Norsk legemiddelhåndbok

L5.3.1 Selektive serotoninreopptakshemmere

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 05.11.2017

SSRI

Citalopram ( ), escitalopram ( ), fluoksetin ( ), fluvoksamin ( ), paroksetin ( ), sertralin ( )
Egenskaper
Selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) har sterkt hemmende virkning på reopptak av serotonin fra synapsespaltene, og øker dermed konsentrasjonen av serotonin i serotonerge synapser. I likhet med andre nyere antidepressiva har de gjennomgående færre bivirkninger enn TCA og er et førstevalg i behandlingen av depresjoner. I likhet med andre antidepressiva hever de stemningsleiet bare når dette er sykelig senket.

Den antidepressive virkningen er omtrent som for TCA. Det er visse holdepunkter for at TCA er noe bedre enn SSRI ved depresjoner med somatisk syndrom. Fordelen med SSRI og beslektede antidepressiva er at de er mindre toksiske og har mindre bivirkninger enn TCA. Dette gjør at det er lettere å gjennomføre behandling i tilstrekkelig høy dose over tilstrekkelig lang tid. SSRI egner seg godt hos eldre pasienter, bl.a. pga. den svake antikolinerge virkningen, men polyfarmasi kan hos slike pasienter likevel by på problemer. Ved depresjon hos barn og ungdom er det dårligere dokumentasjon for effekt av SSRI og SNRI enn hos voksne. En viss fare for å fremkalle selvmordsforsøk og -tanker har vært rapportert i noen studier. Indikasjonsstillingen bør derfor være streng.

Denne type antidepressiva gir ikke opphav til egentlig misbruk, men kan gi betydelige ubehag ved brå seponering, særlig for de midlene som har kortest halveringstid.

Det er lite holdepunkter for noen forskjell i terapeutisk antidepressiv effekt mellom midlene i gruppen. På andre indikasjoner kan det være forskjeller, f.eks. tyder mye på at fluoksetin er mest effektivt ved bulimi.

SSRI (og SNRI) er gjennomgående mindre sederende enn andre antidepressiva, men også her er det store individuelle forskjeller.

Farmakokinetikk
Det er variasjoner i halveringstid, se Tabell 3 Antidepressiva. Fluoksetin har en aktiv metabolitt med ekstremt lang plasmahalveringstid.
Indikasjoner
 • Depresjon og profylaktisk mot tilbakefall av depresjon.

 • Tvangslidelse, panikklidelse, sosial fobi og generalisert angstlidelse (kan ha god effekt tross manglende sedativ–hypnotisk virkning). Også effekt ved bulimi (fluoksetin) og posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD), sammen med andre behandlingstiltak.

 • Det er også holdepunkter for at SSRI har effekt mot depresjon ved hjerneorganiske tilstander som slag og Alzheimers sykdom og ved psykiske og atferdsmessige symptomer hos demente, også uten samtidig depresjon.

Dosering og administrasjon

SSRI har alle en halveringstid på ett døgn eller mer og kan derfor gis som en enkel daglig dose. SSRI kan gis i full dose fra første dag. Mange anbefaler likevel å trappe opp dosen av SSRI (unntatt fluoksetin), da dette gir mindre initiale bivirkninger. Generelt tilrådes lavere dose hos eldre og ved leverfunksjonssvikt. 

Pediatrisk populasjon: Ved depresjon hos barn og ungdom har SSRI usikker effekt. En viss fare for å fremkalle selvmordsforsøk og -tanker kan gi et uheldig kostnad-nytte-forhold. Indikasjonsstillingen hos barn og ungdom bør derfor være svært streng.

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner
Se
Overdosering
Se G12 Selektive serotoninreopptakshemmere.
Bivirkninger

Kvalme opptrer ofte initialt, men avtar gjerne i løpet av 1–2 uker. Diaré forekommer også relativt hyppig. Ellers sees ikke sjelden hodepine, svette, skjelvinger og somnolens, men også insomni. Agitasjon, rastløshet, uro og økt angst kan forekomme initialt. Produsentenes studier angir at vedvarende seksuelle bivirkninger (nedsatt libido, anorgasmi, forsinket ejakulasjon) forekommer hos 20–30 %, mens i uavhengige studier hvor man spør pasientene direkte angis slike bivirkninger å forekomme i snitt hos 60 %.

