Norsk legemiddelhåndbok

L22.3.1.1.1 Tiopental

Publisert: 19.01.2016

Sist endret: 06.02.2017

Egenskaper

Tiopental gir raskt bevisstløshet og deretter hurtig oppvåkning etter intravenøs injeksjon av enkeltdose. Blodtrykksfall, respirasjonsdepresjon og kortvarig apné er vanlig. Graden er avhengig av injeksjonshastighet, dose og pasientens allmenntilstand. Midlet har antikonvulsiv effekt og kan brukes til kupering av krampeanfall. Det nedsetter hjernens stoffskifte og blodgjennomstrømning og reduserer det intrakranielle trykket. Hverken barbituratene eller deres metabolitter har analgetisk effekt.

Farmakokinetikk

Etter intravenøs injeksjon faller plasmakonsentrasjonen av tiopental raskt pga. distribusjon til velsirkulerte vev, f.eks. hjerne. Metaboliseres i leveren, aktiv hovedmetabolitt. Utskilles metabolisert via nyrene. Eliminasjonen er langsom, halveringstiden er 7–17 timer.

Indikasjoner

Innledning av generell anestesi. Vedlikehold av kortvarig anestesi. Kupering av krampeanfall.

Dosering og administrasjon

Intravenøs administrasjon over 30–60 sekunder av anbefalte doser til friske pasienter gir innsovning etter ca. 30 sekunder. Oppvåkning etter 5–10 minutter, men langvarig subanestetisk virkning. Anestesiinnledning:

  • Voksne: 3–5 mg/kg kroppsvekt

  • Barn: Inntil 10 mg/kg kroppsvekt

Langsommere injeksjon og lavere doser til pasienter med nedsatt allmenntilstand, ustabil sirkulasjon og hjertesvikt. Ved hypovolemi og hypotensjon må dosen reduseres betydelig og alternative legemidler vurderes. Pasienter som bruker mye alkohol, benzodiazepiner eller barbiturater, har økt cerebral toleranse for intravenøse barbiturater. Andre organsystemer har ikke tilsvarende toleranseutvikling.

Bivirkninger

Rask intravenøs injeksjon kan gi alvorlig blodtrykksfall, spesielt hos hypovolemiske og hjertesyke pasienter. Larynksspasme forekommer.
Tiopental i løsning er sterkt alkalisk og kan gi smerter og ev. vevsnekrose ved ekstravasal injeksjon. Konsentrert løsning øker risikoen, og løsninger med konsentrasjon over 25 mg/ml (2,5 %) skal ikke gis intravenøst. Barbituratinjeksjoner skal gis i godt fungerende venekanyle med rask infusjon av Ringer-acetat eller natriumkloridløsning.
Aksidentell intraarteriell injeksjon av barbiturater gir karspasme og fare for gangrenutvikling. Øyeblikkelig behandling (vasodilatator, sympatolyse, heparin) er viktig.

Graviditet, amming
Graviditet: Kan påvirke det nyfødte barnet ved bruk kort tid før fødselen («floppy infant syndrome» og abstinens er rapportert).
Amming: Risiko for farmakologiske effekter på barnet i forbindelse med amming ansees som liten ved enkeltdosering eller etter kortvarig bruk. Se T22.2.2.1 Graviditet, amming.
Kontraindikasjoner

Porfyri og mistanke om tidligere allergiske reaksjoner på barbiturat.

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Tiopental

Rp. B Δ 

Pentocur

«Abcur»

  • injeksjonssubstans 500 mg. Hetteglass: 10 stk. kr 786,60.

  • injeksjonssubstans 1 g. Hetteglass: 10 stk. kr 1 512,00.

Tiopental

«Life»

  • injeksjonssubstans 500 mg. Hetteglass: 10 stk. kr 786,60.

  • injeksjonssubstans 1 g. Hetteglass: 10 stk. kr 1509,10.

L22.3.1.1.1 Tiopental