Norsk legemiddelhåndbok

L8.6.2.13 Telmisartan

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 08.12.2017

Vedrørende indikasjoner, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner og kombinasjon, se L8.6.2 Angiotensin II-reseptorantagonister
Egenskaper
Den antihypertensive effekten inntrer gradvis i løpet av 3 timer etter første dose. Maksimal blodtrykksreduksjon oppnås vanligvis 4–8 uker etter behandlingsstart. Den antihypertensive effekten er konstant i minst 24 timer etter dosering. Se også over,  Egenskaper.
Farmakokinetikk
Se Tabell 5 . Biotilgjengeligheten er 30–60 % ved peroral tilførsel og er doseavhengig. Metaboliseres kun i liten grad i leveren. Inaktiv metabolitt. Utskilles nesten fullstendig via gallen i feces, umetabolisert. Halveringstiden er 24 timer.
Bivirkninger
Gastrointestinale blødninger er rapportert i sjeldne tilfeller og da først og fremst hos pasienter med gastrointestinal sykdom på forhånd. Se også over,  Bivirkninger.
Dosering og administrasjon

Vanlig dose er 40 mg én gang daglig. Noen pasienter kan imidlertid få tilfredsstillende effekt på 20 mg daglig. Om nødvendig kan dosen økes til maksimum 80 mg én gang daglig. Ved mild til moderat nedsatt leverfunksjon bør dosen ikke overstige 40 mg daglig.

Overdosering
Se G12 Telmisartan
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Telmisartan
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C09CA07
Micardis

«Boehringer Ingelheim»

  • tabletter 40 mg. 98 stk. (datopk) kr 604,80(Trinnpris kr 271,90).

  • tabletter 80 mg. 98 stk. (datopk) kr 740,60(Trinnpris kr 328,70).

Micardis

«Farmagon»

  • tabletter 40 mg. 98 stk. (enpac) kr 604,80(Trinnpris kr 271,90).

  • tabletter 80 mg. 98 stk. (enpac) kr 740,60(Trinnpris kr 328,70).

Telmisartan

«Actavis»

  • tabletter 40 mg. 98 stk. (enpac) kr 604.00.

  • tabletter 80 mg. 98 stk. (enpac) kr 739.60.

L8.6.2.13 Telmisartan