Norsk legemiddelhåndbok

L5.3.4.3 Klomipramin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 15.11.2018

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L5.3.4 Trisykliske antidepressiva
For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner samt informasjon til pasienten, se  L5.3 Antidepressiva
Egenskaper

Sterkt hemmende virkning på serotoninreopptak, men relativt lite sedativt. Også effektivt ved tvangslidelse (krever ofte høy dosering), fobier og panikklidelse. Motvirker katapleksi, søvnlammelse og hypnagoge hallusinasjoner ved narkolepsi.

Farmakokinetikk
Biotilgjengeligheten er 20–75 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren av CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A4. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert, men også ca. 30 % via gallen i feces. Halveringstider for de aktive substanser, se Tabell 3 .
Indikasjoner
Som for TCA generelt, se . Katapleksi i forbindelse med narkolepsi.
Dosering og administrasjon
Voksne: Se også . Noe lavere enn de fleste TCA, f.eks. initialt 25–50 mg, økende gradvis til 100–150 mg. Katapleksi: 25–75 mg om kvelden.
Pediatrisk populasjon: Vedrørende behandling av narkolepsi se spesialistliteratur. 
Overdosering
Se G12 Klomipramin
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Klomipramin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N06AA04
Anafranil

«Novartis»

  • tabletter 10 mg. 100 stk. (enpac) kr 80,90.

  • tabletter 25 mg. 100 stk. (enpac) kr 121.40.

Klomipramin

«Mylan»

  • tabletter 10 mg. 100 stk. kr 80,90.

  • tabletter 25 mg. 100 stk. kr 120,40.

L5.3.4.3 Klomipramin