Norsk legemiddelhåndbok

L2.1.2.8 Cytarabin

Publisert: 08.12.2015

Sist endret: 25.05.2017

Egenskaper

En pyrimidinanalog (nukleosid) som etter intracellulær fosforylering til aktivt nukleotid, hemmer DNA syntesen og inkorporeres i og skader DNA. Er effektiv mot levkemiske celler, særlig myelogene former.

Farmakokinetikk

Subkutan tilførsel gir betydelig lavere plasmakonsentrasjon enn intravenøs tilførsel. Metaboliseres i leveren til aktiv metabolitt, cytarabin trifosfat. Inaktiveres via cytidin deaminase i leveren, tarmen og nyrene. Utskilles via nyrene, metabolisert. Halveringstiden er 1–3 timer.

Indikasjoner

Akutte levkemier hos barn og voksne. I visse tilfelle også kronisk myelogen levkemi. Forsøksvis ved lymfomer. Brukes en del i høydoseregimer.

Dosering og administrasjon

Cytarabin gis intravenøst, sjeldnere subkutant eller intratekalt.

  • Vanlig dosering: 100–200 mg/m2 per dag i 5–7 dager

  • Høydosebehandling: 1–3 g/m2 eller mer i hver infusjon

Totaldosen bør ikke overstige 36 mg/m2. Se spesiallitteratur.

Overdosering
Se G12  Pyrimidinanaloger
Bivirkninger

Kvalme, brekninger, stomatitt, ev. abdominalsmerter og diaré. Noen ganger et febrilt syndrom i forbindelse med infusjonen. Hudaffeksjon med utslett og kløe. Den dosebegrensende bivirkningen er beinmargstoksisiteten med levkopeni, anemi og trombocytopeni.
Nevrotoksisitet forekommer relativt hyppig ved høy dosering og kan omfatte både perifer nevropati og CNS-affeksjon med variert symptomatologi, bl.a. fra cerebellum. De nevrologiske symptomene er som regel, men ikke alltid, reversible. Paraplegi har forekommet ved intratekal administrasjon. Konjunktivitt er relativt vanlig. Hepatitt forekommer.

Graviditet, amming
Kontraindisert. Se T2 Fosterpåvirkning.
Forsiktighetsregler

Kraftig effekt på beinmarg. Krever omhyggelig hematologisk overvåking. Glukokortikoid øyedråper gis profylaktisk ved høydosebehandling.

Kontroll og oppfølging
Se T2 Dosejustering. Hematologisk overvåking.
Informasjon til pasient

Interaksjoner. Prevensjon.

Cytarabin

Rp. C

Cytarabin

«Fresenius Kabi»

  • infusjons-/injeksjonsvæske 100 mg/ml. Hetteglass: 1 ml kr 63,60, 10 ml kr 263,60, 20 ml kr 487,70.

DepoCyte

«Pacira Ltd»

  • injeksjonsvæske 50 mg/ml. Hetteglass: 5 ml kr 17 572,30.

L2.1.2.8 Cytarabin