.7 Blodplatehemmere
Abciximab ( ), eptifibatid ( )
Egenskaper
Glykoprotein IIb/IIIa antagonister hemmer blodplateaggregasjonen ved å hemme binding av fibrinogen eller von Willebrand faktor til GPIIb/IIIa komplekset. Ved å hemme siste fase av blodplateaggregasjonen er de mer potente hemmere enn acetylsalisylsyre og klopidogrel som virker i initialfasen.

GPIIb/IIIa antagonistene har også en indirekte antikoagulant effekt ved å hemme bindingen av protrombin til trombocyttoverflaten og derved dannelsen av trombin. De hemmer også fraspaltingen av prokoagulante partikler fra blodplatene.

De aktuelle legemidlene abciximab, tirofiban og eptifibatid har alle kort plasmahalveringstid og må gis som intravenøs infusjon. Mens abciximab bindes til GPIIb/IIIa komplekset med høy affinitet og kan påvises på sirkulerende blodplater i mer enn 2 uker, er tirofiban og eptifibatid kompetitive hemmere som bindes med lav affinitet. Alle tre gir en doseavhengig hemning av blodplateaggregasjonen. Etter seponering henger effekten lenger i for abciximab (12–36 timer) enn for tirofiban og epifibatid (4–8 timer).

Indikasjoner

Alle tre legemidlene er godkjent på indikasjonen perkutan koronar intervensjon (PCI) ved ustabil angina/NSTEMI. De gis da i tillegg til acetylsalisylsyre og full heparinprofylakse. Det foreligger ikke resultater av kliniske forsøk der effekten av de forskjellige midlene har vært sammenlignet.

Bivirkninger

Legemidlene øker risikoen for blødning sammenlignet med kombinasjonen acetylsalisylsyre/heparin gitt alene.

Forsiktighetsregler

Erfaring hos eldre (> 80 år) og barn mangler. Dosen må reduseres ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon og kreatininclearance < 30 ml/minutt. Må ikke gis i forbindelse med trombolytisk behandling eller koronar bypasskirurgi.

Kontraindikasjoner

Pågående blødning, cerebrovaskulært insult siste 2 år, intrakraniell eller intraspinal operasjon siste 2 måneder, kjent disposisjon for blødning, ukontrollert hypertensjon, tidligere trombocytopeni, diabetisk retinopati, alvorlig lever- eller nyresvikt.

L4.5.7.5.1 Abciximab

Publisert 24.02.2016

Sist endret: 17.01.2017

For mer informasjon og vedrørende forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L4.5.7.5 Glykoprotein IIb/IIIa antagonister
Egenskaper

Rekombinant, kimært antistoff mot GPIIb/IIIa komplekset.

Farmakokinetikk

Bindes raskt til plate GPIIb/IIIa reseptorene. Effekten er kortvarig og forutsetter kontinuerlig i. v. infusjon. Halveringstiden er ca. 30 minutter. Nedsatt blodplateaggregasjon vedvarer i 12–36 timer etter seponering.

Indikasjoner

Som tillegg til full heparinprofylakse og acetylsalisylsyre under og etter PCI hos pasienter med høy risiko for akutt koronar okklusjon.

Dosering og administrasjon

0,25 mg/kg kroppsvekt som bolusdose 10 minutter før PCI, umiddelbart etterfulgt av 0,125 μg/kg/minutt, maksimalt 10 μg/minutt, i 12 timer.

Bivirkninger
Se også hovedomtalen . Risikoen for blødning ca. dobbelt så stor som ved profylakse uten abciximab. Nyere studier har imidlertid vist at risikoen for blødning hos pasienter som behandles med abciximab kan reduseres vesentlig ved justering av heparindosen i henhold til vekt og antikoagulant effekt.
EDTA-indusert pseudotrombocytopeni er rapportert, men kan utelukkes ved funn av normalt antall blodplater i sitratblod eller blodutstryk. Hypersensitivitetsreaksjoner med symptomer som kvalme, brekninger, hypotensjon, feber kan forekomme. Preparatet inneholder polysorbat 80 som kan gi hypersensitivitetsreaksjoner hos enkelte, i tillegg kan antistoffer fra mus gi hypersensitivitetsreaksjoner.
Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Blødningsrisiko må tas i betraktning.
Amming: Mangelfull erfaring fra bruk ved amming.

Kontroll og oppfølging

Overvåkning av potensielle blødningssteder, kontroll av Hb etter 12 og 24 timer, telling av blodplater før PCI og etter 2–4 og 24 timer. Ved trombocytopeni under 60⋅109/l seponeres acetylsalisylsyre og heparin, ev. gis blodplatekonsentrat.

Abciximab

Rp. C

ReoPro

«Janssen Biologics»

 • injeksjonsvæske 2 mg/ml. 5 ml kr 3200.90.

ReoPro

«2care4»

 • injeksjonsvæske 2 mg/ml. 5 ml kr 3 200,90.

L4.5.7.5.2 Eptifibatid

Publisert 24.02.2016

Sist endret: 14.03.2017

Vedrørende bivirkninger, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L4.5.7.5 Glykoprotein IIb/IIIa antagonister
Egenskaper

Eptifibatid, et syklisk heptapeptid som tilhører gruppen RDG (argininglysinaspartat)-mimetika, gir en reversibel, konsentrasjonsavhengig hemning av blodplateaggregasjonen ved å hindre binding av fibrinogen og von Willebrand faktor til GP IIb/IIIa komplekset.

Farmakokinetikk

Elimineres hovedsakelig ved metabolisme, men ca. 35 % skilles uendret ut i nyrene. Halveringstiden er 1–3 timer.

Indikasjoner

Som tillegg til full heparinprofylakse og acetylsalisylsyre ved ustabil angina pectoris eller NSTEMI.

Dosering og administrasjon

Bolus 180 μg/kg kroppsvekt intravenøst, umiddelbart etterfulgt av 2,0 μg/kg kroppsvekt/minutt i opptil 72 timer. Gis alltid sammen med intravenøs infusjon av standard heparin. Se spesiallitteratur.
Eptifibatid må brukes i sykehus og av spesialist som har erfaring med behandling av akutte koronarsyndromer.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Blødningsrisiko bør tas i betraktning.
Amming: Opplysninger om bruk ved amming mangler.

Kontroll og oppfølging

Overvåking mht. blødning, kontroll av Hb og blodplater etter 12, 24 og 48 timer. Monitorering av heparineffekt med APTT. Behandling avbrytes umiddelbart ved større blødning.

Eptifibatid

Rp. C

Eptifibatide

«Accord»

 • infusjonsvæske 0,75 mg/ml. 100 ml kr 717.20.

 • injeksjonsvæske 2 mg/ml. 10 ml kr 256.60.

Integrilin

«GlaxoSmithKline»

 • infusjonsvæske 0,75 mg/ml. 100 ml kr 718,20.

 • injeksjonsvæske 2 mg/ml. 10 ml kr 256,60.

L4.5.7 Blodplatehemmere