Forskjell i bivirkningsprofil innen denne gruppen er ufullstendig klarlagt, men noe kan antydes: Paroksetin har sterkest antikolinerg virkning og kan gi tilsvarende bivirkninger. Fluoksetin synes å være det midlet som gir mest agitasjon, uro, angst, rastløshet og ev. akatisi (som ellers sees mest med antipsykotika).

Av sjeldnere men alvorligere bivirkninger kan nevnes kramper (Se T3.2.1.4 Uhensiktsmessig sekresjon av ADH). Hyponatremi kan forekomme, spesielt hos eldre mennesker og ved samtidig bruk av andre legemidler som gir hyponatremi (f.eks. diuretika). Tilstanden må mistenkes hvis pasienten utvikler utpreget søvnighet, sløvhet, konfusjon og/eller kramper. Levertoksisitet kan forekomme. Hos eldre er det rapportert en viss øket risiko for blødninger i øvre del av mage- og tarmsystemet, fremfor alt hos pasienter som samtidig tar ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID). Den akutte toksisitet for midler i denne gruppen er betydelig lavere enn for TCA, men dødsfall av overdose er likevel beskrevet slik at forsiktighet må iakttas ved forskrivning til suicidale pasienter.

Det er vist at citalopram og escitalopram gir en doseavhengig forlengelse av QT-intervallet. Tilfeller av QT-forlengelse og ventrikkelarytmier, inkludert torsades de pointes, er rapportert etter markedsføring av citalopram og escitalopram, særlig hos kvinner med hypokalemi eller med påvist forlenget QT-intervall eller andre hjertesykdommer.

Graviditet, amming

Flere studier med ulike SSRI har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt eller mentale utviklingsforstyrrelser, men i noen studier har paroksetin vist økt risiko for hjertemisdannelser. Følgende symptomer forekommer oftere hos nyfødte etter mors bruk av serotoninerge legemidler i de senere stadier av svangerskapet: Pusteproblemer, cyanose, apné, kramper, temperatursvingninger, sugevansker, oppkast, hypoglykemi, hypertoni, hypotoni, hyperrefleksi, tremor, skjelving, irritabilitet, døsighet, konstant gråt, søvnighet og søvnvansker. I de fleste tilfellene sees symptomene umiddelbart eller kort tid (<24 timer) etter fødselen og går over i løpet av få dager. Epidemiologiske data tyder på at bruk av SSRI under graviditet, særlig sent i svangerskapet, kan øke risikoen for vedvarende pulmonal hypertensjon (PPHN) hos nyfødte.

Graviditet: Flere studier med ulike SSRI har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt eller mentale utviklingsforstyrrelser, men nyere undersøkelser med paroksetin har vist økt risiko for hjertemisdannelser. Bruk av SSRI i slutten av svangerskapet har i sjeldne tilfeller vært assosiert med økt risiko for pulmonal hypertensjon hos barnet samt abstinenssymptomer.
Amming: Alle antidepressiva passerer over til morsmelken i små mengder. Overgang til morsmelk er minst for sertralin og paroksetin, noe større for citalopram og escitalopram og størst for fluoksetin. Risikoen for påvirkning av barnet er svært liten. Behandling med antidepressiva anses å være forenlig med amming, med forbehold for premature barn. Se også avsnittet om amming under L5.3 antidepressiva  og listen i kapittel G8 i internettutgaven for de enkelte legemidlene.
Forsiktighetsregler

Leverinsuffisiens. Lavere doser hos eldre. Man må være på vakt mot uheldige farmakokinetiske interaksjoner ettersom flere av midlene hemmer metabolismen av andre legemidler. Se Legemiddelverkets interaksjonssøk. Seponering skal skje gradvis.

Kontraindikasjoner

Må ikke gis samtidig med MAOH eller de første to ukene etter behandling med uselektive, irreversible MAOH.

Kontroll og oppfølging/ seponering/ kombinasjoner/ informasjon til pasient
Se antidepressiva  L5.3 Antidepressiva.

L5.3.1.1 Citalopram

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 30.08.2017

Vedrørende bivirkninger, graviditet og amming, se L5.3.1 Selektive serotoninreopptakshemmere
For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner og informasjon til pasienten, se  L5.3 Antidepressiva
Egenskaper

SSRI antidepressivum.

Farmakokinetikk
Biotilgjengeligheten er 80 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren av CYP3A4 og CYP2C19. Metabolittene har begrenset farmakologisk aktivitet. Er gjenstand for enterohepatisk resirkulasjon. Utskilles hovedsakelig via nyrene, hvorav 25 % som aktive substanser. Halveringstiden, se Tabell 3 .
Indikasjon

Depresjon, profylakse mot residiverende depresjon, panikklidelse, tvangslidelse.

