Norsk legemiddelhåndbok

L9.1.3.1 Alimemazin

Publisert: 26.02.2016

Vedrørende bivirkningerforsiktighetsregler, informasjon til pasient samt kombinasjonsbehandling, se L9.1 Histamin H1‑antagonister
Egenskaper

Et fentiazinderivat med uttalt sedativ og hypnotisk virkning.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 70 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i stor grad i leveren ved cytokrom P450-isoenzymer. Metabolittenes aktivitet er ikke klarlagt. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er ca. 5 timer.

Indikasjoner

Søvnforstyrrelser. Allergiske lidelser hvor sedativ effekt er ønsket.

Dosering og administrasjon

Individuell

  • Voksne og barn over 14 år: 10–25 mg × 3–4

  • Barn < 14 år: Lavere dose (ned til 2,5 mg × 3–4). Alimemazin anbefales ikke brukt til barn under 2 år

Legemidler og førerkortforskriften
Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner
Se 
Overdosering
Se G12 Alimemazin
Bivirkninger
Uttalt tendens til døsighet og sedasjon. Munntørrhet. Eksitasjon hos barn. I sjeldne tilfeller malignt antipsykotikasyndrom, agranulocytose, blodtrykksfall. Se også antihistaminer .
Graviditet, amming
Se . Overgang til morsmelk er minimal.
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Alimemazin
Rp. C Δ Informasjon om refusjon på blå resept: R06AD01

Preparater: Vallergan (mikstur 5 mg/ml, tabletter 10 mg)

Vallergan

«Aventis Pharma»

  • mikstur 5 mg/ml. 150 ml kr 87,50.

  • tabletter 10 mg. 25 stk. (enpac) kr 71,10.

L9.1.3.1 Alimemazin