Norsk legemiddelhåndbok

L22.3.1.2.1 Midazolam

Publisert: 19.01.2016

Sist endret: 11.09.2018

(For omtale av diazepam, se  L5.1.1.2 Diazepam)
(For omtale av oksazepam, se  L5.1.1.6 Oksazepam)
Egenskaper
Benzodiazepinene har kortvarig antikonvulsiv effekt i små doser. Med økte doser inntrer sedasjon, amnesi og bevisstløshet. Ingen direkte analgetisk effekt, men muligens noe antiemetisk effekt.
 • Midazolam gir relativ rask og sikker innsovning ved intravenøs injeksjon. Gir uttalt antegrad amnesi

 • Diazepam intravenøst gir rask effekt men mer varierende respons og mer anxiolyse enn søvn. Forlenget effekt hos eldre

Flumazenil intravenøst gir redusert benzodiazepineffekt i løpet av ett minutt, titreres oftest med små doser til ønsket effekt. Se .
Farmakokinetikk
 • Midazolam: Metaboliseres i stor grad i leveren ved CYP3A4. Noe aktiv hovedmetabolitt. Utskilles via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er 1,5–6,5 timer, betydelige individuelle variasjoner

 • Diazepam: Se
 • Oksazepam: Se
 • Flumazenil: Se
Indikasjoner
 • Midazolam brukes intravenøst til anestesiinnledning, og bukkalt/oromukosalt, intravenøst, intramuskulært, peroralt og rektalt til sedasjon og kupering av kramper

 • Diazepam brukes intravenøst og rektalt som sedativum og antikonvulsivum, i mindre grad ved intravenøs anestesiinnledning, men foretrekkes ved ustabil hemodynamikk

Peroral administrasjon av diazepam, oksazepam og midazolam, og rektal administrasjon av diazepam og midazolam er mye brukt som premedikasjon også til barn, jfr. .
Benzodiazepiner brukes også ved tannbehandlingsangst, se  .
Dosering og administrasjon

Individuell, meget varierende respons bl. a. avhengig av alder, tidligere bruk av benzodiazepiner, andre sederende legemidler og alkohol.

 • Midazolam:

  • Antikonvulsivum: Bukkalt/oromukosalt til spedbarn, småbarn, barn og ungdom (3 mnd. til < 18 år) diagnostisert med epilepsi.

   • 3-6 mnd. (på sykehus) 2,5 mg

   • > 6 mnd < 1 år 2,5 mg

   • 1 år - < 5 år 5 mg

   • 5 år - < 10 år 7,5 mg

   • 10 år - < 18 år 10 mg

   Pårørende skal kun gi 1 dose.

  • Anestesiinnledning: Til friske voksne: 0,15–0,30 mg/kg kroppsvekt med innsovning etter 2–3 minutter. Dosereduksjon ved kombinasjon med opioider til eldre og pasienter med svekket allmenntilstand.

  • Sedasjon: Initialt 0,035 mg/kg kroppsvekt intravenøst til friske voksne. Maksimal effekt etter ca. 2–4 minutter, deretter titreres med små doser til ønsket effekt under nøye observasjon. Til eldre og pasienter med redusert allmenntilstand gis initialt 0,5–1 mg intravenøst. Effekt avventes før dosen økes.

  • Premedikasjon:

   • Barn: 0,3–0,5 mg/kg kroppsvekt peroralt eller rektalt gir maksimal effekt etter ca. 15 minutter og rask oppvåkning, men tretthet kan vedvare flere timer etterpå.

   • Voksne: 0,03–0,07 mg/kg kroppsvekt intramuskulært 20–30 minutter før innledning av anestesi

  • Tannbehandlingsangst, barn: Peroralt: 0,5 mg/kg kroppsvekt, maksimalt 12,5 mg. (Se også )
 • Diazepam:

  • Sedasjon: Titreres til effekt. 1–3 mg intravenøst, avvente responsen i 2–3 minutter

  • Premedikasjon:

   • Barn: 0,5–1 mg/kg kroppsvekt rektalt 10–30 minutter før prosedyrestart (maksimaldose: 15 mg)

   • Voksne: 0,1–0,2 mg/kg kroppsvekt peroralt. Vanlig dose: 10–20 mg

  • Antikonvulsivum, se kap. T6
 • Oksazepam: Peroral premedikasjon: 0,3–0,6 mg/kg kroppsvekt peroralt om morgenen (inntil 50 mg) gir vanligvis en passe dyp søvn i noen timer. Til eldre (> 70 år) og barn 12–16 år gis vanligvis 10–15 mg.