Dosering og administrasjon
Se også . Vanlig dose er 20 mg som tas i en dose, fortrinnsvis om kvelden. Kan økes til 40 mg.
Eldre og pasienter med nedsatt leverfunksjon: Maksimaldose er 20 mg daglig.
Overdosering
Se G12 Citalopram.
Forsiktighetsregler
Forsiktighet ved behandling av pasienter med en høyere risiko for å utvikle Torsades de Pointes. Dette gjelder blant annet pasienter med hjertesvikt, nylig hjerteinfarkt, bradyarytmier og pasienter med risiko for hypokalemi eller hypomagnesemi på grunn av sykdom eller bruk av legemidler. Elektrolyttforstyrrelser bør korrigeres før behandlingen igangsettes. Se også  L5.3.1 Selektive serotoninreopptakshemmere.
Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes hos pasienter med kjent lang QT-tid eller medfødt lang QT-syndrom, eller med andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet.

Kontroll og oppfølging

EKG-undersøkelse bør vurderes før oppstart av behandling hos pasienter med stabil hjertesykdom, ved tegn på hjerterytmeforstyrrelser i løpet av behandlingen eller ved tilfeller av overdose. 

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Informasjon til pasienten

Pasientene må informeres om å kontakte lege umiddelbart dersom de får hjertebank, synkoper eller brystsmerter.

Citalopram
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N06AB04
Cipramil

«Farmagon»

 • tabletter 20 mg. 112 stk. (enpac) kr 385,70(Trinnpris kr 149,80).

Cipramil

«Lundbeck»

 • infusjonskonsentrat  40 mg/ml. 5 x 0,5 ml, 10 x 1 ml. Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • tabletter 10 mg. 28 stk. (enpac) kr 94,20(Trinnpris kr 47,40).

 • tabletter 20 mg. 98 stk. (enpac) kr 342,80(Trinnpris kr 134,40), 250 stk. kr 808,60(Trinnpris kr 301,10).

Citalopram

«Orion»

 • tabletter 10 mg. 28 stk. (enpac) kr 94,20(Trinnpris kr 47,40), 100 stk. kr 256,10(Trinnpris kr 89,30).

 • tabletter 20 mg. 28 stk. (enpac) kr 120,80(Trinnpris kr 61,80), 100 stk. kr 348,90(Trinnpris kr 136,60).

 • tabletter 40 mg. 100 stk. kr 610,60(Trinnpris kr 210,30).

Citalopram

«Sandoz»

 • tabletter 10 mg. 30 stk. (enpac) kr 98,70(Trinnpris kr 48,80), 100 stk. (enpac) kr 256,10(Trinnpris kr 89,30), 250 stk. kr 581,00(Trinnpris kr 182,70).

 • tabletter 20 mg. 30 stk. (enpac) kr 127,20(Trinnpris kr 64,00), 50 stk. (endos) kr 191,20(Trinnpris kr 81,80), 100 stk. (enpac) kr 348,90(Trinnpris kr 136,60), 250 stk. kr 808,60(Trinnpris kr 301,10).

 • tabletter 40 mg. 30 stk. (enpac) kr 209,20(Trinnpris kr 86,00), 100 stk. (enpac) kr 610,60(Trinnpris kr 210,30).

Citalopram

«Vitabalans»

 • tabletter 20 mg. 100 stk. (enpac) kr 348,90(Trinnpris kr 136,60).

 • tabletter 40 mg. 100 stk. (enpac) kr 610,60(Trinnpris kr 210,30).

L5.3.1.2 Escitalopram

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 14.06.2018

Vedrørende bivirkninger, graviditet og amming, se L5.3.1 Selektive serotoninreopptakshemmere
For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner og informasjon til pasienten, se  L5.3 Antidepressiva
Egenskaper

SSRI antidepressivum.

Farmakokinetikk
Biotilgjengeligheten er ca. 80 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren av CYP2C19 og CYP3A4. Delvis aktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden, se Tabell 3 . Halveringstiden for hovedmetabolitt er ca. 60 timer.
Indikasjoner

Depresjon. Panikklidelse. Sosial fobi.

