Norsk legemiddelhåndbok

L23.7.2.3 Gelatinforbindelser

Publisert: 20.02.2017

Gelatinmidler
Egenskaper

Gelaspan er en 40 mg/ml oppløsning av modifisert, flytende suksinylert gelatin med gjennomsnittlig molekylvekt på ca. 26 500 dalton. Den gir ikke plasmavolumøkning ut over den infunderte mengde. Væsken er balansert på anionsiden med acetat, slik at kloridinnholdet er som i plasma (103 mmol/l).

Farmakokinetikk

Gelatin elimineres fra kretsløpet raskere enn dekstran 70. Den volumekspanderende virkningen er derfor kortere, ca. 4–5 timer pga. lavere molekylvekt. Utskilles hovedsakelig via nyrene, men også noe via tynntarmen.

Indikasjoner

Hypovolemi, først og fremst ved blødning, plasmatap og/eller elektrolyttap. Stabilisering av sirkulasjon før, under og etter operasjoner.

Dosering og administrasjon

Individuell. Infusjonshastighet vanligvis minst 60 minutter på 500 ml til voksne. Ved behov for rask volumekspansjon kan 500 ml gis i løpet av 5–15 minutter. Ingen dosebegrensning, men infusjonen må ikke gi hematokritverdier under 25 volumprosent (erytrocytt-volumfraksjon (EVF) < 25).

Bivirkninger

Urtikaria, feber, frysninger, hypotensjon, takykardi, bradykardi, kvalme/brekninger. Alvorlige overømfintlighetsreaksjoner med sjokk er i sjeldne tilfeller observert. Histamininduserte reaksjoner kan oppstå ved hurtig infusjon.

Graviditet, amming

Graviditet: Opplysninger mangler. Anafylaktoide reaksjoner kan forekomme.
Amming: Kan brukes av ammende.

Forsiktighetsregler

Nøye overvåkning mht. økt intravaskulært volum og økt interstitialvæskevolum. Pasienter med økt risiko for histaminfrigjøring.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Pågående anafylaktisk/anafylaktoid reaksjon.

Gelatinforbindelser

Polygelin

Rp. C

Gelaspan

«Braun»

  • infusjonsvæske 40 mg suksinylert gelatin per ml. Elektrolytter: Na+ 151 mmol/l, K+ 4 mmol/l, Ca++ 1 mmol/l, Mg++ 1 mmol/l, Cl- 103 mmol/l, acetat 24 mmol/l. Ecobag: 20 × 500 ml kr 3 117,50.

L23.7.2.3 Gelatinforbindelser