Norsk legemiddelhåndbok

Medarbeiderregister

Publisert: 20.10.2016

Sist endret: 05.07.2017

For utgave 2016


Ager-Wick, Pål Christian, lege i spesialisering (LIS), Anestesi, Universitetssykehuset – Nord-Norge, Postboks 44, 9038 TROMØ

Amthor, Karl-Friedrich, overlege dr. med., Medisinsk klinikk, Vestre Viken HF, Drammen sykehus, 3004 DRAMMEN

Andersen, Geir Øystein, overlege dr. med., Medisinsk klinikk – Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Andreassen, Ole Andreas, professor dr. med., Universitetsenheten, Psykiatrisk divisjon, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Anfinsen, Ole-Gunnar, overlege dr. med., Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Atar, Dan, avdelingsleder, professor dr. med. Hjertemedisinsk avd. Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Aukrust, Pål, professor, overlege dr. med., Seksj. for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Bach-Gansmo, Tore, overlege dr. med./MD, PhD, Nukleærmedisin, avdeling radiologi, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen. 0424 OSLO

Backe, Bjørn, seksjonsoverlege, professor dr. med., Kvinne-/barnsenteret. Kvinneklinikken, St. Olavs Hospital HF – Universitetssykehuset i Trondheim, 7006 TRONDHEIM

Beck, Liv Ingrid Flø, seniorrådgiver, cand. pharm., Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 OSLO

Berg, Tore Julsrud, seksjonsoverlege dr. med., Endokrinologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Aker, Postboks 4959 Nydalen, 0424 OSLO

Bergene, Elin Høien, sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket i Trondheim, Postboks 8905, 7491 TRONDHEIM

Berle, Jan Øystein, overlege dr. med., Forskningsenheten Sandviken, Haukeland Universitetssykehus HF, Postboks 1400, 5021 BERGEN

Bjerke, Martin, seksjonssjef, Tilsynsavdelingen, Statens legemiddelverk, Postboks 63 Kalbakken, 0901 OSLO

Bjorvatn, Bjørn, professor dr. med., Institutt for global helse og samfunnsmedisin, seksjon for allmennmedisin, Postboks 7804, 5020 BERGEN

Bjørner, Trine, dr. med., spesialist allmennmedisin, Majorstuhuset legegruppe, Kirkeveien 64B, 0364 OSLO

Blomberg, Bjørn, overlege, førsteamanuensis, Medisinsk avdeling, Helse Bergen HF – Haukeland Universitetssykehus, 5021 BERGEN

Bogsrud, Trond Velde, overlege, Nukleærmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Radiumhospitalet, Postboks 4953 Nydalen, 0424 OSLO

Borchgrevink, Petter Chr., professor, seksjonsoverlege, dr. med., Avd. smerte- og sammensatte lidelser, St. Olavs Hospital HF, Postboks 3250 Sluppen, 7006 TRONDHEIM

Borchsenius, Fredrik, avdelingsoverlege, Lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Bramness, Jørgen Gustav, forskningsdirektør, professor dr. med., Senter for rus- og avhengighetstilstander (SERAF), Postboks 1171 Blindern, 0318 OSLO

Brandstorp, Helen, forsker i allmennmedisin, Nasjonalt senter for distriktsmedisin, Helsevitenskapelig fakultet, Universitetet i Tromsø, 9037 TROMSØ

Brelin, Petter, lege, Furuveien 1, 1778 HALDEN.

