Norsk legemiddelhåndbok

L6.1.5.1 Brivaracetam

Publisert: 29.04.2016

Sist endret: 23.05.2018

Egenskaper

Kjemisk beslektet med levetiracetam. Den primære mekanismen for den antiepileptiske effekten antas å være en høy og selektiv binding til synaptisk vesikkelprotein 2A (SV2A). Det er vist at brivaracetam modulerer den presynaptiske eksocytosen av nevrotransmittere.

Farmakokinetikk

Brivaracetam viser lineær farmakokinetikk med liten intra- og interindividuell variasjon. Egenskapene omfatter fullstendig absorpsjon, høy fettløselighet med rask penetrasjon til hjernen og svært lav proteinbinding. Etter omfattende biotransformasjon til farmakologisk inaktive metabolitter er det renal utskillelse. Metabolismen skjer primært ved hydrolyse (ca. 60%) og sekundært ved hydroksylering via CYP2C19 (ca. 30%). Halveringstiden er ca. 9 timer.

Indikasjoner

Tilleggsbehandling ved behandling av fokale epileptiske anfall med eller uten sekundær generalisering hos voksne og ungdom fra og med 16 år med epilepsi.

Dosering og administrasjon

Den anbefalte startdosen er enten 50 mg/dag eller 100 mg/dag, basert på legens vurdering av nødvendig anfallsreduksjon i forhold til potensielle bivirkninger. Dosen bør fordeles på to like doser gitt morgen og kveld. Ut fra individuell respons og tolerabilitet, kan dosen justeres i området 50 mg/dag til 200 mg/dag.

Eksponering for brivaracetam øker ved kronisk leversykdom. En startdose på 50 mg/dag bør overveies. Maksimal daglig dose på 150 mg fordelt på to doser anbefales ved nedsatt leverfunksjon.

Dersom behandlingen med brivaracetam må seponeres, anbefales gradvis nedtrapping med 50 mg/dag hver uke. Etter 1 ukes behandling med 50 mg/dag, anbefales en siste behandlingsuke med dosen 20 mg/dag.

Overdosering
Se G12  Brivaracetam  
Bivirkninger

Vanligst er somnolens og svimmelhet. Influensalignende symptomer og depresjon/angst kan også forekomme. Nedsatt appetitt er vanlig. Selvmordstanker og aggresjon er mindre vanlig. Nøytropeni er rapportert.

Graviditet, amming
Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika 
Amming: Tatt i betraktning fordelene av legemidlet for moren, bør det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen med brivaracetam skal avsluttes.
Forsiktighetsregler

Selvmordstanker og selvmordsrelatert adferd er observert.
For mulige legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Kontroll og oppfølging

Klinisk og individuell. Serumkonsentrasjonsmåling av brivaracetam er foreløpig ikke rutinemessig tilgjengelig i Norge.

Informasjon til pasient

Bivirkninger. Graviditet og amming.

Brivaracetam
Rp. C Δ Informasjon om refusjon på blå resept:  N03AX23
Briviact

«UCB Pharma»


▼ Dette legemidlet er under særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

  • injeksjons/infusjonsvæske 10 mg/ml, 10 x 5 ml, kr 3 469,70

  • mikstur 10 mg/ml, 300 ml, kr 1 692,50

  • tabletter 10 mg, 14 stk. (enpac) kr 1560,00

  • tabletter 25 mg, 56 stk. (enpac), kr 1 549,30

  • tabletter 50 mg, 56 stk. (enpac), kr 1 549,30

  • tabletter 75 mg, 56 stk. (enpac), kr 1 549,30

  • tabletter 100 mg, 56 stk. (enpac), kr1 549,30

Briviact

«2care4»


▼ Dette legemidlet er under særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

  • tabletter 25 mg. 56 stk. (enpac) kr 1539.30

  • tabletter 50 mg. 56 stk. (enpac) kr 1539.30

Kilder
Brivaracetam 

L6.1.5.1 Brivaracetam