Norsk legemiddelhåndbok

L8.2.1.2 Sotalol

Publisert: 25.01.2017

Vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, kontraindikasjoner, seponering og informasjon til pasient, se L8.2 Adrenerge betareseptorantagonister
Egenskaper
Vannløselig ikke-selektiv betareseptorantagonist. Sotalol foreligger som racemat (dl-sotalol) og virker antiarytmisk ved to ulike mekanismer. l-sotalol har antiarytmika klasse II-egenskaper (betareseptorantagonist, ikke-selektiv, se L8.13.4 Antiarytmika klasse II), og d-sotalol har antiarytmika klasse III-egenskaper (se ). Sotalol forlenger aksjonspotensialets varighet og den effektive refraktærperiode i alle deler av hjertet og kan forsinke eller oppheve ledningen i aksessoriske ledningsbunter ved WPW‑syndrom. QT‑tiden i EKG forlenges, og det foreligger risiko for proarytmisk effekt (lang QT‑tid med alvorlige ventrikulære arytmier). Risikoen øker med økende doser.
Farmakokinetikk
Se Tabell 2 . Biotilgjengeligheten er 90–95 % ved peroral tilførsel. Denne nedsettes noe ved samtidig inntak av mat, og særlig av kalsiumholdige antacida. Metaboliseres i svært liten grad. Utskilles hovedsakelig via nyrene, 65 % umetabolisert når tilført peroralt, 85 % umetabolisert når tilført intravenøst. Halveringstiden er 10–18 timer ved normal nyrefunksjon.
Indikasjoner
 • Paroksystisk supraventrikulær takykardi med og uten WPW‑syndrom

  • Anfallsprofylakse

  • Kupere anfall

 • Atrieflimmer

  • Anfallsprofylakse

 • Paroksystisk ventrikkeltakykardi

Dosering og administrasjon
 • Peroralt: 80–240 mg × 1–2. NB! Dosereduksjon hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Doser over 320 mg/døgn brukes sjelden

 • Parenteralt: 0,6–1,5 mg/kg kroppsvekt, i løpet av 10–20 minutter

Overdosering
Se G12 Sotalol
Forsiktighetsregler
Sotalol må ikke gis til pasienter med forlenget QT‑tid. Bør brukes med forsiktighet hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon (kumulasjonsrisiko, redusert dose). Se for øvrig forsiktighetsregler .
Spesielle forhold hos eldre/forsiktighetsregler
Se  .
Kontroll og oppfølging

EKG med kontroll av QT-tid anbefales ca. 1 uke etter oppstart av behandlingen. Kontroll av QT-tid før doseøkning.

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Sotalol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C07AA07
Sotalol

«Mylan»

 • tabletter 40 mg. 100 stk. (endos) kr 83,00.

 • tabletter 80 mg. 100 stk. (endos) kr 113,50.

 • tabletter 160 mg. 100 stk. (endos) kr 180,40.

L8.2.1.2 Sotalol