Norsk legemiddelhåndbok

L12.3.2 Protonpumpehemmere

Publisert: 26.01.2016

Sist endret: 18.08.2016

Esomeprazol ( ), lansoprazol ( ), omeprazol ( ), pantoprazol ( )
Egenskaper
Hemmer H+/K+‑ATPase i parietalcellene som er det siste leddet i produksjon av saltsyre. Syrehemningen er sterkere og varer lengre enn med histamin H2‑antagonister. Gir symptomlindring og påskynder tilheling ved ulcussykdom og gastroøsofageal reflukssykdom også når sykdommen ikke påvirkes av H2‑antagonister.
Førstevalg i behandlingen av gastroøsofageal reflukssykdom med utbredt øsofagitt, striktur eller Barretts øsofagus. Protonpumpehemmere kombinert med antibakterielle midler er effektive i behandlingen av H. pylori.
Behandling med protonpumpehemmer gir doseavhengig økning av hormonet gastrin som har trofisk effekt på ventrikkelslimhinnen. Langvarig behandling kan øke tettheten av enterokromaffinlignende (ECL) celler i corpus ventriculi. Etter 2–3 måneders bruk ses «rebound» hypersekresjon av syre og ledsagende dyspepsi etter seponering, noe som kan vedvare i mange uker. Livslang og potent syresekresjonshemmende behandling på rotter har gitt utvikling av carcinoide svulster i ventrikkelen.
Farmakokinetikk

Se enkeltmidlene.

Indikasjoner

Ulcussykdom og gastroøsofageal reflukssykdom. Strøm‑Zollinger‑Ellisons syndrom. I kombinasjon med antibakterielle midler ved H. pylori‑infeksjon.
Reseptfri bruk (Somac Control,Pantoloc Control): Korttidsbehandling av reflukssymptomer (halsbrann, sure oppstøt) hos voksne.

Bivirkninger

Kvalme, uvelhet, hodepine, diaré, obstipasjon, gassdannelse og hudutslett kan forekomme. Mindre vanlig er søvnproblemer, parestesier og forandringer i leverfunksjonstester. Mer sjeldne er overfølsomhetsreaksjoner og blodforandringer (levkopeni, trombocytopeni, pancytopeni) samt lever- og nyreaffeksjon. Hypomagnesemi kan forekomme. Langvarig bruk er assosiert med økt risiko for brudd i hofte, håndledd eller ryggrad. Behandling med protonpumpehemmere kan føre til en liten økt risiko for gastrointestinale infeksjoner med f.eks. Salmonella og Campylobacter og for sykehuspasienter også Clostridium difficile.

Overdosering
Se G12 Protonpumpehemmere.
Graviditet, amming

Graviditet: Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men undersøkelser med omeprazol har ikke gitt holdepunkter for skadelige effekter. For andre protonpumpehemmere mangler undersøkelser hos gravide.
Amming: Stoffenes syrelabilitet tilsier liten sannsynlighet for systemisk opptak gjennom mage-tarm-kanalen hos brysternærte barn.

Advarsler og forsiktighetsregler
Erfaring med behandling av barn mangler. Forsiktighet bør utvises ved langvarig behandling, spesielt med store doser og hos yngre individer. Langtidsbruk av protonpumpehemmere øker risiko for atrofisk gastritt hos H pylori positive. Yngre individer med reflukssykdom som settes på langtidsbehandling med protonpumpehemmer, anbefales av mange undersøket med henblikk på H. pylori infeksjon og behandles om de er positive. Ved vedlikeholdsdosering i mer enn 1 år skal behandlingen jevnlig vurderes mht. fordeler og ulemper.
Se også STOPP-tabellen  .

Forstyrrelse av laboratorietester: 
Ved behandling med antisekretoriske legemidler øker serumgastrin som respons på redusert syresekresjon. CgA øker også på grunn av reduksjon i syrenivået i magen. Forhøyede nivåer av Kromogranin A (CgA) kan forstyrre undersøkelser av nevroendokrine svulster. For å unngå slike forstyrrelser, bør behandling med protonpumpehemmere stoppes minst fem dager før måling av CgA. Dersom CgA- og gastrinnivået ikke er normalisert etter første måling, bør målingene gjentas 14 dager etter seponering av behandling med protonpumpehemmere. Se EMA/PRAC/452657/2016.

