Norsk legemiddelhåndbok

L4.5.7.4.2 Prasugrel

Publisert 24.02.2016

Sist endret: 23.09.2016

For mer informasjon, se også  L4.5.7.4 ADP-reseptorhemmere
Egenskaper

Prasugrel er en prodrug som omdannes in vivo til en aktiv metabolitt. Denne hemmer P2Y12 ADP-reseptor på blodplatene og hemmer plateaktivering og aggregasjon irreversibelt.

Farmakokinetikk

Prasugrel hydrolyseres i tarmen og metaboliseres i leveren hovedsakelig via CYP2B6 og CYP3A4, delvis av CYP2C9 og CYP2C19, til den aktive metabolitten. Denne inaktiveres ved metabolisme. Halveringstiden for den aktive metabolitten er ca. 7 timer.

Indikasjoner

Prasugrel kombinert med acetylsalisylsyre er indisert som forebygging av aterotrombotiske hendelser hos pasienter med akutt koronarsyndrom (dvs. ustabil angina, hjerteinfarkt uten ST-segmentelevasjon eller hjerteinfarkt med ST-segmentelevasjon som gjennomgår primær eller forsinket perkutan koronarintervensjon).

Dosering og administrasjon

Startdosen er 60 mg, deretter 10 mg daglig. Hos pasienter > 75 år og hos pasienter < 60 kg anbefales samme startdose, men redusert vedlikeholdsdose 5 mg daglig

Overdosering
Se G12 Prasugrel.
Bivirkninger

Blødninger er hyppigste bivirkning

Graviditet, amming

Erfaring med bruk hos gravide og ammende mangler.

Forsiktighetsregler

Liten klinisk erfaring hos pasienter > 75 år.

Kontraindikasjoner

Aktiv blødning. Gjennomgått slag eller transitoriske iskemiske anfall (TIA). Alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Prasugrel
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: B01AC22
Efient

«Daiichi Sankyo»

  • tabletter 5 mg. 28 stk. (enpac) kr 522,20.

  • tabletter 10 mg. 28 stk. (enpac) kr 522,20.

Efient

«2care4»

  • tabletter 10 mg. 28 stk. (datopk) kr 522,20.

L4.5.7.4.2 Prasugrel