Norsk legemiddelhåndbok

L5.3.4.5 Trimipramin

Publisert: 22.12.2015

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se  L5.3.4 Trisykliske antidepressiva
For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner samt informasjon til pasienten, se  L5.3 Antidepressiva
Egenskaper

Trisyklisk antidepressivum (TCA) med sterk sedativ‑hypnotisk virkning.

Farmakokinetikk
Data for biotilgjengeligheten savnes. Metaboliseres i stor grad i leveren av CYP2C19, CYP2D6 og CYP3A4. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden, se Tabell 3 . Halveringstiden for hovedmetabolitt er ca. 30 timer.
Indikasjoner
Som generelt for TCA, se , men antakelig best egnet ved tilstander preget av angst, spenning og søvnløshet. Kan også anvendes ved ulcussykdom og irritabel mage‑tarm‑syndrom.
Dosering og administrasjon
Voksne: Se også . Initialt 50–100 mg, gradvis økende til 200 mg, ev. høyere. Hele døgndosen bør gis om kvelden.
Overdosering
Se G12 Trimipramin
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Trimipramin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N06AA06
Surmontil

«Aventis Pharma»

  • tabletter 10 mg. 100 stk. kr 147,40.

  • tabletter 25 mg. 100 stk. kr 147,40.

L5.3.4.5 Trimipramin