Norsk legemiddelhåndbok

L13.1.1 Antikolinergika

Publisert: 3.02.2017

Egenskaper

Blokkerer perifere muskarinreseptorer. Vannlatingstrangen utsettes og urinblærens kapasitet økes. Har avslappende effekt på blæremuskulaturen, overaktivitet hemmes og vannlatingen skjer mer kontrollert. Behandlingen er symptomatisk.

Indikasjoner

Motorisk overaktiv blære. Hyppig vannlatingstrang og urgeinkontinens.

Dosering og administrasjon

Man må prøve seg frem med doseringen. Ved manglende effekt kan dosen økes inntil bivirkninger inntrer og så reduseres noe.

Overdosering
Se G12 Urologiske spasmolytika
Bivirkninger

Bivirkningene er doseavhengige og skyldes stoffenes antikolinerge virkning. Bivirkningene er reversible ved seponering.
Munntørrhet og forstoppelse er hyppigst. Akkomodasjonsforstyrrelse, tørre øyne, hodepine og ufullstendig blæretømning er vanlig. Urinveisinfeksjon og urinretensjon kan forekomme. For mange er munntørrheten den dosebegrensende bivirkningen.
Når oksybutynin administreres transdermalt, er lokale reaksjoner på applikasjonsstedet en svært vanlig bivirkning.

Graviditet, amming

Graviditet: Det mangler erfaring med bruk av nyere antikolinergika under svangerskapet. En enkelt epidemiologisk studie har pekt på en mulig økt risiko for mindre misdannelser. Det mangler studier som bekrefter eller avkrefter denne mistanken. Antikolinerge midler gitt nær fødsel kan gi effekter på fosterets hjerterytme.
Amming: Det brysternærte barnet bør observeres for mulige antikolinerge effekter. Det er teoretisk mulighet for at antikolinergika kan ha negativ effekt på melkeproduksjonen.

Forsiktighetsregler

Forsiktighet bør utvises hos pasienter med avløpshinder i nedre urinveier, f.eks. prostatahypertrofii og hos pasienter med gastrointestinal obstruksjon, ulcerøs kolitt, og diaré. Forsiktighet bør også utvises hos pasienter med takyarytmi, hjertesvikt og koronarsykdom og hos pasienter med demens og andre organiske hjernesykdommer (risiko for delirium). Solifenacin og tolterodin kan gi forlenget QT-tid, for tolterodin er spesielt langsomme omsettere i CYP2D6 utsatt. I varme strøk kan det være risiko for overoppheting (feber og heteslag pga. redusert svette). Samtidig bruk av flere legemidler med antikolinerg effekt kan øke faren for bivirkninger.
I akuttsituasjoner med f.eks. hoftebrudd eller infeksjon øker risikoen for urinretensjon og delirium hos eldre. Midlertidig seponering av antikolinergika bør vurderes.

Kontraindikasjoner

Urinretensjon. Ventrikkelretensjon. Ubehandlet trangvinkelglaukom. Myasthenia gravis. Alvorlig ulcerøs kolitt eller toksisk megakolon.

Kontroll/oppfølging

Hvis det ikke oppnås ønsket effekt etter 1–2 måneders behandling, kan preparatet seponeres uten nedtrapping, og et annet middel kan ev. forsøkes. Dersom symptomlindring oppnås, er den videre behandlingen avhengig av den kliniske tilstanden og ev. bivirkninger.
Ved seponering vil motorisk overaktivitet vanligvis ta seg opp igjen. 

Informasjon til pasient

Tablettene svelges hele i ikke-liggende stilling og med rikelig vann pga. risiko for skader i spiserøret. Risiko for akkomodasjonsforstyrrelse (trafikkfare).

L13.1.1.1 Darifenacin

Publisert: 3.02.2017

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll og oppfølging, se  L13.1.1 Antikolinergika
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 15–25 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for betydelig doseavhengig førstepassasjemetabolisme i leveren ved CYP2DC og CYP3A4. Inaktiv metabolitt. Metaboliseres av CYP3A4 også i tarmveggen. Utskilles via nyrene og via gallen i feces, metabolisert, i omtrent like store mengder. Halveringstiden er 13–19 timer.

Dosering og administrasjon

Startdose er 7,5 mg en gang daglig. Dosen kan økes til 15 mg en gang daglig. Tablettene må svelges hele.

Overdosering
Se G12 Darifenacin
Darifenacin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: G04BD10
Emselex

«Merus Labs»

 • depottabletter 7,5 mg. 28 stk. (enpac) kr 319,10, 98 stk. (enpac) kr 1 010,60.

 • depottabletter 15 mg. 28 stk. (enpac) kr 342,80, 98 stk. (enpac) kr 1 093,40.

L13.1.1.2 Fesoterodin

Publisert: 3.02.2017

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll og oppfølging, se  L13.1.1 Antikolinergika
Farmakokinetikk

Etter peroral administrasjon hydrolyseres fesoterodin raskt og i stor utstrekning til sin aktive metabolitt. Den aktive metabolittens biotilgjengelighet er ca. 50 %. Den metaboliseres ytterligere i leveren ved CYP2D6 og CYP3A4. Fesoterodin utskilles ved levermetabolisme og via nyrene. Halveringstiden er ca. 7 timer.