Brelin, Siri, spesialist allmennmedisin, Lensmannsveien 1, 1778 HALDEN

Bremnes, Jørn, lege, Klinikk for smertebehandling, Postboks 71 Smestad, 0309 OSLO

Bremnes, Roy, professor dr. med., overlege, Kreftavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Postboks 13, 9038 TROMSØ

Brennhovd, Bjørn, overlege, Klinikk for kreft og kirurgi, Oslo universitetssykehus HF - Radiumhospitalet, Postboks 4953 Nydalen, 0424 OSLO

Brodtkorb, Eylert, overlege, professor dr. med., Nevrologisk avdeling, St. Olavs Hospital HF – Universitetssykehuset i Trondheim, 7006 TRONDHEIM

Brox, Jens Ivar, overlege, professor, Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Brun, Johan G., overlege, professor, Revmatologisk avdeling, Helse Bergen HF – Haukeland Universitetssykehus, 5021 BERGEN

Brunvand, Leif, overlege, Barneklinikken, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Brustugun, Odd Terje, overlege dr. med., Avdeling kreftbehandling A7 Lunge, Oslo universitetssykehus HF – Radiumhospitalet, Postboks 4953 Nydalen, 0424 OSLO

Bruun, Trond, overlege, Medisinsk avdeling, Infeksjonsseksjonen, Helse Bergen HF – Haukeland universitetssjukehus, Postboks 1400, 5021 BERGEN.

Calisch, Tor Einar, overlege, Nyfødtintensiv avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Carlsen, Kai-Håkon, professor dr. med., overlege, Kvinne- og barneklinikken – barnemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Castberg, Ingrid, lege, Psykisk helsevern, avd. Østmarka, St. Olavs Hospital HF – Universitetssykehuset i Trondheim, Postboks 3250 Sluppen, 7006 TRONDHEIM

Celius, Elisabeth Gulowsen, avdelingsoverlege dr. med., Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Claudi, Tor, overlege, Medisinsk avdeling, Nordlandssykehuset HF, 8092 BODØ

Cooper, John G., overlege, Medisinsk avdeling, Helse Stavanger HF – Stavanger universitetssykehus, Postboks 8100, 4068 STAVANGER

Crozier, Steven, lege, Frøya legekontor, 7260 SISTRANDA

Dajani, Olav, overlege dr. med., Kreft- og kirurgiklinikken, avdeling kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Dalgard, Olav, dr. med., Infeksjonsmedisinsk avdeling, Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG

Dimcevski, Georg, overlege, Gastroenterologisk seksjon, medisinsk avdeling, Helse Bergen HF – Haukeland Universitetssykehus, 5021 BERGEN

Dyrkorn, Roar, overlege, spesialist allmennmedisin og klinisk farmakologi, Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital HF – Universitetssykehuset i Trondheim, 7006 TRONDHEIM

Døllner, Henrik, seksjonsoverlege dr. med./førsteamanuensis, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital HF, Postboks 3250 Sluppen, 7006 TRONDHEIM

Einen, Margrete, sykehusfarmasøyt, Haukeland sykehusapotek, Postboks 1, 5021 BERGEN

Engh, Elin, geriatrisk sykepleier, Diakonhjemmet sykehus, Postboks 23 Vinderen, 0319 OSLO

Engebråten, Olav, overlege, dr. med. OUS - Ullevål. Førsteamanuensis, Institutt for kreftforskning, Institutt for klinisk medisin, UiO. Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo

Eriksen, Erik Fink, professor dr. med., Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF – Aker, Postboks 4959 Nydalen, 0424 OSLO

Feiring, Berit, seniorrådgiver, Avdeling for vaksine, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 OSLO

Finstad, Pål Leyell, seksjonsoverlege, Medisinsk divisjon, Lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Fjeldstad, Trygve, redaktør, cand. pharm., Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok, Postboks 63 Kalbakken, 0901 OSLO

Flaatten, Hans, seksjonsoverlege dr. med., Seksjon Intensiv/Anestesi, Helse Bergen HF – Haukeland Universitetssykehus, 5021 BERGEN

Fossmark, Reidar, overlege dr. med., Avdeling for fordøyelses- og leversykdommer, Medisinsk Klinikk, St. Olavs hospital HF, Postboks 3250 Sluppen, 7006 TRONDHEIM

Fossum, Gro Anita, forsker, Statens legemiddelverk, Postboks 63 Kalbakken, 0901 OSLO

Fredheim, Olav M. S., professor, overlege, Kirurgisk divisjon, palliativ enhet NN02, Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG.