L12.3.2.1 Esomeprazol

Publisert: 26.01.2016

Sist endret: 21.02.2018

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming og forsiktighetsregler, se  L12.3.2 Protonpumpehemmere
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 50–90 % ved peroral tilførsel. Er til en viss grad gjenstand for førstepassasjemetabolisme i leveren ved CYP2C19 og CYP3A4. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er 1–2 timer.

Dosering og administrasjon
 • Ulcus pepticum: 20–40 mg daglig i 2–4 uker

 • Refluksøsofagitt: 40 mg daglig i 4–8 uker

 • Profylaktisk behandling ved tilhelet øsofagitt eller som symptomstyrt behandling ved gastroøsofageal reflukssykdom: 20 mg daglig til symptomkontroll. Deretter 20 mg daglig ved behov avhengig av symptomer

Overdosering
Se G12 Esomeprazol.
Esomeprazol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: A02BC05
Esomeprazol

«KRKA»

 • enterotabletter 20 mg. 7 stk. (enpac) kr 55,50(Trinnpris kr 42,60), 28 stk. (enpac) kr 128,20(Trinnpris kr 55,20), 56 stk. (enpac) kr 225,10(Trinnpris kr 76,80), 98 stk. kr 367,50(Trinnpris kr 111,00).

 • enterotabletter 40 mg. 7 stk. (enpac) kr 65,70(Trinnpris kr 47,50), 28 stk. (enpac) kr 169,10(Trinnpris kr 65,40), 56 stk. (enpac) kr 306,70(Trinnpris kr 99,50), 98 stk. kr 504,90(Trinnpris kr 150,70).

Esomeprazol

«Pensa»

 • enterotabletter 20 mg. 7 stk. (enpac) kr 54,80, 30 stk. (enpac) kr 132.20, 56 stk. (enpac) kr 219,00, 100 stk. kr 363,50.

 • enterotabletter 40 mg. 7 stk. (enpac) kr 64,40, 30 stk. (enpac) kr 173,50, 56 stk. (enpac) kr 296,70, 100 stk. kr 496,20.

Esomeprazol

«Sandoz»

 • enterotabletter 20 mg. 7 stk. (enpac) kr 55,50(Trinnpris kr 42,60), 28 stk. (enpac) kr 128,20(Trinnpris kr 55,20), 56 stk. (enpac) kr 225,10(Trinnpris kr 76,80), 100 stk. kr 374,20(Trinnpris kr 112,70).

 • enterotabletter 40 mg. 7 stk. (enpac) kr 65,70(Trinnpris kr 47,50), 28 stk. (enpac) kr 169,10(Trinnpris kr 65,40), 56 stk. (enpac) kr 306,70(Trinnpris kr 99,50), 100 stk. kr 514,30(Trinnpris kr 153,10).

Nexium

«AstraZeneca»

 • enterogranulat til mikstur 10 mg. 28 doseposer kr 313,80.

 • enterotabletter 20 mg. 28 stk. (enpac) kr 128,20(Trinnpris kr 55,20), 50 stk. (endos) kr 204,40(Trinnpris kr 72,00), 56 stk. (enpac) kr 225,10(Trinnpris kr 76,80), 100 stk. kr 374,20(Trinnpris kr 112,70).

 • enterotabletter 40 mg. 28 stk. (enpac) kr 169,10(Trinnpris kr 65,40), 50 stk. (endos) kr 277,50(Trinnpris kr 92,20), 100 stk. kr 514,30(Trinnpris kr 153,10).

  infusjons-/injeksjonssubstans 40 mg. 10 hetteglass kr 700,70.

Nexium

«Farmagon»

 • enterotabletter 20 mg. 28 stk. (enpac) kr 128,20(Trinnpris kr 55,20), 2 × 28 stk. kr 225,10(Trinnpris kr 76,80), 56 stk. (enpac) kr 225,10(Trinnpris kr 76,80), 98 stk. (enpac) kr 367,50(Trinnpris kr 111,00), 105 stk. (enpac) kr 390,70(Trinnpris kr 116,70).

