Norsk legemiddelhåndbok

L10.2.1 Adrenerge beta-2-reseptoragonister

Publisert: 27.01.2016

Sist endret: 25.10.2017

Bambuterol ( ), formoterol ( ), indakaterol ( ), olodaterol ( ), salbutamol ( ), salmeterol ( ), terbutalin ( )
Egenskaper

Hovedsaklig bronkodilatatorisk effekt via relaksasjon av bronkialmuskulatur. Mindre fremtredende tilleggseffekter: stimulerer mukociliær transport, reduserer karpermeabilitet, kan hemme mediatorfrigjøring fra mastceller og basofile granulocytter. Virkningen på hjertet er liten i terapeutiske doser. Det er forskjell på de enkelte midlene mht. hvor raskt effekten kommer og hvor lenge den varer etter inhalasjon:

 1. For de raskt- og kortvirkende inntrer effekten etter noen minutter og varer fra 4–6 timer (salbutamol, terbutalin)

 2. Effekten av formoterol inntrer etter få minutter og varer i ca. 12 timer

 3. Effekten av salmeterol inntrer etter 10–20 minutter og varer i minst 12 timer

 4. Effekten av vilanterol inntrer etter 15 minutter og varer > 24 timer

Bambuterol finnes bare til peroral bruk (tabletter). Det er en prodrug til terbutalin og har lang virkningstid (minst 24 timer). Salbutamol og terbutalin finnes også til peroral administrasjon; terbutalin også som injeksjonsvæske.
Kortvarige adrenerge beta-2-agonister har bare symptomatisk effekt og skal bare brukes ved behov. NB! Voksne som har behov for mer enn 3 inhalasjoner beta-2-agonister i løpet av en uke eller har nattlige astmasymptomer, skal bruke inhalasjonsglukokortikoider regelmessig som profylakse. Pasienten skal i tillegg alltid ha med seg et inhalasjonspreparat av salbutamol eller terbutalin for å behandle akuttanfall som måtte komme. Regelmessig bruk av disse midlene uten samtidig bruk av inhalasjonsglukokortikoider er uheldig.
Konkurranseidrett og inhalasjonspreparater av beta-2-agonister, se dopingkapitlet .
Bivirkninger

Tremor, perifer vasodilatasjon med nasalstenose. Hypokalemi kan opptre. Takykardi forekommer, som følge av perifer vasodilatasjon eller direkte effekt på hjertet.

Overdosering
Se G12 Selektive beta-2-agonister.
Graviditet, amming

Graviditet: Det er ikke funnet holdepunkter for fosterskade, men eksisterende data er sparsomme. Systemisk tilførsel kan virke rihemmende og kan utsette starten av fødselen. Inhalasjonsbehandling antas ikke å påvirke fødsel, og det er viktig fortsatt å behandle bronkokonstriksjon selv om fødsel er nær forestående.
Amming: Opplysninger mangler for bambuterol, formoterol og vilanterol. Det er påvist minimal overgang til morsmelk for terbutalin og for salbutamol. Risiko for farmakologiske effekter hos brysternærte barn ansees som liten ved inhalasjonsbehandling.

Forsiktighetsregler

Ved systemisk tilførsel må forsiktighet utvises ved tyreotoksikose, hypertensjon og koronar hjertesykdom. Det samme gjelder ved inhalasjon av store doser. Risikoen for hypokalemi øker ved samtidig bruk av xantinderivater, glukokortikoider, diuretika og hypoksi. Midlene øker risiko for hyperglykemi hos diabetikere.

Informasjon til pasient
Lege må kontaktes om symptomene blir verre eller PEF lavere til tross for bruk av høyere doser og inhalasjonsglukokortikoider.
Valg av administrasjonsformer, se behandling av obstruktiv lungesykdom .

