Norsk legemiddelhåndbok

L8.1.2 Slyngediuretika

Publisert: 25.01.2017

Furosemid ( ), bumetanid ( )
Egenskaper
Legemidler med raskt innsettende, kraftig og kortvarig diuretisk virkning. Virker ved å hemme kotransportøren som er ansvarlig for reabsorpsjonen av natrium, kalium og klorid i den oppadstigende del av Henles sløyfe. Dette gir også økt utskillelse av kalsium og magnesium. Slyngediuretika gir relativt raskt en venedilatasjon som reduserer venøs tilbakestrøm til hjertet, dvs. reduserer preload og dermed hjertets fylning og arbeid. Den diuretiske virkningen er langt kraftigere enn tiazidenes, og effekten reduseres i mindre grad av nedsatt nyrefunksjon, selv om det da kreves større doser for å oppnå tilsiktet diurese. Det er god korrelasjon mellom dose og effekt. I motsetning til tiazidene øker slyngediuretika kalsiumutskillelsen. Gir hypoton urin i motsetning til tiazider.
Den gunstige effekten av slyngediuretika ved lungeødem skyldes først venedilatasjon med reduksjon av fylningstrykk i hjertet, dernest den diuretiske effekten. Bumetanid kan ha en bedre effekt enn furosemid ved kreatinin > 300 μmol/l. Ved refraktære ødemer hos pasienter med nyre og/eller hjertesvikt kan bumetanid være mer effektivt, antagelig på grunn av bedre biotilgjengelighet etter peroral administrasjon.
Slyngediuretika vil, særlig i høye doser, stimulere renin-angiotensin-systemet, og bruk ved hjertesvikt bør derfor alltid kombineres med ACE-hemmer eller angiotensin II-reseptorantagonist.
Farmakokinetikk
Diuretisk effekt inntrer i løpet av 30–60 minutter ved peroralt inntak, ved intravenøs tilførsel i løpet av få minutter. Virkningstiden er kort for tabletter, 4–6 timer (se tabell 1 ) og ca. 12 timer for depotkapsler. Ved peroral administrasjon er absorpsjonen av bumetanid mer forutsigbar enn av furosemid, og bumetanid vil ofte velges ved peroral behandling av pasienter med uttalte ødemer.
Indikasjoner
Hjertesvikt. Nyresvikt, for å opprettholde diuresen. Hypertensjon komplisert med hjertesvikt, særlig ved ødemer, men ACE-hemmere er primærvalg ved denne tilstanden. Hypertensjon ved nyresvikt (i kombinasjon med ACE-hemmer eller angiotensin II-reseptorantagonist). Slyngediuretika egner seg ikke ved behandling av mild og moderat ukomplisert hypertensjon pga. den kraftige diuretiske effekten. Ødemer av annen genese (OBS! skal utredes). Adjuvant behandling (intravenøst) ved malign hypertensjon ved samtidig væskeretensjon. Morbus Ménière .
Dosering og administrasjon

Laveste effektive dose bør alltid brukes. Behandlingen er først og fremst symptomatisk, og spesielt ved hjertesvikt kan den gjerne være intermitterende. Doseringen bør tilpasses endringer i pasientens væsketilførsel og symptomer. Dosen bør f.eks. reduseres ved samtidig feber eller væske- og elektrolyttap, f.eks. i forbindelse med gastroenteritt.

Bivirkninger

Hypokalemi, hypokloremi, hypomagnesemi og hypokalsemi. Elektrolyttforstyrrelsene kan gi alvorlig ventrikulær arytmi og plutselig død. Hyppigheten tiltar ved økende dose. Retensjon av urinsyre. Nedsatt glukosetoleranse (sjelden) som synes å være relatert til hypokalemi. Allergiske hudreaksjoner, vaskulitt, trombocytopeni. Gastrointestinalt besvær.
Hypokalemi, hypomagnesemi og hypokloremi kan motvirkes ved å bruke lav dose og ved kombinasjon med amilorid, aldosteronantagonist, ACE hemmer eller angiotensin II reseptorantagonist. Kaliumtilskudd er lite effektivt.
Metabolsk alkalose, som synes å være assosiert med hypokalemi og dehydrering.
Blodtrykksfall, ev. sirkulasjonskollaps kan sees ved intravenøs injeksjon av slyngediuretika, spesielt hos dehydrerte pasienter. Hyponatremi med salttapsyndrom (dilution og depletion syndrom) forekommer ved langvarig bruk og store doser av slyngediuretika og/eller tiazider, kombinert med kalium , magnesiumsparende diuretika. Diuretikaindusert hypovolemi er en alvorlig bivirkning, særlig hos eldre, og kan forverre/utløse nyresvikt. Mange har hypovolemi kombinert med perifere ødemer.
Økning av serum-triglyserider og lett økning av LDL og totalkolesterol kan sees hos enkelte pasienter, særlig ved vektøkning. Den kliniske betydningen er usikker.
Øresus og hørselsnedsettelse kan sees ved høye plasmakonsentrasjoner, særlig hos pasienter med redusert nyrefunksjon som behandles med intravenøs infusjon av høye doser. Problemet ser ut til å være noe mindre ved bruk av bumetanid enn furosemid.

