Norsk legemiddelhåndbok

L8.5.1.1 Amlodipin

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 30.07.2018

For mer informasjon samt vedrørende graviditet, amming, se L8.5 Kalsiumantagonister
Egenskaper
Se  L8.5.1 Dihydropyridiner og  Tabell 3 Kalsiumantagonister. Farmakodynamiske egenskaper. Reduserer blodtrykket med langsomt innsettende effekt og fremkaller liten grad av reflektorisk sympatikusstimulering. Gir derfor nesten ingen tendens til initial økning av hjertefrekvensen. Amlodipin har svak depressiv effekt på myokard, sinusknuten og ledningssystemet.
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 70–80 % ved peroral tilførsel. Relativt liten førstepassasjemetabolisme i leveren ved oksidering og deaminering. Inaktive metabolitter. Elimineres hovedsakelig ved metabolisme. 5–10 % utskilles uendret via nyrene. Halveringstiden er 35–50 timer. Lengst hos eldre.

Indikasjoner

Hypertensjon, angina pectoris inkl. variantangina. Kan brukes med forsiktighet også når det samtidig foreligger kompensert hjertesvikt.

Dosering og administrasjon
 • Hypertensjon: Startdose 5 mg en gang daglig, kan økes til 10 mg en gang daglig

 • Angina pectoris: Initialt 5 mg daglig, ev. økning til 10 mg daglig etter 2–3 uker

Forsiktighet (halv dose) anbefales hos gamle og ved sterkt nedsatt leverfunksjon.

Overdosering
Se G12 Amlodipin
Bivirkninger
I vanlige doser er flushing og reflektorisk takykardi meget sjeldent. Muskeltretthet og -kramper. Ellers bivirkninger som for kalsiumantagonister generelt  .
Forsiktighetsregler

Selv om amlodipin tåles godt hos eldre pasienter, må dosen reduseres for å unngå høye plasmakonsentrasjoner. Ved bruk hos pasienter med hjertesvikt må behandlingen følges særlig nøye.

Kontraindikasjoner

Alvorlig hypotensjon. Sirkulatorisk sjokk inkl. kardiogent sjokk. Alvorlig aortastenose. Hemodynamisk ustabil hjertesvikt etter akutt hjerteinfarkt.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Kombinasjoner

Er godt egnet i kombinasjon med ACE-hemmere. Kan kombineres med tiazider, betareseptorantagonister og angiotensin II-reseptorantagonister.

Amlodipin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C08CA01
Amlodipin

«Sandoz»

 • tabletter 5 mg. 30 stk. (enpac) kr 79,70(Trinnpris kr 59,40), 90 stk. kr 136,20, 100 stk. kr 147,80(Trinnpris kr 87,50), 250 stk. kr 321,70(Trinnpris kr 178,40).

 • tabletter 10 mg. 30 stk. (enpac) kr 93,70(Trinnpris kr 73,00), 90 stk. kr 218,50, 100 stk. kr 239,30(Trinnpris kr 128,60), 250 stk. kr 540,80(Trinnpris kr 281,20).

Amlodipine

«Vitabalans»

 • tabletter 5 mg. 30 stk. (enpac) kr 79,70(Trinnpris kr 59,40).

 • tabletter 10 mg. 100 stk. (enpac) kr 239,30(Trinnpris kr 128,60).

Istin

«Farmagon»

 • tabletter 5 mg. 98 stk. (enpac) kr 145,40.

Norvasc

«Orifarm»

 • tabletter 10 mg. 100 stk. (enpac) kr 239.30.

Norvasc

«Pfizer»

 • tabletter 5 mg. 100 stk. (enpac) kr 147,80(Trinnpris kr 87,50).

 • tabletter 10 mg. 100 stk. (enpac) kr 239,30(Trinnpris kr 128,60).

Norvasc

«2care4»

 • tabletter 10 mg. 100 stk. (enpac) kr 239,30(Trinnpris kr 128,60).

L8.5.1.1 Amlodipin