Norsk legemiddelhåndbok

L5.3.4.1 Amitriptylin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 20.10.2017

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L5.3.4 Trisykliske antidepressiva
For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner samt informasjon til pasienten, se  L5.3 Antidepressiva
Egenskaper

Antidepressivum (TCA). Forholdsvis sterk sedativ og antikolinerg virkning. Av den grunn dårlig egnet hos eldre. Relativt høy akutt toksisitet. 

Farmakokinetikk
Biotilgjengeligheten er ca. 50 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren av CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A4. Aktiv hovedmetabolitt nortriptylin. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstider for de aktive substanser, se Tabell 3 .
Indikasjoner

Foretrekkes ofte ved agiterte og engstelige depresjoner, men terapeutisk like effektivt ved hemmete. Har effekt ved kroniske smerter, fremfor alt nevropatisk smerte.

Dosering og administrasjon
Voksne: Se også . Enkel døgndose, initialt 50 mg, gradvis økende til maksimalt 200–250 mg.
Overdosering
Se G12 Amitriptylin.
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Amitriptylin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N06AA09
Amitriptylin

«Abcur»

  • tabletter 10 mg. 100 stk. kr 68.30.

  • tabletter 25 mg. 100 stk. kr 99.90.

  • tabletter 50 mg. 100 stk. kr 129,60.

Sarotex

«Lundbeck»

  • tabletter 10 mg. 100 stk. kr 68,30.

  • tabletter 25 mg. 100 stk. kr 99,90.

L5.3.4.1 Amitriptylin