L10.2.1.1 Bambuterol

Publisert: 27.01.2016

Sist endret: 23.08.2018

For mer informasjon og vedrørende bivirkninger, graviditet, amming og informasjon til pasient, se  L10.2.1 Adrenerge beta-2-reseptoragonister
Egenskaper

Bambuterol er en prodrug til terbutalin til peroralt bruk og med lang virkningstid.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 20 % ved peroral tilførsel. Etter absorpsjon metaboliseres bambuterol langsomt ved hydrolyse (plasmakolinesterase) og oksidasjon til aktivt terbutalin. Både aktiv substans og metabolitten terbutalin utskilles via nyrene. Halveringstid for bambuterol er 13 timer, for terbutalin 21 timer. Effekten inntrer etter 2–3 timer og varer i ca. 24 timer.

Indikasjoner

Obstruktiv lungesykdom hos pasienter som ikke klarer eller ikke vil bruke inhalasjonsmidler inkludert aerosol på inhalasjonskammer, eller som har nattlige astmasymptomer til tross for optimal behandling med inhalasjonsglukokortikoider og salmeterol/formoterol.

Dosering og administrasjon

Voksne: Initialt: 10 mg. Økes etter 1–2 uker til 20 mg om nødvendig. Doseres en gang i døgnet (om kvelden rett før sengetid).
Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance < 50 ml/minutt) må dosen reduseres (5 mg initialt).
Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon kan omdannelsen av bambuterol til terbutalin være lav, og det anbefales da heller å bruke terbutalin.

Overdosering
Se G12  Bambuterol.
Graviditet, amming
Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se gruppeomtalen  .
Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler.Se gruppeomtalen  .
Forsiktighetsregler

Nedsatt nyre- og leverfunksjon.

Interaksjoner

Bambuterol forlenger den muskelrelakserende effekten av suksameton (suksinylkolin) fordi plasmakolinesterase, som inaktiverer suksameton, delvis hemmes av bambuterol. Hemmingen er imidlertid doseavhengig og fullstendig reversibel etter avsluttet behandling med bambuterol. Denne interaksjonen bør også vurderes ved andre muskelrelakserende midler som metaboliseres av plasmakolinesterase.

Bambuterol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: R03CC12
Bambec

«AstraZeneca»

Meldt midlertidig utgått august 2018

 • tabletter 10 mg. 100 stk. kr 325,90.

L10.2.1.2 Formoterol

Publisert: 27.01.2016

Sist endret: 16.03.2016

For mer informasjon og vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og informasjon til pasient, se  L10.2.1 Adrenerge beta-2-reseptoragonister
Farmakokinetikk

Total biotilgjengelighet ved inhalasjon er ca. 60 % av avgitt dose. 30–50 % av avgitt dose når lungene. Resten festes til slimhinner i munn og svelg og svelges. Metaboliseres i leveren ved konjugering til glukuronsyre og ved demetylering. Inaktive metabolitter. Utskilles via nyrene, ca. 10 % umetabolisert. Halveringstid er 17 timer. Effekten inntrer i løpet av 1–3 minutter og varer i ca. 12 timer.

Indikasjoner

Ved bronkialastma når behandling med inhalasjonsglukokortikoider ikke er tilstrekkelig. Behandling av symptomer på bronkoobstruksjon ved kols. Monoterapi frarådes ved astma.

Dosering og administrasjon

Voksne og barn over 6 år: 4,5–9 μg med Turbuhaler × 1–2. Dosen kan gis om morgenen og/eller om kvelden. Kveldsdosering kan motvirke nattlig besvær. Enkelte voksne pasienter kan ha behov for ytterligere inhalasjoner utover vedlikeholdsdosen (opp til total døgndose 36 µg). Skal ikke brukes alene, men sammen med inhalasjonsglukokortikoider ved bronkialastma.

Formoterol inhalasjon er tillatt brukt innen idretten med maksimaldose 54 μg per døgn.

Overdosering
Se G12 Formoterol.
Graviditet, amming
Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se gruppeomtalen  .
Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se gruppeomtalen  .
Formoterol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: R03AC13
Oxis Turbuhaler

«AstraZeneca»

 • inhalasjonspulver 4,5 μg/dose. 60 doser kr 215,70, 180 doser kr 572,60.

 • inhalasjonspulver μg/dose. 60 doser kr 250,90, 180 doser kr 673,70.

