Norsk legemiddelhåndbok

L8.10.1.1 Adrenalin

Publisert: 25.01.2017

Sist endret. 21.02.2018

Vedrørende generelle egenskaper og graviditet, amming, se  L8.10 Adrenerge agonister
Egenskaper

Adrenalin gir en relativt balansert stimulering av de adrenerge reseptorhovedtypene: Alfa-1-, alfa-2- og betareseptorene og stimulerer subtypene beta-1 og beta-2 omtrent like effektivt. Sammenlignet med noradrenalin har imidlertid adrenalin en klar preferanse for beta-2-reseptorene. Det relative effektbidrag fra de ulike reseptorer varierer med dosen. Adrenalin har en kraftig stimulerende effekt på hjertet (kontraksjon, frekvens, ledningshastighet, metabolisme). Effekten på blodårer og dermed den totale perifere motstand varierer både kvantitativt og kvalitativt med dosen. Ved lave doser dominerer vasodilatasjonen, og den totale perifere karmotstand reduseres. Ved høye doser dominerer vasokonstriksjonen, og den totale perifere motstanden økes. Ved moderate doser kan den totale perifere motstand være nærmest uendret. Ved lave doser øker systolisk og middelblodtrykk, mens diastolisk blodtrykk faller. Ved høye doser øker blodtrykket markert. I hud, slimhinner og nyrer fås vasokonstriksjon, også i lave doser. Bruk av racemisk adrenalin (godkjenningsfritak) som inhalasjonsbehandling ved falsk krupp og akutt bronkiolitt hos barn er omdiskutert pga. manglende dokumentasjon på bedre effekt sammenlignet med inhalasjon av vanlig adrenalin (L-adrenalin) eller saltvann.

Farmakokinetikk

Adrenalin nedbrytes raskt i mage-tarm og kan derfor ikke gis peroralt. Ved subkutan injeksjon forsinkes absorpsjonen noe pga. lokal karkonstriksjon. Effekten inntrer etter 3–5 minutter, noe raskere ved intramuskulær injeksjon. Rask effekt ved inhalasjon og ved intravenøs tilførsel. Kort halveringstid på ca. 2–3 minutter. Metaboliseres av MAO og COMT først og fremst i lever til inaktive metabolitter. Utskilles via nyrene, hovedsakelig metabolisert.

Indikasjoner
Asystole, hjertestans. Alvorlige anafylaktiske reaksjoner. Ev. ved kardiogent sjokk eller uttalt hjertesvikt med hypotensjon. Alvorlig hypotensjon av annen årsak. Kraftig astmaanfall, særlig hos barn. Bronkialslimhinneødem og akutt subglottisk laryngitt (falsk krupp) hos barn, for å frembringe lokal vasokonstriksjon.
Glaukom se og .
Dosering og administrasjon
 • Hjertestans:

  • Voksne: 1 mg i.v. (etterfulgt av 10–20 ml NaCl 9 mg/ml). Gjentas hvert 3. minutt. 

  • Barn: 0,1 mg per 10 kg kroppsvekt (10 μg/kg) i.v. Dette tilsvarer 1 ml per 10 kg (0,1 ml/kg) av adrenalin 0,1 mg/ml (katastrofeadrenalin). Kan gjentas etter 3 minutter.

 • Kardiogent sjokk o.l.: Intravenøs infusjon: 0,01–0,5 μg/kg kroppsvekt/minutt. Gi så lav dose som mulig. Kombinasjon med vasodilatator kan være aktuelt.

 • Anafylaktisk sjokk:

  1. Adrenalin 1 mg/ml (ikke katastrofeadrenalin) intramuskulært eller dypt subkutant (ikke intravenøst) i øvre kroppshalvdel.

   • Voksne: 0,3–1 mg (0,3–1 ml)

   • Barn: 0,1 mg (0,1 ml) per 10 kg kroppsvekt (10 μg/kg)

   Dosen kan, om nødvendig, gjentas med 5–20 minutters mellomrom. Massering av injeksjonsstedet øker absorpsjonshastigheten.

  2. Ved vedvarende alvorlig sirkulasjonssvikt: Adrenalin 0,1 mg/ml (katastrofeadrenalin) langsomt intravenøst: 0,05–0,1 mg (0,5–1 ml). Bruk minst ett minutt. Kan gjentas. Ev. kan en fortynne Adrenalin 0,1 mg/ml (katastrofeadrenalin) 1:10 med fysiologisk saltvann (gir Adrenalin 0.01 mg/ml) og gi 1–2 ml av gangen styrt etter respons.