Gardsjord, Erlend Strand, klinisk stipendiat, lege, Klinisk psykisk helse & avhengighet, Enhet for psykoseforskning / TOP, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO.

Geitung, Jonn Terje, overlege dr. med., Røntgenavdelingen, Haraldsplass Diakonale sykehus AS, Ulriksdal 8, 5009 BERGEN

Gilboe, Inge-Margrethe, overlege dr. med., Revmatologisk avdeling, Seksjon voksenrevmatologi, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Gilja, Odd Helge, overlege, professor dr. med., Medisinsk avd., Helse Bergen HF – Haukeland universitetssykehus, 5021 BERGEN

Giæver, Petter, overlege, Lungeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Gjelsvik, Bjørn, lege, spesialist allmennmedisin, Tanum legekontor, Gamle Tanum vei 66, 1341 SLEPENDEN

Gjerstad, Leif, professor dr. med., Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Gjersvik, Petter J., førsteamanuensis dr. med., Hudavdelingen, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO.

Gjølstad, Bente, lege, Varna legesenter, Postboks 2169 Høyden, 1521 MOSS

Goll, Guro Løvik, overlege dr. med, Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Postboks 23 Vinderen, 0319 OSLO

Grung, Merete, forsker, Norsk institutt for vannforskning – NIVA, Gaustadalleen 21, 0349 OSLO

Guren, Tormod Kyrre. Overlege, dr. med. Onkolog Avd. for kreftbehandling, OUS - DNR. Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo.

Gustavsen, Ingebjørg, seksjonsleder, overlege dr. philos., Medisinskfaglig seksjon, Klinisk farmakologi, avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO.

Hagen, Karoline van der, fastlege, Trara Legekontor, Traraveien 5B, 1605 FREDRIKSTAD

Hagen, Knut, professor, Nasjonalt kompetansesenter for hodepine, Institutt for Nevromedisin, NTNU, Det medisinske fakultet, 7491 TRONDHEIM

Hagen, Sølvi Ruud, spesialist i allmennmedisin, Legene i Gamlebyen, Laboratoriegaten 100, 1632 GAMLE FREDRIKSTAD.

Halvorsen, Fred-Arne, seksjonsoverlege, Medisinsk avdeling, Vestre Viken HF – Drammen sykehus, 3004 DRAMMEN

Halvorsen, Jon Anders, overlege/1.amanuensis PhD, Hud poliklinikk, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Hartmann, Anders, professor dr. med., Nyremedisinsk seksjon, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Haug, Jon Birger, smittevernoverlege, Seksjon for smittevern, Sykehuset Østfold Fredrikstad, Postboks 29, 1603 FREDRIKSTAD.

Hauge, Truls, seksjonsoverlege dr. med., Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Haugaa, Kristina Hermann, førsteamanuensis, overlege, kardiolog, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Havnerås, Odrun, seniorrådgiver, Regulatorisk avdeling, Statens legemiddelverk, Postboks 63 Kalbakken, 0901 OSLO

Heldal, Kristian, overlege, avdelingsleder, 1. amanuensis, Avdeling A, Medisinsk klinikk, Sykehuset Telemark, Ulefossveien 55, 3710 SKIEN

Hoel, Terje, seksjonsoverlege, Vaksinasjonspoliklinikken, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Hofacker, Sebastian von, overlege, Sunniva Senter for lindrende behandling, Haraldsplass Diakonale sykehus AS, Postboks 6165 Postterminalen, 5892 BERGEN

Hofstad, Bjørn, overlege, Medisinsk klinikk, Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0275 OSLO.