L10.2.1.3 Indakaterol

Publisert: 27.01.2016

For mer informasjon og vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og informasjon til pasient, se  L10.2.1 Adrenerge beta-2-reseptoragonister
Egenskaper

Langtidsvirkende beta2-agonist. Partiell agonist på beta2-reseptorer. Virker indakaterol lokalt i lungene som en bronkodilatator ved å relaksere glatt bronkialmuskulatur. Hurtig og langvarig effekt. Anfallsforebyggende.

Farmakokinetikk

Total biotilgjengelighet ved inhalasjon er ca. 40 % av gitt dose, som en sum av pulmonal og gastrointestinal absorpsjon. Indakaterol metaboliseres delvis i lever ved CYP3A4. Utskilles via feces, ca. 50 % umetabolisert. Halveringstid ca. 50 timer. Maks. serumkonsentrasjon oppnås ca. 15 minutter etter en enkelt eller gjentatte inhalerte doser. Serumkonsentrasjon øker med gjentatt dosering 1 gang daglig. Steady state nås innen 12-14 dager.

Indikasjoner

Bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling av luftveisobstruksjon hos voksne pasienter med KOLS.

Dosering og administrasjon

150 μg × 1 ved bruk av inhalator. Dosen kan om nødvendig økes til 300 μg × 1. 

Overdosering
Se G12 Indakaterol.
Graviditet, amming
Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se gruppeomtalen  .
Amming: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se gruppeomtalen  .
Indakaterol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: R03AC18
Onbrez Breezhaler

«Novartis»

 • inhalasjonspulver 150 μg/kapsel. 30 stk. kr 326,90, 3 × 30 stk. kr 895,80.

 • inhalasjonspulver 300 μg/kapsel. 30 stk. kr 326,90, 3 × 30 stk. kr 900,80.

L10.2.1.4 Olodaterol

Publisert: 27.01.2016

For mer informasjon og vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og informasjon til pasient, se  L10.2.1 Adrenerge beta-2-reseptoragonister
Egenskaper

Langtidsvirkende beta-2-agonist. Aktivering av beta2-adrenerge reseptorer fører til forhøyet nivå av cAMP, som induserer bronkieutvidelse ved å relaksere glatt muskulatur i luftveiene.

Farmakokinetikk

Total biotilgjengelighet ved inhalasjon er ca. 30 % av gitt dose, hovedsakelig i form av pulmonal absorbsjon. Metaboliseres i lever ved konjugering til glukoronsyre og ved demetylering. Inaktive metabolitter. Utskilles via feces og i noe mindre grad via nyrene. Halveringstid ca. 45 timer. Maks. plasmakonsentrasjon innen 10-20 minutter. Effektvarighet min. 24 timer.

Indikasjoner

Bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling hos pasienter med kols.

Dosering og administrasjon

Voksne og eldre: 5 μg (2 doser inhalasjonsspray) en gang daglig, til samme tid hver dag.

Overdosering
Se G12  Olodaterol
Bivirkninger

Bivirkninger typiske for beta2-agonister, men neppe mer uttalt enn ved andre langtidsvirkende beta2-agonister. Pga. lite tilgjengelig informasjon er imidlertid legemidlet underlagt særlig overvåkning og oppfordring om å melde fra om bivirkninger.

Graviditet, amming
Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge 
Amming: Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge 
Olodaterol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept:  R03AC19
Striverdi

«Boehringer Ingelheim»


▼ Dette legemidlet er under særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

 • inhalasjonsvæske 2,5 μg/dose. 60 doser (1 patron + Respimat inhalator) kr 299,00.

L10.2.1.5 Salbutamol

Publisert: 27.01.2016

Sist endret: 14.06.2018

For mer informasjon og vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og informasjon til pasient, se  L10.2.1 Adrenerge beta-2-reseptoragonister
Egenskaper

Selektiv kortvirkende beta2-agonist. Virker i terapeutiske doser hovedsakelig på beta2-reseptorene i bronkialmuskulaturen.

Farmakokinetikk

Kun 10–25 % av inhalert dose når lungene. Resten festes til slimhinner i munn og svelg og svelges. Absorberes raskt ved peroral tilførsel. Plasmakonsentrasjonen etter inhalert salbutamol er lavere enn etter peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren og sannsynligvis i tarmveggen til inaktiv sulfatforbindelse. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstid er 3–5 timer. Ved inhalasjon inntrer effekt etter få minutter og varer i 4–6 timer.