Dosering og administrasjon

Anbefalt startdose er 4 mg en gang daglig. Basert på individuell respons kan dosen økes til 8 mg en gang daglig som er maksimal daglig dose. Virkningen hos den enkelte pasient bør evalueres etter 8 uker.

Overdosering
Se G12 Fesoterodin
Fesoterodin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: G04BD11
Toviaz

«Farmagon»

 • depottabletter 4 mg. 28 stk. (enpac) kr 352,80, 84 stk. (enpac) kr 973,40.

 • depottabletter 8 mg. 28 stk. (enpac) kr 370,20, 84 stk. (enpac) kr 1 025,50.

Toviaz

«Schwarz Pharma»

 • depottabletter 4 mg. 28 stk. (enpac) kr 352,80, 84 stk. (enpac) kr 973,40.

 • depottabletter 8 mg. 28 stk. (enpac) kr 370,20, 84 stk. (enpac) kr 1 025,50.

L13.1.1.3 Oksybutynin

Publisert: 3.02.2017

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll og oppfølging, se  L13.1.1 Antikolinergika
Farmakokinetikk

Er ved peroral tilførsel gjenstand for betydelig førstepassasjemetabolisme ved CYP3A4 i tarmveggen og i leveren. Delvis aktive metabolitter. Utskilles via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er 1–3 timer.
Transdermal tilførsel skjer ved passiv diffusjon til systemisk sirkulasjon, og metaboliseringen ved CYP3A4 reduseres betydelig. Maksimal serumkonsentrasjon oppnås etter 48 timer, steady state oppnås under andre dosering.
Biotilgjengeligheten ved intravesikal tilførsel viser store interindividuelle variasjoner.

Dosering og administrasjon

Transdermalt: Depotplasteret festes på tørr og intakt hud på abdomen, hofte eller sete. Anbefalt dose er ett depotplaster som skiftes to ganger ukentlig (hver 3.–4. dag). Applikasjonsstedet må varieres.
Lokal instillasjon: Se spesiallitteratur.

Overdosering
Se G12 Oksybutynin
Oksybutynin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: G04BD04
Kentera

«Nicobrand»

 • depotplaster 3,9 mg/24 timer. 8 stk. kr 387,60, 24 stk. kr 1 077,90.

Oksybutynin NAF

«Apotek»

Om apotekpreparater, se Serviceproduksjonsordningen

 • oppløsning til intravesikal bruk 0,25 mg/ml. Hetteglass: 10 × 20 ml.

 • oppløsning til intravesikal bruk 0,5 mg/ml. Hetteglass: 10 × 20 ml.

L13.1.1.4 Solifenacin

Publisert: 3.02.2017

Sist endret: 05.01.2018

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll og oppfølging, se  L13.1.1 Antikolinergika
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er ca. 90 % ved peroral tilførsel. Metaboliseres i leveren ved CYP3A4. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, under 20 % umetabolisert. Halveringstiden er 40–70 timer.

Dosering og administrasjon

Vanlig dosering er 5 mg en gang daglig. Kan økes til 10 mg daglig ved behov. Hos pasienter med nedsatt leverfunksjon eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatinin clearance < 30 ml/minutt) må dosen ikke overstige 5 mg.

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner
Overdosering
Se G12 Solifenacin
Solifenacin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: G04BD08
Vesicare

«Astellas»

 • tabletter 5 mg. 30 stk. (enpac) kr 351,80, 90 stk. (enpac) kr 970,40, 100 stk. kr 1 073,50

 • tabletter 10 mg. 30 stk. (enpac) kr 431,60, 90 stk. (enpac) kr 1 209,80.

Vesikur

«Orifarm»

 • tabletter 5 mg. 90 stk. (enpac) kr 970,40

 • tabletter 10 mg. 90 stk. (enpac) kr 1 209,80

L13.1.1.5 Tolterodin

Publisert: 03.02.2017

Sist endret: 21.02.2018

Vedrørende egenskaper, indikasjoner, bivirkninger, graviditet, amming, forsiktighetsregler, kontraindikasjoner, kontroll og oppfølging, se  L13.1.1 Antikolinergika
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten er 17–65 % ved peroral tilførsel. Er gjenstand for stor grad av førstepassasjemetabolisme i leveren ved CYP2D6. Genetisk betinget variasjon i metabolismekapasiteten. Aktiv hovedmetabolitt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er normalt 2–4 timer, ved mangel på CYP2D6 er den 6–10 timer.

Dosering og administrasjon
 • Vanlig dosering: 4 mg × 1 ev. 2 mg × 2. Ingen endring ved mangel på CYP2D6

 • Ved nedsatt leverfunksjon: 2 mg × 1

Dosen reduseres ved plagsomme bivirkninger

Spesielle forhold hos eldre/kontraindikasjoner
Overdosering
Se G12 Tolterodin
Tolterodin
Rp. C Informasjon om refusjon på blå resept: G04BD07
Detrusitol SR

«Pfizer»

 • depotkapsler 2 mg. 28 stk. (enpac) kr 247,10.

 • depotkapsler 4 mg. 84 stk. (enpac) kr 662,70.

L13.1.1 Antikolinergika