 • enterotabletter 40 mg. 28 stk. (enpac) kr 169,10(Trinnpris kr 65,40), 30 stk. (enpac) kr 179,00(Trinnpris kr 67,80), 2 × 28 stk. kr 306,70(Trinnpris kr 99,50), 56 stk. (enpac) kr 306,70(Trinnpris kr 99,50), 60 stk. (enpac) kr 325,60(Trinnpris kr 104,40), 98 stk. (enpac) kr 504,90(Trinnpris kr 150,70), 105 stk. (enpac) kr 537,90(Trinnpris kr 159,20).

Nexium

«Orifarm»

 • enterogranulat til mikstur 10 mg. 28 doseposer kr 307,10.

 • enterotabletter 40 mg. 56 stk. (enpac) kr 306,70(Trinnpris kr 99,50), 98 stk. (enpac) kr 150,30.

Nexium

«2care4»

 • enterogranulat til mikstur 10 mg. 28 doseposer kr 313,80.

L12.3.2.2 Lansoprazol

Publisert: 26.01.2016

Sist endret: 04.06.2018

For mer informasjon og vedrørende indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming og forsiktighetsregler, se  L12.3.2 Protonpumpehemmere
Egenskaper

Lansoprazol omdannes i parietalcellene til aktive sulfenamidmetabolitter. Magesyrehemningen er derfor ikke direkte relatert til plasmakonsentrasjonen av lansoprazol, og den varer i mer enn 24 timer etter doseinntak.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 80–90 % ved peroral tilførsel. Denne reduseres opptil 50 % ved samtidig inntak av mat. Metaboliseres i stor grad i leveren, særlig ved CYP2C19, men også ved CYP3A4. Inaktive metabolitter. Utskillelse hovedsakelig via (gallen i) feces, men også noe via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er 1–2 timer.

Dosering og administrasjon

Ved ulcus pepticum 30 mg daglig i 2–4 uker; ved refluksøsofagitt i 4–8 uker eller som langtidsbehandling med 15 mg daglig. Kan økes til 30 mg daglig ved behov. Tabletten bør tas på tom mage.
Ved Strøm‑Zollinger‑Ellisons syndrom 60 mg daglig initialt. Dosen bør tilpasses individuelt og fortsettes så lenge det er behov. Hvis døgndosen overskrider 80 mg, bør den deles.

Overdosering
Se G12 Lansoprazol.
Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Lansoprazol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: A02BC03
Lanzo Melt

«Pfizer»

 • smeltetabletter 30 mg. 14 stk. (enpac) kr 116,90.

Lansoprazol

«Actavis»

 • tabletter 15 mg. 28 stk. (enpac) kr 209,10, 56 stk. (enpac) kr 315,20, 98 stk. (enpac) kr 525,40.

 • tabletter 30 mg. 28 stk. (enpac) kr 379,30, 56 stk. (enpac) kr 565,60, 98 stk. (enpac) kr 963,60.

Lansoprazol

«KRKA»

 • enterokapsler 15 mg. 28 stk. (enpac) kr 122,40(Trinnpris kr 66,60), 56 stk. (enpac) kr 213,60(Trinnpris kr 94,80), 98 stk. kr 348,10(Trinnpris kr 147,60).

 • enterokapsler 30 mg. 28 stk. (enpac) kr 205,40(Trinnpris kr 96,10), 56 stk. (enpac) kr 376,10(Trinnpris kr 147,70), 98 stk. kr 626,30(Trinnpris kr 240,10).

Lansoprazol

«pensa»

 • enterokapsler 15 mg. 14 st. (enpac) kr 76,80(Trinnpris kr 35,00), 28 stk. (enpac) kr 122,40(Trinnpris kr 66,60), 56 stk. (enpac) kr 213,60(Trinnpris kr 94,80), 100 stk. kr 354,40(Trinnpris kr 150,10).

 • enterokapsler 30 mg. 14 stk. (enpac) kr 118,30(Trinnpris kr 60,90), 28 stk. (enpac) kr 205,40(Trinnpris kr 96,10), 56 stk. (enpac) kr 376,10(Trinnpris kr 147,70), 100 stk. kr 638,20(Trinnpris kr 244,50).

