Norsk legemiddelhåndbok

L8.10.1.2 Noradrenalin

Publisert: 25.01.2017

Sist endret: 06.03.2017

Vedrørende generelle egenskaper og graviditet, amming, se  L8.10 Adrenerge agonister
Egenskaper

Noradrenalin stimulerer fortrinnsvis adrenerge alfa-1-, alfa-2- og beta-1-reseptorer og har relativt liten effekt på beta-2-reseptorer. Noradrenalin mangler altså i stor grad adrenalins vasodilaterende virkningskomponent. Noradrenalin har derfor både en kraftig stimulerende effekt på hjertet (kontraksjon, frekvens, ledningshastighet, metabolisme) og en sterk vasokonstringerende effekt med økt perifer motstand. Den forventede økning i hjertefrekvens ut ifra virkningsmekanismen blir dels kompensert av reflektorisk vagusaktivering slik at hjertefrekvensen øker i mindre grad enn med andre betareseptoragonister. Den kraftige økningen i perifer motstand gir en betydelig økning i både systolisk og diastolisk blodtrykk i tillegg til de kardiale effekter. Faren for spasme av koronarkar er betydelig ved høye doser. Denne virkningsprofilen gjør at noradrenalin (injeksjonsvæske 1 mg/ml) bare bør brukes under overvåkning av personell med tilsvarende kompetanse. Noradrenalin brukes ved ulike former for sirkulatorisk sjokk hvor kraftig vasokonstriksjon er ønsket (f.eks. septisk sjokk). I en sammenlignende randomisert studie av noradrenalin og dopamin ved ulike former for sjokk kom noradrenalin bedre ut enn dopamin ved kardiogent sjokk.

Farmakokinetikk
Absorberes langsomt ved subkutan injeksjon pga. uttalt karkonstriksjon. Tas opp i nerveendinger. For øvrig som adrenalin, se .
Indikasjoner

I spesielle situasjoner ved hypotensjon hvor både vasokonstriksjon og hjertestimulering er påkrevet som ved septisk og kardiogent sjokk. Må administreres og overvåkes av personell med spesialkompetanse.

Dosering og administrasjon

Vanligvis 0,03–0,3 μg/kg kroppsvekt/minutt. Ev. opptil 0,5–1,0 μg/kg kroppsvekt/minutt (spesialistoppgave).

Overdosering
Se G12 Noradrenalin
Bivirkninger

Takykardi, arytmier, koronar iskemi, spasme av koronarkar og hjerteinfarkt. Nedsatt perifer sirkulasjon, obs. nyrefunksjon. Risiko for hypertensjon. Uro, angst, tremor, hodepine, svimmelhet. Cerebral blødning. Ekstravasal injeksjon kan gi lokal vevsnekrose

Forsiktighetsregler

Arytmier, digitalisforgiftning, tyreotoksikose og koronarsykdom, pga. risiko for forverring.

Kontraindikasjoner

Hypertensjon, alvorlige arytmier, særlig ventrikulære, pga. risiko for forverring. Ved samtidig bruk av ikke-selektive betareseptorantagonister eller trisykliske antidepressiva og andre antidepressiva som hemmer noradrenalinopptaket i synapsene pga. forsterkede vasokonstriktive og kardiale effekter. Obstruktiv kardiomyopati, aorta- eller pulmonalstenose. Perifere karlidelser. Graviditet, pga. nedsatt perifer sirkulasjon.

Kontroll, oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Noradrenalin

Rp. C

Noradrenalin 

«Abcur»

  • infusjonskonsentrat 1 mg/ml. 10 x 1 ml kr 435,80, 10 x 5 ml kr 1 200,70, 10 × 10 ml kr 2 358,80.

L8.10.1.2 Noradrenalin