Indikasjoner

Bronkospasme ved astma, KOLS og andre lungesykdommer hvor bronkokonstriksjon er en kompliserende faktor.

I følge WADA's dopingreglement er maksimalt tillatt inhalert døgndose ved bruk innen idretten 1.6 mg (1600 μg). Oral bruk er ikke tillatt i det hele tatt.

 • Inhalasjon: Gis ved behov. Er egnet ved akutte anfall av luftstrømobstruksjon og til forebyggende bruk for å unngå anfall ved forventet eksponering for kjent anfallsutløsende agens som kald luft, anstrengelser, røyk etc. 

 • Peroralt: Til pasienter som ikke klarer eller ikke vil bruke inhalasjonsmidler eller som har nattlige astmasymptomer til tross for optimal behandling med inhalasjonsglukokortikoider og salmeterol/formoterol. Bør bare brukes unntaksvis

Dosering og administrasjon
 • Inhalasjonsaerosol: 0,1 mg/dose: 1–2(–4) doser ved behov, vanligvis inntil × 6. For barn < 12 år er maks. dose 0,8 mg/dag, for voksne maks 0,6 mg x 4 i samråd med lege. For inhalasjonsaerosol er anbefalt inhalasjonsdose ved behov for voksne 0,2 mg (2 inhalasjoner), mens den for salbutamol som inhalasjonspulver er 0,1-0,4 mg.

 • Inhalasjonspulver:

  • Voksne: 0,2-0,4 mg ved behov (Ventoline 0,2-04 mg, Buventol 0,1-04 mg)

  • Barn 6-11 år: anbefalt dose inhalasjonspulver 0,1-0,2 mg ved behov inntil x 4. (Ventoline 0,1-0,2 mg, Buventol 0,1-0,2 mg).

 • Inhalasjonsvæske: Doseringen fastsettes av spesialist

 • Peroralt:

  • Voksne: 10 ml (4 mg) 3–4 ganger daglig. For å unngå tremor, kan det være en fordel å starte med en lavere dose, f.eks. 5 ml (2 mg) 3–4 ganger daglig. Etter et par ukers behandling økes dosen gradvis

  • Barn ≥12 år: 5-10 ml (2-4 mg) 3-4 ganger daglig.

  • Barn: 2–6 år: 2,5–5 ml (1–2 mg) 3–4 ganger daglig. 6–12 år: 5 ml (2 mg) 3–4 ganger daglig

Overdosering
Se G12 Salbutamol.
Graviditet, amming
Graviditet: Se gruppeomtalen  .
Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Se gruppeomtalen  .
Salbutamol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: R03AC02 R03CC02
Airomir

«Teva»

 • inhalasjonsaerosol 0,1 mg/ dose. 200 doser kr 62,10.

Airomir Autohaler

«Teva»

 • inhalasjonsaerosol 0,1 mg/ dose. 200 doser kr 128,60.

Buventol Easyhaler

«Orion»

 • inhalasjonspulver 0,1 mg/dose. 200 doser kr 170,90, 200 doser med beskyttelseshylster kr 170,90.

 • inhalasjonspulver 0,2 mg/dose. 60 doser kr 78,50, 200 doser kr 188,70, 200 doser med beskyttelseshylster kr 188,70.

Salbuvent

«Nycomed»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se .
 • inhalasjonsvæske 5 mg/ml. 25 ml.

Ventoline

«Farmagon»

 • inhalasjonsaerosol 0,1 mg/dose. Evohaler: 200 doser kr 67,20.

 • inhalasjonspulver 0,2 mg/dose. Accuhaler: 60 doser kr 78.90.

Ventoline

«GlaxoSmithKline»

 • inhalasjonsaerosol 0,1 mg/dose. Freonfri: 200 doser kr 63,60.

 • inhalasjonspulver 0,2 mg/dose. Diskus: 60 doser kr 78,50.

 • inhalasjonsvæske 0,5 mg/ml. 60 × 2,5 ml kr 99,00.

