Norsk legemiddelhåndbok

L8.10.2.1 Dobutamin

Publisert: 25.01.2017

Vedrørende generelle egenskaper og graviditet, amming, se  L8.10 Adrenerge agonister
Egenskaper

Dobutamin er et katekolamin som har sammensatte effekter på adrenerge reseptorer. Det består av to enantiomerer som begge stimulerer betareseptorene, mens den ene stimulerer og den andre blokkerer alfareseptorene. Dobutamin har en relativt kraftig beta-1-reseptorstimulerende effekt, men liten effekt på beta-2-reseptorene og alfareseptorer. Det øker ikke frisetting av endogent noradrenalin og stimulerer ikke dopaminerge reseptorer slik dopamin gjør. Dobutamin øker hjertets kontraksjonskraft, slag‑ og minuttvolum og senker karmotstanden i det store og lille kretsløp. Blodtrykk og hjertefrekvens øker mindre enn ved bruk av dopamin. Økning av minuttvolumet inntrer ved lavere doser enn økning av frekvensen.

Farmakokinetikk

Dobutamin metaboliseres hovedsakelig i leveren og i vev via COMT ved glukuronidering og metylering. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstid er 2–3 minutter.

Indikasjoner

Akutt hjertesvikt og sjokk hvor positiv inotrop effekt uten kraftigere blodtrykksøkning er ønskelig.

Kombinasjoner

Kan kombineres med noradrenalin (ev. dopamin) ved lavt blodtrykk og behov for samtidig vasokonstriksjon, eller med vasodilaterende behandling (glyseroltrinitrat, nitroprussid).

Dosering og administrasjon

Kontinuerlig intravenøs infusjon (med infusjonspumpe). Startdose 2,5 μg/kg kroppsvekt/minutt. Effekt sees vanligvis 1–2 minutter etter start av intravenøs infusjon og når maksimum etter 10 minutter. Doseøkning hvert 10. minutt bedømt ut fra effekt (blodtrykk, sentrale hemodynamiske parametre, diurese). Vanlig dosering: 2,5–10 μg/kg kroppsvekt/minutt. I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å øke dosen ytterligere.

Overdosering
Se G12 Dobutamin
Bivirkninger

Takykardi, atrieflimmer, ventrikulær arytmi, forverring av myokardiskemi, hypertensjon, men blodtrykksfall kan også inntre hos enkelte pasienter pga. reduksjon i perifer motstand. Angina pectoris, dyspné og hodepine kan forekomme.

Graviditet, amming

Opplysninger mangler.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet må utvises hos pasienter med rask atrieflimmer (risiko for økt AV-overledning), myokardiskemi, akutt hjerteinfarkt samt alvorlig ventrikulær arytmitendens.

Kontraindikasjoner

Bør ikke gis til pasienter med hypertrofisk obstruktiv kardiomyopati eller atrieflimmer med rask ventrikkelfrekens.

Dobutamin

Rp. C

Dobutamin

«Hameln»

  • infusjonskonsentrat 12,5 mg/ml. 5 × 20 ml kr 580,90.

L8.10.2.1 Dobutamin