   • Voksne, totaldose: 0,5–1 mg (5–10 ml katastrofeadrenalin 0,1 mg/ml)

   • Barn, totaldose: 0,2–0,5 mg (2–5 ml katastrofeadrenalin 0,1 mg/ml)

 • Kraftig astmaanfall:

  1. Barn: Racemisk adrenalin 22,5 mg/ml, fortynnes i NaCl 9 mg/ml og gis som inhalasjon med forstøverapparat:

   • 0–1 år: 2 mg i 2 ml

   • 1–2 år: 4 mg i 2 ml

   • > 2 år: Inntil 10 mg i 4 ml

  2. Adrenalin injeksjonsvæske 1 mg/ml (ikke katastrofeadrenalin): Barn: 0,1 mg (0,1 ml) per 10 kg kroppsvekt subkutant (ikke intravenøst). (Tilsvarer 10 μg/kg kroppsvekt.)

 • Akutt subglottisk laryngitt (falsk krupp): Racemisk adrenalin inhaleres i doser som angitt under astmaanfall. Alternativt kan adrenalin injeksjonsvæske 1 mg/ml, inntil 5 mg (= 5 ml) inhaleres. Kan ev. gjentas, men tidligst etter 2 timer.

Overdosering
Se G12 Adrenalin
Bivirkninger

Takykardi, hypertensjon, arytmier, koronar iskemi, spasme av koronarkar, hjerteinfarkt, uro, angst, tremor, hodepine, svimmelhet. Cerebral blødning. Nedsatt perifer sirkulasjon og særlig tarmsirkulasjon ved høye doser.

Forsiktighetsregler

Meget forsiktig ved koronarsykdom, hypertensjon, arytmier, digitalisforgiftning, tyreotoksikose pga. risiko for alvorlig forverring. Forsiktig ved samtidig bruk av ikke-selektiv betareseptorantagonist pga. forsterket vasokonstriksjon og blodtrykksøkning. Forsiktig ved samtidig bruk av trisykliske antidepressiva og andre antidepressiva som hemmer noradrenalinopptaket i synapsene pga. mulighet for forsterket effekt.

Kontraindikasjoner

Vanligvis ved ustabil angina pectoris, hypertrofisk kardiomyopati, aorta- eller pulmonalstenose og alvorlige arytmier, særlig ventrikulære. Vanligvis ved bruk av ikke-selektive betareseptorantagonister. Vasospastiske karlidelser.

Adrenalin (venstredreiende)
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: C01CA24
Adrenalin

«Martindale Pharma»

 • injeksjonsvæske 0,1 mg/ml. Ampuller 10 × 10 ml kr 712,90.

Adrenalin

«Stragen»

 • injeksjonsvæske 0,1 mg/ml. Sprøyter 10 × 10 ml kr 1691,00.

Adrenalin

«Takeda Nycomed»

 • injeksjonsvæske 0,1 mg/ml (katastrofeadrenalin). 10 × 5 ml kr 742,10.

 • injeksjonsvæske 1 mg/ml. 10 × 1 ml kr 474,80.

Adrenalin base NAF

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

 • injeksjonskonsentrat 1 mg/ml. 10 × 5 ml.

Emerade

«PharmaSwiss»

 • injeksjonsvæske 0,15 mg/dose. Autoinjektor. 1 dose kr 505,90, 2 doser kr 975,60.

 • injeksjonsvæske 0,3 mg/dose. Autoinjektor. 1 dose kr 505,90, 2 doser kr 975,60.

 • injeksjonsvæske 0,5 mg/dose. Autoinjektor. 1 dose kr 583,90, 2 doser kr 1131,60.

EpiPen

«Meda»

 • injeksjonsvæske 0,3 mg/dose. Autoinjektor. 1 dose kr 503,70, 2 doser kr 964,80.

EpiPen Jr.

«Meda»

 • injeksjonsvæske 0,15 mg/dose. Autoinjektor. 1 dose kr 503,70, 2 doser kr 964,80.

Jext

«ALK-Abello»

 • injeksjonsvæske 0,15 mg/dose. Autoinjektor. 1 dose kr 459,30.

 • injeksjonsvæske 0,3 mg/dose. Autoinjektor. 1 dose kr 459,30.

Adrenalin (racemisk)
Søknad Legemiddelverket via apotek, se .
S2 Racepinephrine

«Nephron»

 • inhalasjonsvæske 22,5 mg/ml (som adrenalin base). 30 × 0,5 ml, 15 ml.

Primatene

«Whitehall»

 • inhalasjonsaerosol 0,22 mg adrenalin/dose. 15 ml.

L8.10.1.1 Adrenalin