Hole, Torstein, klinikksjef dr. med., Medisinsk klinikk, Helse Møre og Romsdal HF – Ålesund sjukehus, 6026 ÅLESUND

Hovik, Rolf, forsker, Laboratorieavdelingen, Statens legemiddelverk, Postboks 63 Kalbakken, 0901 OSLO.

Huldt-Nystrøm, Theis, avdelingsoverlege, Hudpoliklinikken, Helse Nord-Trøndelag HF – Sykehuset Levanger, 7600 LEVANGER

Høvding, Gunnar, overlege, professor dr. med., Øyeavdelingen, Helse Bergen HF – Haukeland Universitetssykehus, 5021 BERGEN

Indredavik, Bent, professor, avdelingsoverlege dr. med., Avdeling for hjerneslag, Medisinsk Klinikk, St. Olavs hospital HF – Universitetssykehuset i Trondheim, 7006 TRONDHEIM

Isaksen, Jørgen, assistentlege, Nevrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Postboks 64, 9038 TROMSØ

Iversen, Per Ole, overlege, Hematologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Jacobsen, Dag, avdelingsoverlege, professor dr. med., Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Jahnsen, Jørgen, overlege, professor dr. med., Medisinsk divisjon, gastromedisinsk seksjon, Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG

Jensenius, Mogens, overlege dr. med., Medisinsk divisjon – infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Jenssen, Trond, professor dr. med., Nyremedisinsk seksjon, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Joakimsen, Ragnar M., dr. med., Nyremedisinsk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 9038 TROMSØ

Jodalen, Harald, førsteamanuensis, fastlege, Nordstarnd legesenter, Nordstrandveien 62, 1164 OSLO.

Johansen, Per Wiik, overlege dr. med., Seksjon for legemiddelkomité og -sikkerhet, Avdeling for farmakologi, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Johansen, Truls E. Bjerklund, professor dr. med., Urologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Aker, Postboks 4959 Nydalen, 0424 OSLO.

Jørgensen, Anders Palmstrøm, overlege, Endokrinologisk seksjon, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Karlsen, Wenche B., spesialist i allmennmedisin, Kirkenes legesenter AS, Postboks 401, 9915 KIRKENES

Klingenberg, Claus Andreas, overlege, professor dr. med., Barne- og ungdomsklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, Postboks 53, 9038 TROMSØ.

Kloster, Roar, avdelingsoverlege, Nevrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Postboks 64, 9038 TROMSØ

Klyve, Per, spesialist øyesykdommer, Asker og Bærum øyelegesenter, Knut Askers vei 28B, 1383 ASKER

Kolle, Siri, Vice President Clinical, M. Sc., Inven2 AS, Postboks 1061 Blindern, 0316 OSLO.

Kristensen, Solveig, professsor, Farmasøytisk institutt, Postboks 1068 Blindern, 0316 OSLO

Kristiansen, Ivar Sønbø, professor, Institutt for helseledelse og -økonomi, Universitetet i Oslo, Postboks 1089 Blindern, 0317 OSLO

Krog, Anne Helene, stipendiat, universitetslektor, lege, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Karavdelingen, Oslo universitetssykehus HF – Aker, Postboks 4959 Nydalen, 0424 OSLO.

Kvale, Dag, professor dr. med., Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Lehne, Knut Gustav, seksjonsoverlege, Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus HF – Radiumhospitalet, Postboks 4953 Nydalen, 0424 OSLO

Levy, Finn Olav, professor dr. med., Avdeling farmakologi, Klinikk diagnostikk og intervensjon (KDI), Institutt klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Postboks 1057 Blindern, 0316 OSLO

Lied, Gülen Arslan, spesialist indremedisin og gastroenterologi, Medisinsk avdeling, Helse Bergen HF – Haukeland Universitetssykehus, 5021 BERGEN

Lilleby, Wolfgang, overlege dr. med., Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF - Radiumhospitalet, Postboks 4953 Nydalen, 0424 OSLO