Dosering og administrasjon

Escitalopram inneholder den aktive S-formen av citalopram. Siden citalopram inneholder 50 % av den inaktive R-formen og 50 % av den aktive S-formen, er doseringen for escitalopram halvparten av den for citalopram.
Vanlig dose ved depresjon er 10 mg daglig. Ved panikklidelse 5 mg. Dosen kan ved behov økes til maksimalt 20 mg daglig.
Eldre (> 65 år) og pasienter med nedsatt leverfunksjon: Startdose er 5 mg daglig. Maksimaldose er 10 mg.

Overdosering
Se G12 Escitalopram.
Forsiktighetsregler
Forsiktighet ved behandling av pasienter med en høyere risiko for å utvikle Torsades de Pointes. Dette gjelder blant annet pasienter med hjertesvikt, nylig hjerteinfarkt, bradyarytmier og pasienter med risiko for hypokalemi eller hypomagnesemi på grunn av sykdom eller bruk av legemidler. Se også  L5.3.1 Selektive serotoninreopptakshemmere.
Kontraindikasjoner

Skal ikke brukes hos pasienter med kjent lang QT-tid eller medfødt lang QT-syndrom, eller med andre legemidler som kan forlenge QT-intervallet.

Kontroll og oppfølging

EKG-undersøkelse bør vurderes før oppstart av behandling hos pasienter med stabil hjertesykdom, ved tegn på hjerterytmeforstyrrelser i løpet av behandlingen eller ved tilfeller av overdose. 

Serumskonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Informasjon til pasienten

Pasientene må informeres om å kontakte lege umiddelbart dersom de får hjertebank, synkoper eller brystsmerter.

Escitalopram
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N06AB10
Cipralex

«Farmagon»

 • tabletter 10 mg. 28 stk. (enpac) kr 131,10(Trinnpris kr 70,10), 56 stk (enpac) kr 197,20(Trinnpris kr 76,80) , 98 stk. (enpac) kr 320,60(Trinnpris kr 114,30), 196 stk. (enpac) kr 598,70(Trinnpris kr 197,30).

Cipralex

«Lundbeck»

 • dråper 20 mg/ml. 15 ml kr 311,70.

 • tabletter 5 mg. 28 stk. (enpac) kr 131,10(Trinnpris kr 48,10).

 • tabletter 10 mg. 28 stk. (enpac) kr 131,10(Trinnpris kr 70,10), 56 stk. (endos) kr 197,20(Trinnpris kr 76,80), 98 stk. (enpac) kr 320,60(Trinnpris kr 114,30), 200 stk. kr 610,10(Trinnpris kr 200,70).

 • tabletter 20 mg. 98 stk. (enpac) kr 598,70(Trinnpris kr 196,30).

Cipralex

«Orifarm»

 • tabletter 5 mg. 28 stk. (enpac) kr 131,10(Trinnpris kr 48,10).

 • tabletter 10 mg. 98 stk. (enpac) kr 320,60(Trinnpris kr 114,30), 196 stk. (enpac) kr 598,70(Trinnpris kr 197,20).

Cipralex

«2care4»

 • dråper 20 mg/ml. 15 ml kr 311,70.

Escitalopram

«Actavis»

 • tabletter 5 mg. 28 stk. (enpac) kr 131,10(Trinnpris kr 48,10)

 • tabletter 10 mg. 28 stk. (enpac) kr 131,10(Trinnpris kr 70,10), 56 stk. (enpac) kr 197,20(Trinnpris kr 76,80), 98 stk. (enpac) kr 320,60(Trinnpris kr 114,30).

 • tabletter 20 mg. 98 stk. (enpac) kr 598,70(Trinnpris kr 196,30).

Escitalopram

«Mylan»

 • tabletter 5 mg. 28 stk. (enpac) kr 131,10(Trinnpris kr 48,10)

 • tabletter 10 mg. 28 stk. (enpac) kr 131,10(Trinnpris kr 70,10), 56 stk. (enpac) kr 197,20(Trinnpris kr 76,80), 100 stk. (enpac) kr 326,30(Trinnpris kr 116,00).

 • tabletter 20 mg. 100 stk. (enpac) kr 610,10(Trinnpris kr 199,70).

Escitalopram

«Teva»

 • tabletter 5 mg. 30 stk. (enpac) kr 131.40

 • tabletter 10 mg. 30 stk. (enpac) kr 131.40, 100 stk. (enpac) kr 307,50.