L12.3.2.3 Omeprazol

Publisert: 26.01.2016

Sist endret: 30.07.2018

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming og forsiktighetsregler, se  L12.3.2 Protonpumpehemmere
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 30–60 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for betydelig førstepassasjemetabolisme i leveren ved CYP2C19 og CYP3A4. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er 1/2–1 time.

Dosering og administrasjon
 • Peroralt: Ved ulcus pepticum 20–40 mg daglig i 2–4 uker; ved refluksøsofagitt i 4–8 uker eller som langtidsbehandling med 20 mg daglig. 10 mg daglig kan være tilstrekkelig. Som profylakse mot reblødning fra ulcus 80 mg 3 ganger daglig.
  Ved Strøm‑Zollinger‑Ellisons syndrom 60 mg daglig initialt. Dosen bør tilpasses individuelt og fortsettes så lenge det er behov. Hvis døgndosen overskrider 80 mg, bør den deles.

 • Parenteralt: Som profylakse mot reblødning fra ulcus. 40 mg gis som langsom intravenøs infusjon over 20–30 minutter (1–)3 ganger daglig i 2–3 dager, eller 80 mg gis som bolus på samme måte etterfulgt av kontinuerlig infusjon av 8 mg per time over 2–3 dager. Ved Strøm‑Zollinger‑Ellisons syndrom tilpasses dosen individuelt.

Overdosering
Se G12 Omeprazol.
Omeprazol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: A02BC01
Losec

«AstraZeneca»

 • infusjonssubstans 40 mg. 5 hetteglass. Er avregistrert, men kan skaffes på godkjenningsfritak. Søknad Legemiddelverket via apotek, se .
Losec MUPS

«AstraZeneca»

 • enterotabletter 10 mg. 2 × 50 stk. kr 555,60(Trinnpris kr 228,80).

 • enterotabletter 20 mg. 56 stk. kr 329,80(Trinnpris kr 157,80), 2 × 50 stk. kr 555,60(Trinnpris kr 260,60).

Losec MUPS

«Farmagon»

 • enterotabletter 20 mg. 100 stk. (enpac) kr 555,60(Trinnpris kr 260,60).

Omeprazol

«Bluefish»

 • enterokapsler 10 mg. 100 stk. (enpac) kr 555,60(Trinnpris kr 228,80).

 • enterokapsler 20 mg. 14 stk. kr 114,30(Trinnpris kr 70,70), 28 stk. (enpac) kr 197,40(Trinnpris kr 114,40), 56 stk. (enpac) kr 329,80(Trinnpris kr 157,80), 100 stk. kr 555,60(Trinnpris kr 260,60).

Omeprazol

«Pensa»

 • enterokapsler 10 mg. 2 × 50 stk. kr 555,60(Trinnpris kr 228,80).

 • enterokapsler 20 mg. 14 stk. (enpac) kr 114,30(Trinnpris kr 70,70), 28 stk. (enpac) kr 177.40, 56 stk. (enpac) kr 318,50, 100 stk. kr 540,20.

Omeprazol

«Sandoz»

 • enterokapsler 10 mg. 100 stk. kr 555,60(Trinnpris kr 228,80).

 • enterokapsler 20 mg. 14 stk. kr 114,30(Trinnpris kr 70,70), 28 stk. (enpac) kr 197,40(Trinnpris kr 114,40), 56 stk. (enpac) kr 329,80(Trinnpris kr 157,80), 100 stk. kr 555,60(Trinnpris kr 260,60).

L12.3.2.4 Pantoprazol

Publisert: 26.01.2016

Sist endret: 24.05.2018

For mer informasjon og vedrørende indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming og forsiktighetsregler, se  L12.3.2 Protonpumpehemmere
Egenskaper

Pantoprazol aktiveres i parietalcellene, og den hemmende effekten på saltsyresekresjonen korrelerer ikke med substansens halveringstid.

Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 77 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres fullstendig i leveren ved CYP2C19 og CYP3A4. Inaktive metabolitter. Utskilles hovedsakelig via nyrene. Halveringstiden er ca. 1 time.

