Norsk legemiddelhåndbok

L10.2.1.7 Terbutalin

Publisert: 27.01.2016

Sist endret: 19.06.2018

For mer informasjon og vedrørende bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler og informasjon til pasient, se  L10.2.1 Adrenerge beta-2-reseptoragonister
Egenskaper

Selektiv korttidsvirkende beta2-agonist.

Terbutalin er ikke tillatt brukt innen idretten unntatt etter særskilt søknad (Therapeutic Use Exemption (TUE).

Farmakokinetikk

Kun 20–30 % av den avgitte dosen når lungene ved inhalasjon. Resten festes til slimhinner i munn og svelg og svelges. Biotilgjengeligheten er 10–15 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for førstepassasjemetabolisme i tarmvegg og i leveren ved sulfatkonjugering. Inaktiv metabolitt. Utskilles via nyrene. Halveringstiden er ca. 16 timer. Ved inhalasjon raskt inntredende effekt som varer i 4–6 timer. Ved inntak av depottabletter varer effekten inntil 12 timer.

Indikasjoner
 • Inhalasjon: Obstruktiv lungesykdom ev. i kombinasjon med inhalasjonsglukokortikoider. Gis ved behov. Er egnet ved akutte anfall av luftstrømobstruksjon og til anfallshindrende bruk for å unngå anfall ved forventet eksponering for kjent anfallsutløsende agens som kald luft, anstrengelser, røyk etc.

 • Peroral administrasjon:

  • Obstruktiv lungesykdom (eller annen lungesykdom hvor bronkokonstriksjon er en kompliserende faktor). Til pasienter som ikke klarer eller ikke vil bruke inhalasjonsmidler eller som har nattlige symptomer på luftveisobstruksjon til tross for optimal behandling med inhalasjonsglukokortikoider og langtidsvirkende beta2-agonist.

 • Parenteral administrasjon:

  • Alvorlig forverring av obstruktiv lungesykdom, dvs. sliten pasient med taledyspné, takypné, takykardi og ev. lite å høre over lungene.

  • Preterm riaktivitet

Dosering og administrasjon
 1. Obstruktiv lungesykdom:

  • Inhalasjonspulver: Voksne og barn > 12 år: 0,5–1 mg (1–2 doser) ved behov, × 4. Barn 5 12 år: 0,25–0,5 mg (1 mg) ved behov eller hver 6. time. Maksimalt 4 mg pr døgn. For Bricanyl turbuhaler er anbefalt dose til voksne og barn >12 år 0,25-0,5 mg ved behov inntil x 4 . I alvorlige tilfelle inntil 1,5 mg pr doseringstilfelle.

  • Inhalasjonsvæske: Skal brukes i forstøverapparat med eller uten assistert ventilasjon ved akutte eller subakutte forstyrrelser hvor konvensjonelle inhalatorer er utilstrekkelige og i vedlikeholdsbehandling ved alvorlige bronkoobstruktive tilstander.

   • >20 kg: Vanlig dosering: 5 mg (2 ml, 1 endosebeholder) inhaleres inntil 4 ganger pr. døgn.

   • Barn <20 kg: Vanlig dosering: 2,5 mg (1 ml, 1/2 endosebeholder) inhaleres inntil 4 ganger pr. døgn.

  • Injeksjonsvæske: Intravenøs infusjon: Voksne: 1–2 mg (2–4 ml) gis over 24 timer som en kontinuerlig infusjon. En initial støtdose på opp til 0,10 mg (0,2 ml) kan gis over 10 minutter. Barn: Opp til 25 µg/kg kroppsvekt (0,05 ml/kg kroppsvekt) gis over 24 timer som en kontinuerlig infusjon. En initial støtdose på opp til 1,5 µg/kg kroppsvekt (0,003 ml/kg kroppsvekt) kan gis over 10 minutter.
   Injeksjonsløsningen fortynnes med sterilt fysiologisk saltvann opp til 10 ml og gis langsomt intravenøst over 5 minutter. Dosen kan måtte gjentas med korte intervaller (et par timer). Døgndosen (24 timer) bør ikke overskride 2 mg (voksne). 

   Døgndosen terbutalin kan ved behov også deles i minst 4 doser og distribueres som gjentatte i.v eller s.c injeksjoner. Injeksjonsoppløsningen fortynnes da med sterilt fysiologisk saltvann opptil 10 ml og gis langsomt i.v. over 5 minutter.

  • Peroralt:

   • Voksne: 2,5–5 mg × 3

   • Barn: 75 μg/kg kroppsvekt inntil × 2–3

 2. Preterm riaktivitet: T15.1.8 Truende preterm fødsel
Overdosering
Se G12 Terbutalin.
Graviditet, amming
Graviditet: Se gruppeomtalen  .
Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Se gruppeomtalen  .
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen.

Terbutalin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: R03AC03 R03CC03
Bricanyl

«AstraZeneca»

 • injeksjonsvæske 0,5 mg/ml.   10 × 1 ml kr 96,90.

Bricanyl Turbuhaler

«AstraZeneca»

 • inhalasjonspulver 0,25 mg/dose. 200 doser kr 140,30.

 • inhalasjonspulver 0,5 mg/dose. 100 doser kr 85,80.

L10.2.1.7 Terbutalin