L5.3.1.3 Fluoksetin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 09.10.2017

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L5.3.1 Selektive serotoninreopptakshemmere
For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner og informasjon til pasienten, se  L5.3 Antidepressiva
Egenskaper

SSRI antidepressivum. Lang plasmahalveringstid; hovedmetabolitten, som også er biologisk aktiv, har enda mye lengre plasmahalveringstid.

Farmakokinetikk
Biotilgjengeligheten er 100 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren av CYP2D6. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, 15 % som aktive substanser. Halveringstiden, se Tabell 3  Fluoksetin er en kraftig hemmer av CYP2D6.
Indikasjon

Depresjon, tvangslidelse, bulimi.

Dosering og administrasjon
Se også . Vanlig dose er 20 mg, som tas i enkeltdose, fortrinnsvis om kvelden, hvis det ikke forstyrrer søvnen. Kan økes til 40 mg, ev. 60 mg.
Overdosering
Se G12 Fluoksetin.
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Fluoksetin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N06AB03
Fluoxetin

«Mylan»

 • kapsler 20 mg. 30 stk. (enpac) kr 214,90(Trinnpris kr 135,30), 100 stk. kr 629,00(Trinnpris kr 361,80).

Fluoxetin

«Sandoz»

 • dispergerbare tabletter 20 mg. 30 stk. (enpac) kr 214,90(Trinnpris kr 135,30), 100 stk. (enpac) kr 629,00(Trinnpris kr 361,80).

Fluoxetine

«Orion»

 • kapsler 20 mg. 30 stk. (enpac) kr 214.90, 100 stk. (enpac) kr 628,20.

Fluoxetine

«Vitabalans»

 • tabletter 20 mg. 30 stk. (enpac) kr 214,90(Trinnpris kr 135,30).

Fontex

«Lilly»

 • dispergerbare tabletter 20 mg. 100 stk. (enpac) kr 629,00(Trinnpris kr 361,80).

L5.3.1.4 Fluvoksamin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 13.08.2018

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L5.3.1 Selektive serotoninreopptakshemmere
For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner og informasjon til pasienten, se  L5.3 Antidepressiva
Egenskaper

SSRI antidepressivum.

Farmakokinetikk
Biotilgjengeligheten er ca. 50 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren, hovedsakelig via CYP2D6. Svakt aktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden, se Tabell 3 . Fluvoksamin er en kraftig hemmer av CYP1A2, og moderat hemmer av CYP2C-isoenzymer.
Indikasjon

Depresjon, tvangslidelse.

Dosering og administrasjon
Se også . Initialt 50–100 mg daglig, fortrinnsvis om kvelden. Kan økes til maksimalt 300 mg daglig.
Overdosering
Se G12 Fluvoksamin.
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Fluvoksamin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N06AB08
Fevarin

«Mylan»

 • tabletter 50 mg. 90 stk. (enpac) kr 311,60.

 • tabletter 100 mg. 90 stk. (enpac) kr 491,10.

Fevarin

«Orifarm»

 • tabletter 50 mg. 90 stk. (enpac) kr 311.60.

Fevarin

«2care4»

 • tabletter 100 mg. 90 stk. (enpac) kr 491,10.

L5.3.1.5 Paroksetin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 17.03.2016

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L5.3.1 Selektive serotoninreopptakshemmere
For generell informasjon og vedrørende bivirkninger, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L5.3.1 Selektive serotoninreopptakshemmere
Egenskaper

SSRI antidepressivum.

Farmakokinetikk
Absorpsjonen er god ved peroral tilførsel. Data for biotilgjengelighet savnes. Er gjenstand for doseavhengig førstepassasjemetabolisme ved CYP2D6. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden, se Tabell 3 . Paroksetin er en kraftig hemmer av CYP2D6.
Indikasjoner
Depresjon, panikklidelse, tvangslidelse, sosial fobi, generalisert angstlidelse, posttraumatisk stresslidelse. Se . Katapleksi i forbindelse med narkolepsi, som alternativ til klomipramin.
Dosering og administrasjon
Se også . Initialt 10–20 mg daglig, fortrinnsvis om kvelden. Ved behov kan dosen økes til 40 eller 50 mg. Ved behandling av katapleksi: 20 mg om morgen.
Overdosering
Se G12 Paroksetin.
Forsiktighetsregler

Medikamentet er ikke anbefalt til behandling av barn og unge under 18 år fordi effekt ikke er påvist for dennne gruppen samt at sikkerhetsdata er betenkelige.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Paroksetin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N06AB05
Paroxetin

«Actavis»

 • tabletter 20 mg. 100 stk. (enpac) kr 336,90(Trinnpris kr 210,30).

