Norsk legemiddelhåndbok

L10.2.4.3 Ipratropium

Publisert: 27.01.2016

Sist endret: 20.04.2017

Egenskaper

Blokkerer transmisjonen i det parasympatiske nervesystem og reduserer tendensen til reflektorisk bronkial konstriksjon. Antikolinergika har langsommere inntredende effekt enn adrenerge bronkolytika. Bare lokal applikasjon er aktuelt ved bronkial obstruksjon. Må brukes profylaktisk og inhaleres regelmessig (fire ganger daglig). Lokal behandling gir meget lave systemiske konsentrasjoner. Påvirker ikke sekretproduksjonen i luftveiene, den mucociliære transporten eller gassutvekslingen.

Farmakokinetikk

Kun 10–30 % av avgitt dose når lungene. Resten festes til munn og slimhinner, svelges og gir ikke relevant tilskudd til systemisk eksponering. Den totale biotilgjengelighet er beregnet til 7–28 % av avgitt dose. Metaboliseres delvis i leveren til flere inaktive metabolitter. Utskilles via nyrene, 3–13 % av avgitt dose, og i feces. Halveringstiden er 2 timer. Effekten inntrer i løpet av 15 minutter, maks. effekt etter ca. 1-2 timer med varighet opptil 4-6 timer.

Indikasjoner
 • Bronkodilaterende vedlikeholdsbehandling

 • Ved alvorlig forverring av obstruktiv lungesykdom

 • Symptomatisk behandling ved rennende nese (xylometazolin–ipratropium, se  )
Dosering og administrasjon
 • Inhalasjonsaerosol: Voksne og barn > 6 år: 20–40 μg (1–2 doser) × 3–4

 • Inhalasjonsvæske: Barn (akutt astma): 0,25 mg x 3–5. Voksne: Voksne: 0,25–0, 5 mg x 3–5

  Døgndoser over 1 mg til barn < 12 år eller 2 mg til voksne og barn > 12 år bør kun gis under nøye medisinsk overvåking

Det bør gå minst to timer mellom inhalasjonene. For å påvirke bronkokonstriksjon under anstrengelse bør dosen tas minst 45 minutter på forhånd.

Det er begrenset erfaring med behandling av barn. Enkelte studier kan tyde på at ipratropium har en terapeutisk effekt i behandlingen av bronkospasme assosiert med viral bronkitt og bronkopulmonal dysplasi hos spedbarn og svært små barn. Dataene er svært begrensede, og det kan derfor ikke trekkes noen sikker konklusjon vedrørende den kliniske betydningen av disse funnene.

Overdosering
Se G12 Ipratropiumbromid.
Bivirkninger

Tørre slimhinner i øvre luftveier. Tolereres godt, også i høyere doser enn anbefalt.

Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide er begrenset.
Amming: Farmakokinetiske egenskaper tilsier at ipratropium som lokal inhalasjon kan brukes av ammende.

Forsiktighetsregler

Brukes med forsiktighet hos pasienter som er predisponert for trangvinkelglaukom, ved prostatahyperplasi eller blærehalsobstruksjon.

Ipratropium
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: R03BB01
Atrovent

«Boehringer Ingelheim»

 • inhalasjonsaerosol 20 μg/dose. 200 doser kr 88,90.

 • inhalasjonsvæske 0,125 mg/ml. 60 × 2 ml kr 193,90.

 • inhalasjonsvæske 0,25 mg/ml. 60 × 1 ml kr 193,90, 60 × 2 ml kr 193,90.

 • inhalasjonsvæske 0,5 mg/ml. 60 × 1 ml kr 354,10.

Ipraxa

«Teva»

 • inhalasjonsvæske 0,25 mg/ml. 60 × 1 ml kr 193.90, 60 × 2 ml kr193,90

L10.2.4.3 Ipratropium