Norsk legemiddelhåndbok

L5.3.4.2 Doksepin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 14.11.2017

Vedrørende bivirkninger, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L5.3.4 Trisykliske antidepressiva
For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner samt informasjon til pasienten, se  L5.3 Antidepressiva
Egenskaper

Antidepressivum (TCA). Forholdsvis sterk sedativ, angstdempende og antikolinerg virkning.

Farmakokinetikk
Biotilgjengeligheten er 20–40 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren av CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A4. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden, se Tabell 3 . Halveringstiden for hovedmetabolitt er ca. 50 timer.
Indikasjoner

Særlig egnet ved tilstander preget av både depresjon og angst.

Dosering og administrasjon
Voksne: Se også . Enkel døgndose, initialt 50 mg, gradvis økning til maksimalt 200–250 mg.
Overdosering
Se G12 Doksepin.
Graviditet, amming
Graviditet: Se .
Amming: Akkumulering av aktiv metabolitt hos det ammende barnet kan forårsake sedasjon og respirasjonshemning. Alternative antidepressiva bør brukes.
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Doksepin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N06AA12
Sinequan

«Orifarm»

  • kapsler 25 mg. 100 stk. kr 114,60.

L5.3.4.2 Doksepin