Lingaas, Egil, avdelingsleder dr. med., Avdeling for smittevern, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Løvås, Kristian, overlege dr. med., Endokrinologisk seksjon, medisinsk avdeling, Helse Bergen HF – Haukeland universitetssykehus, 5021 BERGEN

Melien, Øyvind, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 OSLO

Morken, Gunnar, professor dr. med., Avdeling forskning og utvikling, div. psykiatrisk helsevern, St. Olavs Hospital og Institutt for Nevromedisin, Norges tekniske Naturvitenskapelige universitet, Østmarka, Postboks 3008 Lade, 7441 TRONDEIM

Myhr, Kirsten, legemiddelrådgiver, cand. pharm., MPH, Hovdeplassen 35, 3612 KONGSBERG

Myhre, Eivind S. P., professor dr. med., Gamle Kirkevei 7, 4630 KRISTIANSAND

Nesbakken, Arild, professor dr. med., Kreft- og kirurgklinikken, gastroenterologisk kirurgi, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO.

Nordeng, Hedvig, professor, Avdeling for farmasi, Farmasøytisk institutt, Postboks 1068 Blindern, 0316 OSLO

Norheim, Ingrid, seksjonsoverlege, Endokrinologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Aker, Postboks 4959 Nydalen, 0424 OSLO

Nøkleby, Hanne, fagdirektør, Nasjonalt Folkehelseinstitutt, Divisjon for smittevern, Postboks 4404 Nydalen, 0403 OSLO.

Olsen, Anne Olaug, overlege dr. med., Olafiaklinikken, Seksjon for venerologi, Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4463, 0506 OSLO

Opdal, Mimi Stokke, overlege dr. med., Medisinskfaglig seksjon, Klinisk farmakologi, Avdeling farmakologi, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO.

Pettersen, Renate, overlege dr. med., Geriatrisk seksjon, Medisinsk avdeling, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Postboks 4970 Nydalen, 0440 OSLO.

Ranhoff, Anette Hylen, overlege dr. med., Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Postboks 23 Vinderen, 0319 OSLO

Reigstad, Hallvard, overlege, Barneklinikken, Helse Bergen HF – Haukeland Universitetssykehus, 5021 BERGEN

Retterstøl, Kjetil, overlege dr. med., Avdeling ernæringsvitenskap, Universitetet i Oslo, Postboks 1110 Blindern, 0317 OSLO

Reymert, Jannike, spesialist allmennmedisin, Bakklandet legekontor, 7800 NAMSOS

Riise, Anne Ma Dyrhol, overlege dr. med., Medisinsk divisjon, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO.

Roaldset, Anne Hilde, overlege, Palliativt team, Kreftavdelingen, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Romundstad, Luis Georg, dr.med. Fagansvarlig overlege nevroanestesi. Anestesiavdelingen Rikshospitalet, OUS

Ruths, Sabine, professor dr. med., Institutt for Global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Kalfarveien 31, 5018 BERGEN

Ræder, Johan Chr., professor dr. med., Anestesiavdelingen, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Røkenes, Hans Kristian, avdelingsoverlege, Øre-nese-halsavdelingen, Sykehuset Buskerud HF, 3004 DRAMMEN

Rønning, Ole Morten, seksjonsleder, 1. amanuensis, Slag og rehabilitering leger, Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG

Rørdam, Ole Martin, dr. med., Dr. Rørdams Hudklinikk, Fjordgata 50, 7010 TRONDHEIM

Sand, Trond, professor, KNF-Lab., St. Olavs Hospital HF – Universitetssykehuset i Trondheim, Postboks 3250 Sluppen, 7006 TRONDHEIM

Sandvik, Terje, lege, spesialist allmennmedisin, Telegrafen legekontor, Myntgata 4, 3616 KONGSBERG

Sandnes, Dagny Lise, professor dr. philos, Farmakologisk institutt, Postboks 1057 Blindern, 0316 OSLO (avdød)