 • inhalasjonsvæske 1 mg/ml. 60 × 2,5 ml kr 99,00.

 • inhalasjonsvæske 2 mg/ml. 60 × 2,5 ml kr 166,80.

 • inhalasjonsvæske 5 mg/ml. 20 ml kr 70,30.

 • mikstur 0,4 mg/ml. 100 ml. Meldt midlertidig utgått desember 2015. Ventolin mikstur 150 ml, søknad Legemiddelverket via apotek, se

L10.2.1.6 Salmeterol

Publisert: 27.01.2016

Sist endret: 05.04.2018

For mer informasjon og vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og informasjon til pasient, se  L10.2.1 Adrenerge beta-2-reseptoragonister
Egenskaper

Langtidsvirkende beta2-adrenoseptoragonist med en lang sidekjede som binder seg utvendig til reseptoren. Bronkodilaterende effekt inntrer etter 10-20 minutter og varer i minst 12 timer. Ved regelmessig bruk oppnås bronkodilaterende effekt hele døgnet. Hemmer straks- og senreaksjon etter allergeneksponering.

Farmakokinetikk

Kun en liten del av inhalert dose når lungene. Resten festes til slimhinner i munn og svelg og svelges. Peroral absorpsjon ukjent. Metaboliseres i stor grad i leveren ved hydroksylering via CYP3A4. Svak aktiv/inaktiv metabolitt. Utskilles hovedsakelig via gallen i feces. Halveringstiden er 5–6 timer. Effekt inntrer etter 10–20 minutter, full effekt etter 2 timer og varer i minst 12 timer.

Indikasjoner

Regelmessig symptomatisk tilleggsbehandling av reversibel luftveisobstruksjon hos pasienter med astma, inkl. pasienter med nattlig astma, når tilstrekkelig kontroll ikke oppnås med inhalasjonssteroider, i samsvar med gjeldende behandlingsretningslinjer.
Langtidsvirkende bronkodilatatorer skal ikke brukes alene eller som primær behandling i vedlikeholdsbehandling av astma. Bør ikke brukes ved akutte astmaanfal, men kan benyttes til forebygging av anstrengelsesutløst astma.
Kan benyttes som vedlikeholdsbehandling ved symptomer på bronkoobstruksjon hos pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).

Salmeterol er tillatt brukt innen idretten i vanlige terapeutiske doser.

Dosering og administrasjon

Voksne og barn > 4 år: 50 μg (2 doser inhalasjonsaerosol eller 1 dose inhalasjonspulver) × 2. Dosen kan hos voksne og barn > 12 år om nødvendig økes til 100 μg × 2.
Ikke anbefalt til bruk hos barn < 4 år på grunn av utilstrekkelige data.

Overdosering
Se G12 Salmeterol.
Graviditet, amming
Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men tyder ikke på økt risiko. Se gruppeomtalen  .
Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Se gruppeomtalen  .
Salmeterol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: R03AC12
Serevent

«GlaxoSmithKline»

 • inhalasjonsaerosol 25 μg/dose. 120 doser kr 262,00.

 • inhalasjonspulver 50 μg/dose. Diskus: 60 doser kr 250,00.

L10.2.1.7 Terbutalin

Publisert: 27.01.2016

Sist endret: 19.06.2018

For mer informasjon og vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og informasjon til pasient, se  L10.2.1 Adrenerge beta-2-reseptoragonister
Egenskaper

Selektiv korttidsvirkende beta2-agonist.

Terbutalin er ikke tillatt brukt innen idretten unntatt etter særskilt søknad (Therapeutic Use Exemption (TUE).

Farmakokinetikk

Kun 20–30 % av den avgitte dosen når lungene ved inhalasjon. Resten festes til slimhinner i munn og svelg og svelges. Biotilgjengeligheten er 10–15 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i tarmvegg og i leveren ved sulfatkonjugering. Inaktiv metabolitt. Utskilles via nyrene. Halveringstiden er ca. 16 timer. Ved inhalasjon raskt inntredende effekt som varer i 4–6 timer. Ved inntak av depottabletter varer effekten inntil 12 timer.