Graviditet, amming
Graviditet: Diuretika kan gi elektrolyttforstyrrelser og redusert placentaperfusjon. Skal ikke brukes ved preeklampsi (hypovolemi). Se også .
Amming: Bruk av høye doser i lengre tid frarådes ved amming. Kan hemme melkeproduksjonen.
Forsiktighetsregler

Hypokalemi, hyponatremi. Hypovolemi. Alvorlig leversvikt (nedsetter ammoniakkutskillelsen). Tidligere urinsyregikt eller forhøyet serum-urinsyre (> 500–600 μmol/l). Tillegg av allopurinol overveies.

Kontraindikasjoner

Alvorlig leversvikt. Anuri ved nyresvikt. Hypovolemi.

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner
Se
Kontroll og oppfølging
Kreatinin, GFR, kalium, natrium, magnesium, glukose og urinsyre måles ved oppstart/doseendring, etter 4–6 uker og 1–2 ganger årlig hos stabile pasienter. Ved urinsyre > 500–600 μmol/l bør slyngediuretikum kombineres med urinsyrereduserende behandling. Ved kalium < 3,0 mmol/l må primær hyperaldosteronisme mistenkes. Alle hjertesviktpasienter som behandles med slyngediuretikum bør i tillegg få en ACE-hemmer eller en angiotensin II-reseptorantagonist samt en betareseptorantagonist. I tillegg kan en aldosteronantagonist vurderes ved vedvarende symptomer og særlig ved samtidig hypokalemi. (Se T8.6.1 Kronisk hjertesvikt.) Dette krever nøye oppfølging pga. risiko for alvorlig hyperkalemi.
Kalium- og magnesiummangel foreligger ofte samtidig (Serum-magnesium er ikke nødvendigvis representativ for kroppens magnesiumbalanse. Lave nivåer indikerer magnesiummangel, mens normale serumnivåer ikke utelukker intracellulær mangel). Ved terapiresistent hypokalemi bør det derfor i tillegg til kalium også gis magnesiumtilskudd (5–15 mmol daglig). Ved nedsatt nyrefunksjon skal det vanligvis ikke gis kaliumtilskudd; i alle fall må stor forsiktighet utvises og hyppige elektrolyttkontroller foretas.
Se også  T23.3 Behandling av elektrolyttforstyrrelser.

L8.1.2.1 Furosemid

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 20.10.2017

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se  L8.1.2 Slyngediuretika
Farmakokinetikk
Se Tabell 1 . Biotilgjengeligheten er 60–70 % ved peroral tilførsel. Absorpsjonen er rask, men med stor individuell variasjon. Det er ingen direkte relasjon mellom plasmanivå og terapeutisk effekt. Elimineres både ved metabolisme (ca. 35 %) og ved utskillelse gjennom nyrene (ca. 65 %). Metabolismen foregår fortrinnsvis i nyrene. Metabolittenes aktivitet er ikke klarlagt. Halveringstiden er ca. 1,5 time.
Dosering og administrasjon
 • Voksne:

  • Hjertesvikt:

   • Peroralt: 20–120 mg daglig. Høyere doser sjelden nødvendig hvis normal nyrefunksjon. Depotkapsler 30–120 mg daglig. Ved alvorlig nyresvikt: 250–1000 mg per døgn. Bør fordeles på to eller flere doser.

   • Parenteralt: Ved intravenøs injeksjon bør første dose være lav (5–20 mg) til moderat (20–40 mg) inntil individuell følsomhet er kjent (særlig ved hypotensjon, risiko for ytterligere blodtrykksfall).
    Injeksjonen bør skje langsomt.