Sandset, Per Morten, avdelingsoverlege, professor dr. med., Institutt for indremedisinsk forskning, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Schultzen, Bjørn Einar, spesialist allmennmedisin/idrettslege NIMF, Torget legesenter, Skedsmogate 3C, 2000 LILLESTRØM

Simonsen, Gunnar Skov, overlege dr. med., Avdeling for Mikrobiologi og smittevern, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, Postboks 56, 9038 TROMSØ

Simonsen, Kristian A., lege, spesialist allmennmedisin, ph.d., Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Kalfarveien 31, 5018 BERGEN

Sioud, Mouldy, DEA Pharm., PhD, Avdeling for immunologi, Oslo universitetssykehus HF – Radiumhospitalet, Postboks 4953 Nydalen, 0424 OSLO

Skeie, Geir Olve, overlege, Nevrologisk avdeling, Helse Bergen HF – Haukeland Universitetssykehus, 5021 BERGEN

Skoglund, Lasse A., professor/fagleder, spesialtannlege dr. scient., Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultat, Postboks 1119 Blindern, 0317 OSLO

Skomedal, Tor, professor dr. med., emeritus, Farmakologisk institutt, Postboks 1057 Blindern, 0316 OSLO

Skrede, Bjørn, overlege, Lungemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Skrede, Steinar, seksjonsoverlege, 1. amanuensis II, Infeksjonsmedisinsk seksjon, Medisinsk avdeling, Helse Bergen HF – Haukeland universitetssykehus, 5021 BERGEN.

Skudal, Hilde, overlege, Medisinsk avdeling, Seksjon blod, kreft og infeksjon, Sykehuset Telemark HF - Skien, Ulefossveien 55, 3710 SKIEN

Spigset, Olav, professor dr. med., Avdeling for klinisk farmakologi, St. Olavs Hospital HF – Universitetssykehuset i Trondheim, 7006 TRONDHEIM

Spillum, Barbro Johanne, seniorrådgiver, cand. pharm., Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 OSLO

Sporsem, Hilde, sykehusfarmasøyt, Sykehusapoteket Oslo, Avdeling for farmasøytiske tjenester, Kirkeveien 166, 0450 OSLO

Spreng, Ulrich, PhD, avdelingssjef/-overlege, AIO + akuttmottak, Vestre Viken HF – Bærum Sykehus, Postboks 83, 1309 RUD

Staff, Annetine, overlege dr. med., forskningsrådgiver, Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Steinsvåg, Sverre, avdelingsoverlege, professor dr. med., ØNH-avdelingen, Sørlandet sykehus HF, Serviceboks 416, 4604 KRISTIANSAND

Storrø, Ola, lege, Edda legesenter, Håkon Jarls gate 12, 7030 TRONDHEIM

Straand, Jørund, professor dr. med., Seksjon for allmennmedisin, Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo, Postboks 1130 Blindern, 0318 OSLO

Støen, Randi, overlege, Anestesiavdelingen, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Størdal, Ketil, overlege dr. med., Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 OSLO.

Sundal, Jon, seksjonsoverlege , Infeksjonsseksjon, Medisinsk klinikk, Helse Stavanger HF –Stavanger universitetssjukehus, Postboks 8100, 4068 STAVANGER

Sundsfjord, Arnfinn, professor dr. med., Universitetet i Tromsø IMB, MH-bygget Breivika, 9037 TROMSØ

Svartberg, Johan, seksjonsoverlege, professor, Endokrinologisk seksjon, Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset i Nord-Norge, 9038 TROMSØ

Swahn, Kristin Solberg, seniorrådgiver, cand. pharm., Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen, 0403 OSLO

Tangvik, Randi, klinisk ernæringsfysiolog, PhD-stip., Forsknings- og utviklingsavdelingen, Helse Bergen HF – Haukeland Universitetssykehus, 5021 BERGEN

Taubøll, Erik, professor, seksjonsoverlege, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Tazmini, Kiarash, lege/stipendiat, Medisinsk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Postboks 23 Vinderen, 0319 OSLO.

