Norsk legemiddelhåndbok

Nyttige adresser

Publisert: 20.06.2010

Sist endret: 31.03.2017

Apotekforeningen

Postboks 5070 Majorstuen, 0301 OSLO. Besøksadresse: Slemdalsveien 1, 0369 OSLO . Telefon: 21 62 02 00. Telefaks: 22 60 81 73. E-post: apotekforeningen@apotek.no Nettadresse: www.apotek.no

Den norske legeforening

Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO. Besøksadresse: Akersgata 2, 0158 OSLO (inngang Christiania torv). Telefon: 23 10 90 00. Telefaks: 23 10 90 10. E-post: legeforeningen@legeforeningen.no Nettadresse: www.legeforeningen.no

Felleskatalogen AS

Postboks 5094 Majorstuen, 0301 OSLO. Besøksadresse: Essendrops gate 3, 0368 OSLO. Telefon: 23 16 15 50. Telefaks: 23 16 15 51. E-post: post@felleskatalogen.no Nettadresse: www.felleskatalogen.no

Folkehelseinstituttet

Se Nasjonalt folkehelseinstitutt 

Giftinformasjonen

Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo. Sentralbord: 21 07 70 00, telefon: 22 59 13 00 (hele døgnet), folkehelseinstituttet@fhi.no

Haukeland Universitetssykehus, Seksjon for klinisk farmakologi og Laboratorium for klinisk biokjemi

5021 BERGEN. Telefon: 55 97 31 00. Telefaks: 55 97 31 15. E-post: edib@helse-bergen.no

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep, 0030 OSLO. Besøksadresse: Teatergaten 9, OSLO. Telefon: 22 24 90 90. E-post: postmottak@hod.dep.no Nettadresse: www.regjeringen.no/nb/dep/hod

Helsebiblioteket

Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo. Sentralbord: 21 07 70 00, folkehelseinstituttet@fhi.no Besøksadresse: Pilestredet Park 7, 0176 OSLO (inngang Stensberggata). Telefon: 23 25 50 00. E-post: redaksjonen@helsebiblioteket.no Nettadresse: www.helsebiblioteket.no

Helsedirektoratet

Postboks 7000 St. Olavs Plass, 0130 OSLO. Besøksadresse: Universitetsgata 2, 0164 OSLO. Telefon: 81 02 00 50. Telefaks: 24 16 30 01. E-post: postmottak@helsedir.no Nettadresse: www.helsedirektoratet.no

Helseøkonomiforvaltningen

Hovedkontor: Postboks 2440, 3104 TØNSBERG. Besøksadresse: Kjelleveien 21, TØNSBERG. Telefon: 33 51 22 50. Telefaks: 33 51 22 51. E-post: hovedkontoret@helfo.no Nettadresse: www.helfo.no

 • Fastlegetelefonen: 810 59 500

 • Frikorttelefonen: 815 70 050

 • 800HELSE (brukerstøtte for www.helsenorge.no ): 800 43 573

 • HELFO pasientformidling, Postboks 1412, 1602 FREDRIKSTAD. Telefon: 815 33 533. Telefaks: 69 01 11 09. E-post: pasientformidling@helfo.no

 • HELFO utland: Postboks 6349 Etterstad, 0604 OSLO. Telefon: 21 07 46 00. Telefon fra utlandet: + 47 21 07 46 00. Telefaks fra utlandet: + 47 21 06 92 36 (Helserefusjoner utland). E-post: utland@helfo.no

HELFOs regioner:

 • HELFO region Oslo (Oslo): Postboks 6721 Etterstad, 0609 OSLO. Telefon: 21 06 92 30. Telefaks: 21 06 92 31. E-post: regionoslo@helfo.no

 • HELFO region øst (Akershus, Østfold, Oppland, Hedmark): Postboks 1412, 1602 FREDRIKSTAD. Telefon: 69 01 11 10. Telefaks: 69 01 11 11. E-post: regionost@helfo.no

 • HELFO region sør (Vestfold, Telemark, Buskerud, Aust- og Vest-Agder): Postboks 2415, 3104 TØNSBERG. Telefon: 33 51 23 00. Telefaks: 33 51 23 01. E-post: regionsor@helfo.no

 • HELFO region vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane): Postboks 14, 4097 SOLA. Telefon: 52 04 75 50. Telefaks: 52 04 75 51. E-post: regionvest@helfo.no

 • HELFO region Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør- og Nord-Trøndelag): Postboks 13, 6151 ØRSTA. Telefon: 70 32 13 40. Telefaks: 70 32 13 41. E-post: regionmidtnorge@helfo.no

 • HELFO region nord (Nordland, Troms og Finnmark): 8607 MO I RANA. Telefon: 75 42 78 40. Telefaks: 75 42 78 41. E-post: regionnord@helfo.no

Henvendelser fra privatpersoner:

 • HELFO servicesenter: Postboks 2022, 3103 TØNSBERG. Telefon: 815 70 030 (08.00-15.30). Telefon fra utlandet: + 47 33 51 22 80 (Helsetrygdkort og hasteblanketter). Telefaks: 33 51 20 50

Kunnskapssenteret

Se Nasjonalt kunnskapssenter .