Indikasjoner
 • Inhalasjon: Obstruktiv lungesykdom ev. i kombinasjon med inhalasjonsglukokortikoider. Gis ved behov. Er egnet ved akutte anfall av luftstrømobstruksjon og til anfallshindrende bruk for å unngå anfall ved forventet eksponering for kjent anfallsutløsende agens som kald luft, anstrengelser, røyk etc.

 • Peroral administrasjon:

  • Obstruktiv lungesykdom (eller annen lungesykdom hvor bronkokonstriksjon er en kompliserende faktor). Til pasienter som ikke klarer eller ikke vil bruke inhalasjonsmidler eller som har nattlige symptomer på luftveisobstruksjon til tross for optimal behandling med inhalasjonsglukokortikoider og langtidsvirkende beta2-agonist.

 • Parenteral administrasjon:

  • Alvorlig forverring av obstruktiv lungesykdom, dvs. sliten pasient med taledyspné, takypné, takykardi og ev. lite å høre over lungene.

  • Preterm riaktivitet

Dosering og administrasjon
 1. Obstruktiv lungesykdom:

  • Inhalasjonspulver: Voksne og barn > 12 år: 0,5–1 mg (1–2 doser) ved behov, × 4. Barn 5 12 år: 0,25–0,5 mg (1 mg) ved behov eller hver 6. time. Maksimalt 4 mg pr døgn. For Bricanyl turbuhaler er anbefalt dose til voksne og barn >12 år 0,25-0,5 mg ved behov inntil x 4 . I alvorlige tilfelle inntil 1,5 mg pr doseringstilfelle.

  • Inhalasjonsvæske: Skal brukes i forstøverapparat med eller uten assistert ventilasjon ved akutte eller subakutte forstyrrelser hvor konvensjonelle inhalatorer er utilstrekkelige og i vedlikeholdsbehandling ved alvorlige bronkoobstruktive tilstander.

   • >20 kg: Vanlig dosering: 5 mg (2 ml, 1 endosebeholder) inhaleres inntil 4 ganger pr. døgn.

   • Barn <20 kg: Vanlig dosering: 2,5 mg (1 ml, 1/2 endosebeholder) inhaleres inntil 4 ganger pr. døgn.

  • Injeksjonsvæske: Intravenøs infusjon: Voksne: 1–2 mg (2–4 ml) gis over 24 timer som en kontinuerlig infusjon. En initial støtdose på opp til 0,10 mg (0,2 ml) kan gis over 10 minutter. Barn: Opp til 25 µg/kg kroppsvekt (0,05 ml/kg kroppsvekt) gis over 24 timer som en kontinuerlig infusjon. En initial støtdose på opp til 1,5 µg/kg kroppsvekt (0,003 ml/kg kroppsvekt) kan gis over 10 minutter.
   Injeksjonsløsningen fortynnes med sterilt fysiologisk saltvann opp til 10 ml og gis langsomt intravenøst over 5 minutter. Dosen kan måtte gjentas med korte intervaller (et par timer). Døgndosen (24 timer) bør ikke overskride 2 mg (voksne). 

   Døgndosen terbutalin kan ved behov også deles i minst 4 doser og distribueres som gjentatte i.v eller s.c injeksjoner. Injeksjonsoppløsningen fortynnes da med sterilt fysiologisk saltvann opptil 10 ml og gis langsomt i.v. over 5 minutter.

  • Peroralt:

   • Voksne: 2,5–5 mg × 3

   • Barn: 75 μg/kg kroppsvekt inntil × 2–3

 2. Preterm riaktivitet: T15.1.8 Truende preterm fødsel
Overdosering
Se G12 Terbutalin.
Graviditet, amming
Graviditet: Se gruppeomtalen  .
Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Se gruppeomtalen  .
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen.

Terbutalin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: R03AC03 R03CC03
Bricanyl

«AstraZeneca»

 • injeksjonsvæske 0,5 mg/ml.   10 × 1 ml kr 96,90.

Bricanyl Turbuhaler

«AstraZeneca»

 • inhalasjonspulver 0,25 mg/dose. 200 doser kr 140,30.

 • inhalasjonspulver 0,5 mg/dose. 100 doser kr 85,80.

L10.2.1 Adrenerge beta-2-reseptoragonister