Paroxetin

«HEXAL»

 • tabletter 20 mg. 20 stk. (enpac) kr 113,60(Trinnpris kr 67,40), 60 stk. (enpac) kr 215,60(Trinnpris kr 135,00), 100 stk. (enpac) kr 336,90(Trinnpris kr 208,80).

Seroxat

«Farmagon»

 • tabletter 20 mg. 98 stk. (enpac) kr 331,00(Trinnpris kr 205,10), 100 stk. (enpac) kr 336,90(Trinnpris kr 208,80).

Seroxat

«GlaxoSmithKline»

 • tabletter 10 mg. 28 stk. (enpac) kr 146,50.

 • tabletter 20 mg. 100 stk. (enpac) kr 336,90(Trinnpris kr 208,80).

Seroxat

«Paranova»

 • tabletter 20 mg. 30 stk. (enpac) kr 313,00.

L5.3.1.6 Sertralin

Publisert: 22.12.2015

Sist endret: 15.10.2018

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og kontraindikasjoner, se L5.3.1 Selektive serotoninreopptakshemmere
For generell informasjon om kontroll og oppfølging, seponering, kombinasjoner og informasjon til pasienten, se  L5.3 Antidepressiva
Egenskaper

SSRI antidepressivum.

Farmakokinetikk
Biotilgjengeligheten er ca. 70 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren, hovedsakelig via CYP2C19 og CYP3A4. Svakt aktiv hovedmetabolitt. Utskilles via nyrene, metabolisert, og via gallen i feces i like store mengder. Halveringstiden, se Tabell 3 .
Indikasjon

Depresjon. Tvangslidelse hos voksne og barn over 6 år. Panikksyndrom med eller uten agorafobi. Posttraumatisk stresslidelse. Sosial fobi.

Dosering og administrasjon
Se også . Initialt 50 mg daglig, fortrinnsvis om kvelden, kan ev. økes til 100 eller 150 mg.
Overdosering
Se G12 Sertralin.
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Sertralin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N06AB06
Sertralin

«Bluefish»

 • tabletter 50 mg. 30 stk. (enpac) kr 137.50, 100 stk. (enpac) kr 336.00.

 • tabletter 100 mg. 100 stk. (enpac) kr 591,10(Trinnpris kr 319,10).

Sertralin

«HEXAL»

 • tabletter 50 mg. 30 stk. (enpac) kr 137,20(Trinnpris kr 82,30), 100 stk. (enpac) kr 329,00(Trinnpris kr 200,50), 250 stk. kr 758,80(Trinnpris kr 446,80).

 • tabletter 100 mg. 100 stk. (enpac) kr 591,10(Trinnpris kr 319,10), 250 stk. kr 1 414,00(Trinnpris kr 743,70).

Sertralin

«Ranbaxy»

 • tabletter 50 mg. 30 stk. (enpac) kr 235,60, 100 stk. (enpac) kr 692,80.

 • tabletter 100 mg. 30 stk. (enpac) kr 381,60, 100 stk. (enpac) kr 1.191,60.

Sertraline

«Accord»

 • tabletter 50 mg. 30 stk. (enpac) kr 126,20, 100 stk. (enpac) kr 336,00.

 • tabletter 100 mg. 100 stk. (enpac) kr 589,10.

Zoloft

«Farmagon»

 • tabletter 50 mg. 60 stk. (enpac) kr 210,70(Trinnpris kr 128,70), 100 stk. (enpac) kr 329,00(Trinnpris kr 200,40), 105 stk. (enpac) kr 343,40(Trinnpris kr 209,30)

 • tabletter 100 mg. 98 stk. (enpac) kr 580,10(Trinnpris kr 313,40), 105 stk. (enpac) kr 618,50(Trinnpris kr 333,20).

Zoloft

«Pfizer»

 • tabletter 25 mg. 98 stk. (enpac) kr 326,60.

 • tabletter 50 mg. 28 stk. (enpac) kr 130,20(Trinnpris kr 78,50), 50 stk. (endos) kr 180,80(Trinnpris kr 112,50), 98 stk. (enpac) kr 323,30(Trinnpris kr 197,00).

 • tabletter 100 mg. 98 stk. (enpac) kr 580,10(Trinnpris kr 313,40).

Zoloft

«2care4»

 • konsentrat til mikstur 20 mg/ml. 60 ml kr 278,80.

L5.3.1 Selektive serotoninreopptakshemmere