  • Hypertensjon: Depotkapsel 30–60 mg daglig.

  • Malign hypertensjon: Ved samtidig væskeretensjon: Initialt 40 mg intravenøst.

  • Ødemer: 20–40 mg/døgn, ev. 20–40 mg med 6–8 timer intervall til tilfredsstillende effekt.

 • Barn:

  • Peroralt: 2–3 mg/kg kroppsvekt/døgn fordelt på to doser.

  • Parenteralt (intravenøst, intramuskulært): 0,5–2 mg/kg/døgn fordelt på to doser. Intravenøs injeksjon bør skje langsomt (10–15 minutter).

Behandling med tabletter 250 mg og 500 mg bør startes i sykehus eller av spesialist i indremedisin.

Overdosering
Se G12 Furosemid
Kontroll, oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Furosemid
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C03CA01
Diural

«Actavis»

 • dråper 10 mg/ml. 30 ml kr 122,10.

Furix

«Takeda Nycomed»

 • injeksjonsvæske 10 mg/ml. 10 × 5 × 2 ml kr 305,50, 10 × 5 × 25 ml kr 1 357,50.

 • tabletter 20 mg. 100 stk. kr 73,10.

 • tabletter 40 mg. 100 stk. kr 73,10.

 • tabletter 500 mg. 100 stk. kr 420,30.

Furix Retard

«Takeda Nycomed»

 • depotkapsler 30 mg. 100 stk. kr 126,80.

 • depotkapsler 60 mg. 100 stk. kr 154,80.

Furosemid

«Orion»

 • tabletter 20 mg. 100 stk. kr 73,10, 10 × 100 stk. kr 443,30.

 • tabletter 40 mg. 100 stk. kr 73,10, 10 × 100 stk. kr 443,30.

 • tabletter 500 mg. 5 × 20 stk. kr 420,30.

Furosemide

«Claris»

 • injeksjonsvæske 10 mg/ml. 25 × 2 ml kr 168,50.

Lasix Retard

«Aventis Pharma»

 • depotkapsler 30 mg. 100 stk. (enpac) kr 126,80.

 • depotkapsler 60 mg. 100 stk. kr 154,80.

L8.1.2.2 Bumetanid

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 02.05.2018

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner samt kontroll og oppfølging, se  L8.1.2 Slyngediuretika
Farmakokinetikk
Se Tabell 1 . Biotilgjengeligheten er opptil 100 % ved peroral tilførsel. Elimineres både ved metabolisme (ca. 40 %) og ved utskillelse via nyrene (ca. 60 %). Inaktive metabolitter. Halveringstiden er 1–2 timer.
Dosering og administrasjon
 • Voksne:

  • Hjertesvikt: Peroralt: 0,5–2 mg daglig

  • Ved nyresvikt og alvorlig hjertesvikt: Peroralt: 2,5–5(–10) mg × 2

  • Akutt lungeødem: Parenteralt: 1–2 mg i.v., ev. gjentatt etter 10–15 minutter

  • Akutt nyresvikt: Parenteralt: 6,25–12,5 mg langsomt i.v., ev. over 1–2 timer

  • Malign hypertensjon: Ved samtidig væskeretensjon: 1–4 mg i.v.

 • Barn, peroralt: 25 μg/kg kroppsvekt, maksimalt 1 mg en gang daglig. Kan ev. øke til 2–3 ganger daglig

Behandling med tabletter 5 mg bør startes i sykehus eller av spesialist i indremedisin.

Overdosering
Se G12 Bumetanid
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Bumetanid
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C03CA02
Burinex

«LEO»

 • injeksjonsvæske 0,5 mg/ml. 5 × 4 ml kr 104,50.

 • tabletter 1 mg. 100 stk. (enpac) kr 218,50.

 • tabletter 2 mg. 100 stk. (enpac) kr 401,30.

 • tabletter 5 mg. 100 stk. (enpac) kr 939,50.

Burinex

«Orifarm»

 • tabletter 1 mg. 98 stk. (enpac) kr 214,80, 100 stk (enpac) kr 218,50 .

 • tabletter 5 mg. 100 stk. (enpac) kr 939,50.

Burinex

«2care4»

 • tabletter 1 mg. 98 stk. (enpac) kr 161.40, 100 stk. (enpac) kr 206,80.

L8.1.2 Slyngediuretika