Dosering og administrasjon

40 mg en gang daglig, ved ulcus pepticum i 2–4 uker, ved refluksøsofagitt i 4–8 uker. Tas ca. 1 time før frokost for å sikre god absorbsjon.
Reseptfri bruk (Somac Control, Pantoloc Control): Mot reflukssymptomer hos voksne: 20 mg daglig i inntil 2 uker.

Overdosering
Se G12 Pantoprazol.
Pantoprazol
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: A02BC02

*Pakningen er unntatt fra reseptplikt.

Pantoprazol

«Actavis»

 • enterotabletter 20 mg. 100 stk. (enpac) kr 166,30(Trinnpris kr 166,30).

 • enterotabletter 40 mg. 100 stk. (enpac) kr 214,00(Trinnpris kr 214,00).

Pantoprazol

«KRKA»

 • enterotabletter 20 mg. 14 stk. (enpac) kr 50,20(Trinnpris kr 50,20), 56 stk. (enpac) kr 106,90(Trinnpris kr 106,90), 98 stk. (enpac) kr 163,60(Trinnpris kr 163,60).

 • enterotabletter 40 mg. 14 stk. (enpac) kr 56,80(Trinnpris kr 56,80), 28 stk. (enpac) kr 82,40(Trinnpris kr 82,40), 56 stk. (enpac) kr 133,60(Trinnpris kr 133,60), 98 stk. (enpac) kr 210,40(Trinnpris kr 210,40).

Pantoprazol

«Pensa»

 • enterotabletter 20 mg. 14 stk. (enpac) kr 50,20(Trinnpris kr 50,20), 56 stk. (enpac) kr 106,90(Trinnpris kr 106,90), 98 stk. (enpac) kr 163,60(Trinnpris kr 163,60).

 • enterotabletter 40 mg. 14 stk. (enpac) kr 56,80(Trinnpris kr 56,80), 28 stk. (enpac) kr 82,40(Trinnpris kr 82,40), 56 stk. (enpac) kr 133,60(Trinnpris kr 133,60), 98 stk. (enpac) kr 210,40(Trinnpris kr 210,40).

Pantoprazol

«Sandoz»

 • injeksjonssubstans 40 mg. 5 hetteglass kr 324,70.

 • tabletter 20 mg. 14 stk. (enpac) kr 50,20(Trinnpris kr 50,20), 56 stk. (enpac) kr 106,90(Trinnpris kr 106,90), 98 stk. (enpac) kr 163,60(Trinnpris kr 163,60).

 • tabletter 40 mg. 14 stk. (enpac) kr 56,80(Trinnpris kr 56,80), 28 stk (enpac) kr 82,40(Trinnpris kr 82,40), 56 stk. (enpac) kr 133,60(Trinnpris kr 133,60), 98 stk. (enpac) kr 210,40(Trinnpris kr 210,40).

Pantoprazol

«Sun»

 • injeksjonssubstans 40 mg. 5 hetteglass kr 324.60.

Somac

«Orifarm»

 • enterotabletter 20 mg. 100 stk. kr 157,80.

 • enterotabletter 40 mg. 100 stk. (endos) kr 200,80.

Somac

«Takeda Nycomed»

 • enterotabletter 20 mg. 14 stk. (enpac) kr 50,20(Trinnpris kr 50,20), 56 stk. (enpac) kr 106,90(Trinnpris kr 106,90), 100 stk. (endos) kr 166,30(Trinnpris kr 166,30).

 • enterotabletter 40 mg. 14 stk. (enpac) kr 56,80(Trinnpris kr 56,80), 28 stk. (enpac) kr 82,40(Trinnpris kr 82,40), 56 stk. (enpac) kr 133,60(Trinnpris kr 133,60), 100 stk. (endos) kr 214,00(Trinnpris kr 214,00).

 • injeksjonssubstans 40 mg. 10 hetteglass kr 529,10.

Somac Control

«Takeda Nycomed»

 • enterotabletter 20 mg. *7 stk. (enpac) *14 stk. (enpac)

L12.3.2 Protonpumpehemmere