Norsk legemiddelhåndbok

L10.2.5.1 Koffein og koffeinsalter

Publisert: 27.01.2016

Sist endret: 25.04.2017

Egenskaper

Naturlig forekommende derivat av xantin. Har positiv inotrop og kronotrop effekt. Virker perifert kardilaterende, men gir cerebral karkontraksjon. Har sentralstimulerende effekt og øker tonus på skjelettmuskulatur.
De fleste effektene skyldes antagonisme av adenosinreseptorer, både A1- og A2A-undergrupper. Virkningsmekanisme mot apné ikke avklart.

Farmakokinetikk

Virkningen av koffein fra koffeinsitrat starter innen minutter etter oppstart av infusjon. Distribueres raskt i hjernen. Krysser lett placenta inn i fostersirkulasjonen. Begrenset metabolisme og sakte eliminasjon hos premature barn. Cyp1A2 i lever medvirker til biotransformasjon hos eldre. 

Indikasjoner

Apné hos premature barn. Til voksne også ved tretthet og ved noen typer hodepine.

Dosering og administrasjon

Gis ved intravenøs infusjon eller peroralt.

Mot apné hos premature: se spesiallitteratur. Vanligvis metningsdose 20 mg/kg koffeinsitrat iv (tilsvarer 10 mg/kg koffein base), deretter 5mg/kg koffeinsitrat po eller iv 1 gang daglig. Høyere doser kan vurderes i spesielle tilfeller. Dokumentasjon for høye doser over lang tid er manglende.

Mot tretthet og hodepine hos voksne: 1-3 tabletter om gangen, høyst 15 tabletter i døgnet.

Overdosering
Se G12 . Koffein
Bivirkninger

Se spesiallitteratur.

Graviditet, amming

Graviditet: Nyere studier tyder på at koffein øker risikoen for spontanabort og lav fødselsvekt. Totalt koffeininntak bør fortrinnsvis ikke overskride 200 mg per dag (tilsvarer ca. 2 kopper kaffe)
Amming: Overgang til morsmelk er moderat. Koffein har lang plasmahalveringstid i spedbarn. Risiko for irritabilitet hos barnet ved høye doser

Forsiktighetsregler

Apné hos premature barn er en utelukkelsesdiagnose. 

Koffein bør gis med forsiktighet til nyfødte med kjent kardiovaskulær sykdom, gastro-øsofagal refluks eller med nedsatt nyre- eller leverfunksjon. 

Fare for legemiddelinteraksjoner, se Legemiddelverkets interaksjonssøk.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen.

Informasjon til pasient

Koffeininntak.

Metodevurdering

Koffeinsitrat: Forebygging av bronkopulmonal dysplasi

Koffein
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: N06BC01
Koffein NAF

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

  • tabletter 100 mg. 100 stk.

Koffeinsitrat

* Søknad til Legemiddelverket via apotek.

Caffeine citrate

«Martindale Pharma»

  • oppløsning til oralt bruk 10 mg/ml koffeinsitrat (tilsv. 5 mg/ml koffein).

Peyona

«Chiesi Farmaceutici»

  • infusjonsvæske og mikstur 20 mg/ml koffeinsitrat (tilsv. 10 mg/ml koffein). 10 x 1 ml. kr 2 132,90

Kilder
Koffein og koffeinsalter

L10.2.5.1 Koffein og koffeinsalter