Norsk legemiddelhåndbok

L6.1.2.1 Fenytoin

Publisert: 29.04.2016

Sist endret: 22.08.2016

Egenskaper

Påvirker spenningsavhengig natriumstrøm over den nevronale cellemembranen.

Farmakokinetikk
Biotilgjengeligheten er 70–100 % ved peroral tilførsel. Denne kan økes noe ved samtidig inntak av mat. Metaboliseres i stor grad i leveren ved CYP2C9 og CYP2C19. Inaktive metabolitter. Metningskinetikk ved høye doser (se Farmakokinetikk ). Utskilles via nyrene, metabolisert, og via gallen i feces. Halveringstid, se Tabell 1 .
Indikasjoner

Fokale anfall og generaliserte tonisk-kloniske anfall.

Dosering og administrasjon
 • Peroralt: Vedlikeholdsdose:

  • Voksne: 4–7 mg/kg kroppsvekt/døgn. Ved behov kan det gis peroral oppladningsdose på 15 mg/kg fordelt på tre doser med en til to timers mellomrom. NB! Sentralnervøse bivirkninger.

  • Barn: Opp til 10 mg/kg kroppsvekt/døgn.

Forsiktig dosejustering, selv små doseøkninger (25 mg) kan gi uforholdsmessig stor økning i plasmakonsentrasjonen med fare for overdosering. Etablert terapeutisk plasmakonsentrasjon, se Tabell 1 .
Overdosering
Se G12 Fenytoin
Bivirkninger

Konsentrasjonsvansker, døsighet, ustøhet, koordinasjonsforstyrrelser og dobbeltsyn er vanligst og plasmakonsentrasjonsavhengige. Hyperkinesier kan forekomme. Eksantem er ikke uvanlig. Overfølsomhetsreaksjoner som Stevens–Johnsons syndrom, lymfadenopati, bloddyskrasier og levernekrose er sjeldne. Fenytoin kan bidra til å utvikle osteoporose ved langtidsbehandling. Gingival hyperplasi, hirsutisme og andre kosmetiske bivirkninger (grove ansiktstrekk) kan være plagsomme.

Graviditet, amming
Se generelt   og .
Graviditet: Økt risiko for misdannelser og mindre anomalier. Ansiktsforandringer, fingeranomalier og i en del tilfeller hjertedefekter, vekstrestriksjon og svekket mental utvikling.
Amming: Kan brukes av ammende.
Forsiktighetsregler

Konsentrasjonen i plasma kan være vanskelig å styre pga. metningskinetikken. Seponering må skje langsomt unntatt ved allergiske reaksjoner. Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Ved overgang til nytt preparat "Fenantoin Meda", se informasjon fra Statens legemiddelverk.

Kontraindikasjoner

Porfyri.

Kontroll og oppfølging

Klinisk kontroll og oppfølging med plasmakonsentrasjonsmåling av fenytoin.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Informasjon til pasient

Symptomer på overdosering. Interaksjoner, bl.a. nedsatt effekt av hormonell antikonsepsjon. Graviditet.

Fenytoin
Rp. C Δ Informasjon om refusjon på blå resept: N03AB02

(Innholdet i preparatene er angitt som rent fenytoin.)

Epanutin

«Pfizer»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • infusjons-/injeksjonsvæske 50 mg/ml. 10 × 5 ml.

Fenantoin

«Meda»

 • tabletter 100 mg. 100 stk. kr. 138,30

Fenytoin NAF

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

 • tabletter 25 mg. 100 stk.

Phenhydan

«Desitin»

 • injeksjonsvæske 50 mg/ml. 5 × 5 ml.

  Søknad Legemiddelverket via apotek, se

 • tabletter 100 mg. 100 stk. 

  Erstatningspreparat for Epinat tabletter. Kan forskrives uten søknad om godkjenningsfritak frem til 1.11.2016

Phenytoin

«AWD»

 • tabletter 100 mg. 100 stk.

  Erstatningspreparat for Epinat tabletter. Kan forskrives uten søknad om godkjenningsfritak frem til 1.11.2016

L6.1.2.1 Fenytoin