Thomas, Kevin, forskningsleder, Norsk institutt for vannforskning – NIVA, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO

Thoresen, Hege, professor dr. med., Avdeling for farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk inst., Universitetet i Oslo, Postboks 1068 Blindern, 0316 OSLO

Tobiasson, Leif-Erik, spesialist allmennmedisin, Klokkerbakken legekontor, Myntgaten 4, 3616 KONGSBERG

Tonstad, Serena, professor dr. med., Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, seksjon preventiv kardiologi, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO.

Torgersen, Terje, overlege, Avdeling Østmarka, St. Olavs hospital HF, Postboks 3000 Lade, 7441 TRONDHEIM

Torp, Henrik Andreas. Lege i spesialisering. Avd. for farmakologi, seksjon Klinisk farmakologi Ullevål sykehus, OUS.

Trondsen, Erik, overlegevikar, pensjonist, Møllefaret 34B, 0750 OSLO.

Tysnes, Ole-Bjørn, overlege, professor dr. med., Nevrologisk avdeling, Helse Bergen HF – Haukeland Universitetssykehus, 5021 BERGEN

Tønnesen, Hanne Hjorth, professor dr. scient., Avdeling A, Farmasøytisk institutt, Postboks 1068 Blindern, 0316 OSLO

Uhlig, Till, seksjonsoverlege, professor dr. med., NKRR – Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus, Postboks 23, 0319 OSLO.

Valeur, Jørgen, lege, Ph.D., Lovisenberg Diakonale Sykehus, 0440 OSLO.

Viktil, Kirsten Kilvik, ph.d., Cand. pharm., spesialist i sykehusfarmasi, Diakonhjemmet Sykehusapotek, Postboks 23, 0319 OSLO / Farmasøytisk institutt, Postboks 1068 Blindern, 0316 OSLO.

Vindenes, Vigdis, avdelingsdirektør, dr. med., spes. klinisk farmakologi, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Divisjon rettsmedisinske fag, Postboks 4404 Nydalen, 0403 OSLO.

Walde, Nils Heine, assisterende avdelingssjef, Hjerteavdelingen, Helse Bergen HF – Haukeland universitetssjukehus, Postboks 1400, 5021 BERGEN.

Wang, Siri, dr. scient., cand. pharm., Statens legemiddelverk, Postboks 63 Kalbakken, 0901 OSLO

Wesenberg, Finn, overlege dr. med., Barneklinikken, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Wiseth, Rune, professor dr. med., Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital HF – Universitetssykehuset i Trondheim, 7006 TRONDHEIM

Wæhre, Torgun, overlege, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Zeiner, Pål, overlege dr. med., Klinikk psykisk helse og avhengighet, avdeling forskning barn og unge Sogn, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål,, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO

Øverlie, Inger, gynekolog dr. med., Medicus Oslo AS, Bogstadveien 51, 0366 OSLO.

Aakhus, Svend, overlege dr. med., Hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO

Aarsand, Aasne Karine, overlege, Lab. klinisk biokjemi, Nasjonalt kompetansesenter porfyrisykdommer (NAPOS), Helse Bergen HF – Haukeland universitetssykehus, 5021 BERGEN

Aasly, Jan Olav, professor dr. med., overlege, Nevrologisk avdeling, St. Olavs Hospital HF – Universitetssykehuset i Trondheim, 7006 TRONDHEIM

Aass, Halfdan, klinikkdirektør dr. med., Vestre Viken HF – Drammen sykehus, 3004 DRAMMEN

Aass, Nina, seksjonsleder, professor dr. med., Seksjon lindrende behandling, avdeling Kreftbehandling, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO.