Norsk legemiddelhåndbok

L4.5.7.4 ADP-reseptorhemmere

Publisert 24.02.2016

For generell informasjon, se også  L4.5.7 Blodplatehemmere
Klopidogrel ( ), prasugrel ( ), tiklopidin ( )
Klopidogrel og tiklopidin har lik effekt på blodplatefunksjonen. Tiklopidin er mer toksisk (bl.a. beinmargsdepresjon) enn klopidogrel og blir derfor lite brukt.
Egenskaper

Hemmer ADP‑mediert blodplateaggregasjon. Blødningstiden forlenges. Effekten skjer via biotransformasjon til ikke-identifisert(e) metabolitt(er) som gir en irreversibel binding til platenes ADP-reseptorer. Hemmer også blodplateaggregasjon indusert av andre agonister ved å blokkere forsterkningen av blodplateaktiveringen fra frisatt ADP. Hemmer ikke syklooksygenase.

Farmakokinetikk

Se de enkelte substansene.

Indikasjoner

Sekundærprofylakse mot residiv av cerebrovaskulær sykdom hos pasienter som ikke kan bruke acetylsalisylsyre pga. bivirkninger eller som får residiv til tross for behandling med acetylsalisylsyre. Sekundærprofylakse etter myokardinfarkt, som profylakse etter stentimplantasjon i koronararteriene. Klopidogrel har mulig noe større effekt enn acetylsalisylsyre når det gjelder å forebygge iskemiske hendelser, men er ikke vist å ha større effekt på dødeligheten.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet må utvises ved samtidig bruk av andre antitrombotiske legemidler.

Kontraindikasjoner

Kjent blødningsdisposisjon eller pågående blødning som magesår eller tidligere intrakraniell blødning. Blodsykdommer med forlenget blødningstid, trombocytopeni eller nøytropeni. Alvorlig leverskade.

L4.5.7.4 ADP-reseptorhemmere