Norsk legemiddelhåndbok

L9.1.3.3 Prometazin

Publisert: 26.02.2016

Vedrørende forsiktighetsregler, informasjon til pasient samt kombinasjonsbehandling, se L9.1 Histamin H1‑antagonister
Egenskaper

Et fentiazinderivat med uttalt sedativ effekt. Effektivt ved kvalme og brekninger.

Farmakokinetikk

Absorpsjonen er rask og fullstendig ved peroral tilførsel. Biotilgjengeligheten er imidlertid lav. Er gjenstand for betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren ved cytokrom P450-isoenzymer. Inaktiv hovedmetabolitt. Utskilles via nyrene og via gallen i feces, metabolisert. Halveringstiden er 7–15 timer.

Indikasjoner
Allergiske lidelser hvor sedativ effekt er ønsket. Kvalme og brekninger. Se hovedomtalen .
Dosering og administrasjon

Individuell

  • Voksne: 25–100 mg om kvelden. Ved behov for dosering om dagen: 10 mg × 3–4

  • Barn: Anbefales ikke brukt til barn < 2 år

    • 3–7 år: 10 mg × 1–2

    • 7–14 år: 10–20 mg × 1–2

Legemidler og førerkortforskriften
Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner
Se ,
Overdosering
Se G12 Prometazin
Bivirkninger
Uttalt tendens til døsighet og sedasjon. Munntørrhet. Eksitasjon hos barn. I sjeldne tilfeller malignt antipsykotikasyndrom, agranulocytose, blodtrykksfall. Se også antihistaminer .
Graviditet, amming
Se . Overgang til morsmelk er minimal.
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Prometazin
Rp. C Δ Informasjon om refusjon på blå resept: R06AD02
Phenergan

«Aventis Pharma»

  • tabletter 25 mg. 100 stk. (enpac) kr 123,60.

L9.1.3.3 Prometazin