Norsk legemiddelhåndbok

L3.2.5.1 Alogliptin

Publisert: 10.12.2015

Vedrørende egenskaper, graviditet, amming, se  L3.2.5 Gliptiner (DPP-4-hemmere)
Farmakokinetikk

Biotilgjengeligheten etter peroral tilførsel er ca. 100 %. Alogliptin gjennomgår ikke omfattende metabolisme. 60–70 % av dosen utskilles uforandret i urinen. 10–15 % elimineres via feces. Terminal halveringstid er ca. 20 timer.

Indikasjoner

Diabetes mellitus type 2 hos voksne for å bedre glykemisk kontroll i kombinasjon med andre glukosereduserende midler (inkl. insulin), når disse sammen med kosthold og mosjon ikke gir adekvat glykemisk kontroll.

Dosering og administrasjon

Voksne og eldre: Anbefalt dose er 25 mg en gang daglig. Når alogliptin legges til metformin og/eller et glitazon, bør metformin- og/eller glitazondosen fastholdes og alogliptin administreres samtidig (ved tilfeller av hypoglykemi kan en lavere dose av glitazon eller metformin vurderes.) 

Når alogliptin brukes i kombinasjon med sulfonylurea eller insulin, kan en lavere dose av sulfonylurea eller insulin vurderes for å redusere risikoen for hypoglykemi.

Nedsatt nyrefunksjon: Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (CrCl ≥ 30 til ≤ 50 ml/min), gis 12,5 mg alogliptin daglig. Ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon gis 6,25 mg alogliptin daglig. Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt leverfunksjon pga. manglende data.

Tablettene bør svelges hele med vann. Det må ikke tas dobbel dose i løpet av en dag.

Bivirkninger
  • Vanlige: Øvre luftveisinfeksjon, nasofaryngitt, hodepine, magesmerter, gastroøsofagal reflukssykdom, pruritus og utslett er vanlige bivirkninger observert i studier.

  • Også rapportert: Anafylaktiske reaksjoner, angioødem og eksfolierende hudsykdommer inkl. Stevens-Johnson syndrom er observert for DPP-4-hemmere, deriblant alogliptin. Akutt pankreatitt. Hepatisk dysfunksjon inkl. leversvikt

Alogliptin er underlagt særlig overvåkning for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Mistenkte bivirkninger oppfordres meldt til RELIS.

Forsiktighetsregler

Kombinasjonsbehandling: Det er økt risiko for hypoglykemi ved trippelbehandling med metformin, glitazon og alogliptin. Sikkerhet og effekt av alogliptin når det brukes i trippelbehandling med metformin og sulfonylurea er ikke fastslått. Bruk av alogliptin i kombinasjon med SGLT-2-hemmere eller GLP-1-analoger er ikke undersøkt.

Andre tilstander: Skal ikke brukes hos pasienter med diabetes mellitus type 1 eller til behandling av ketoacidose.

Det er begrenset erfaring med pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke til pasienter med hjertesvikt NYHA-grad III og IV pga. manglende data. Leverfunksjonstester skal tas raskt hos pasienter med symptomer som antyder leverskade, idet komplikasjoner med hepatisk dysfunksjon inkl. leversvikt er rapportert. Pasienter må informeres om karakteristiske symptomer ved akutt pankreatitt, bl.a. vedvarende kraftige magesmerter. Ved mistanke om pankreatitt skal behandling med alogliptin og ev. andre mistenkte legemidler avsluttes.

Kontraindikasjoner

Tidligere alvorlig overfølsomhetsreaksjon overfor andre DPP-4-hemmere.

Kontroll/oppfølging

Nyrefunksjonen bør vurderes før behandlingsoppstart og deretter med jevne mellomrom.

Alogliptin
Rp. C:Informasjon om refusjon på blå resept: A10BH04
Vipidia

«Takeda Nycomed»


▼ Dette legemidlet er under særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning.

  • tabletter 12,5 mg. 28 stk. (enpac) kr 214,50, 98 stk. (enpac) kr 658,60

  • tabletter 25 mg. 28 stk. (enpac) kr 390,10, 98 stk. (enpac) kr 1086,50.

L3.2.5.1 Alogliptin