Overdosering
Se G12 Midazolam, Diazepam og Oksazepam.
Reversering av benzodiazepineffekten
Initialt 0,1–0,2 mg flumazenil intravenøst, deretter 0,1 mg/minutt til ønsket effekt. Dosen kan gjentas flere ganger ved tilbakefall da flumazenil har relativt kort virketid (plasmahalveringstid 1 time). Se også G12 antidotlisten .
Bivirkninger

Benzodiazepiner gir relativt liten sirkulatorisk påvirkning. Redusert muskeltonus og bevisstløshet kan føre til luftveisobstruksjon. Ved rask intravenøs injeksjon sees uttalt respirasjonsdepresjon, og eldre pasienter kan få respirasjonsstans etter minimale doser. Midazolam administrert for våken sedasjon uten tilstrekkelig overvåking har forårsaket flere dødsfall pga. tap av bevissthet og luftveiskontroll.

Graviditet, amming
Graviditet: Se T22.2.2.1 Graviditet, amming samt G7 benzodiazepiner .
Amming: Overgang til morsmelk er minimal. Morsmelken er fri for midazolam 4 timer etter inntak.
Forsiktighetsregler

Diazepam er ikke egnet til intramuskulær injeksjon (usikker absorpsjon).

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonellbrev (2017) om mulig defekt ved Buccolam sprøyter.

Det er sendt ut eget Kjære helsepersonell-brev (2018) om risiko for inhalering/svelging av sprøytehetten på ferdigfylte oralsprøyter av Buccolam

Kontroll og oppfølging

Serumkonsentrasjonsmåling er tilgjengelig, se Farmakologiportalen

Midazolam
Rp. B Δ Informasjon om refusjon på blå resept: N05CD08
Buccolam

«Shire»

 • munnvann 2,5 mg/sprøyte. 4 x 0,5 ml kr 998,10.

 • munnvann 5 mg/sprøyte. 4 x 1 ml 998,10.

 • munnvann 7,5 mg/sprøyte. 4 x 1,5 ml 998,10.

 • munnvann 10 mg/sprøyte. 4 x 2 ml 998,10.

Consed

«Special Products»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • bukkaloppløsning 10 mg/ml. 7 ml.

Dormicum

«Roche»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • tabletter 7,5 mg. 30 stk. (enpac).

Epistatus

«Special Products»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se
 • bukkaloppløsning 10 mg/ml. 5 ml.

Midazolam

«Accord»

 • infusjons/injeksjonsvæske 1 mg/ml. 10 x 5 ml kr 134,80.

 • infusjons/injeksjonsvæske 5 mg/ml. 10 × 1 ml kr 158,70, 10 × 3 ml kr 218,00, 10 x 10 ml kr 597,80.

Midazolam

«Braun»

 • infusjons/injeksjonsvæske 1 mg/ml. 10 × 100 ml kr 1 686,00.

 • injeksjonsvæske 1 mg/ml. 20 × 5 ml kr 219,60.

 • injeksjonsvæske 5 mg/ml. 10 × 1 ml kr 158,70, 10 × 3 ml kr 218,00, 20 × 10 ml kr 1 134,40.

Midazolam

«Panpharma»

 • injeksjonsvæske 1 mg/ml. Ampuller: 10 × 5 ml kr 123,60.

 • injeksjonsvæske 5 mg/ml. Ampuller: 10 × 1 ml kr 127,80, 5 × 3 ml kr 125,60. Hetteglass: 5 × 10 ml kr 252,00.

Midazolam

«Ratiopharm»

Søknad Legemiddelverket via apotek, se .
 • mikstur 2 mg/ml. 30 ml.

Andre preparater, se:

Antidot, se:

L22.3.1.2.1 Midazolam