Legemiddelansvarsforeningen

c/o advokat Gunnar Sørlie, Postboks 1524 Vika, 0117 OSLO. Besøksadresse: c/o Ba-Hr, Stranden 1A, Aker Brygge.Telefon: 22 83 02 70. Telefaks: 22 83 07 95. E-post kontaktperson: unedv@bahr.no Nettadresse: www.laf.no

Legemiddelindustriforeningen (LMI)

Postboks 5094 Majorstuen, 0301 OSLO. Besøksadresse: Essendrops gate 3, 0368 OSLO. Telefon: 23 16 15 00. Telefaks: 23 16 15 01. E-post: lmi@lmi.no Nettadresse: www.lmi.no

Nasjonalt folkehelseinstitutt – FHI

Postboks 4404 Nydalen, 0403 OSLO. Besøksadresser: Marcus Thranes gate 6, 0473 OSLO, Lovisenberggata 6 og 8, 0456 OSLO og Kalfarveien 31, 5018 BERGEN. Telefon: 21 07 70 00. Telefaks: 22 35 36 05. E-post: folkehelseinstituttet@fhi.no Nettadresse: www.fhi.no

 • Divisjon for rettsmedisin og rusmiddelforskning: Besøksadresse: Lovisenberggata 6, 0456 OSLO. Telefon: 21 07 70 00. Telefaks: 22 38 32 33. E-post: rettstoks@fhi.no Nettadresse: www.rettstoks.no

 • Reseptregistret: Nasjonalt folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 OSLO. Telefon: 21 07 70 00. Telefaks: 22 35 36 05. Nettadresse: www.reseptregisteret.no

 • Divisjon for epidemiologi: Besøksadresse: Oslo: Marcus Thranes gate 6, 0473 OSLO. Bergen: Kalfarveien 31, BERGEN. Telefon: 21 07 70 00. Telefaks: 22 35 36 05. E-post: Imfin@fhi.no Nettadresse: www.legemiddelforbruk.no

 • WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology: Besøksadresse: Marcus Thranesgt. 6, 0473 OSLO. Telefon: 21 07 81 60. Telefaks: 21 07 81 46. E-post: whocc@fhi.no Nettadresse: www.whocc.no

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Folkehelseinstituttet, Postboks 4404 Nydalen 0403 Oslo. Sentralbord: 21 07 70 00, folkehelseinstituttet@fhi.no Besøksadresse: Pilestredet Park 7, 0176 OSLO (inngang Stensberggata). Telefon: 23 25 50 00. E-post: redaksjonen@helsebiblioteket.no Nettadresse: www.helsebiblioteket.no

NAV

Servicetelefon: 800 33 166. Automatisk servicetelefon: 800 33 810. E-post: post@nav.no Nettadresse: www.nav.no

Norsk helsenett

7465 TRONDHEIM. Besøksadresser: Klæbuveien 153, 7037 TRONDHEIM, Sykehusveien 23, 9019 TROMSØ, Forskningsparken, Gaustadalléen 21, 0349 OSLO. Telefon: 02017 / 73 56 57 56. Telefaks: 73 93 14 80. E-post: post@nhn.no Nettadresse: www.nhn.no

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Postboks 3 St. Olavs plass, 0130 OSLO. Besøksadresse: Holbergs gate 1. Telefon: 22 90 45 00. Telefaks: 22 99 45 90. E-post: npepost@npe.no Nettadresse: www.npe.no

Oslo universitetssykehus HF – Rikshospitalet, Avdeling for medisinsk biokjemi

Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Telefon: Analytisk farmakologi: 23 07 10 82. Klinisk farmakologi: 23 07 09 09, 23 07 08 97. Telefaks: 23 07 10 80. E-post: labdesk@rikshospitalet.no Nettadresse: www.oslo-universitetssykehus.no

Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Seksjon for klinisk farmakologi og toksikologi

Klinisk kjemisk avdeling, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO. Telefon: 22 11 91 42, 22 11 87 90 (døgnåpen), Klinisk farmakologisk laboratorium: 22 11 94 64. Telefaks: 22 11 81 89.

Regionale komiteer for medisinsk forskningsetikk
 • REK Øst-Norge, Postboks 1130 Blindern, 0318 OSLO. Besøksadresse: Frederik Holsts Hus, Ullevål terrasse, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Kirkeveien 166, 0450 OSLO. Telefon: 22 84 46 67. Telefaks: 22 84 46 61. Nettadresse: www.etikkom.no

 • REK Sør-Norge, Postboks 1130 Blindern, 0318 OSLO. Besøksadresse: Frederik Holsts Hus, Ullevål terrasse, Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Kirkeveien 166, 0450 OSLO. Telefon: 22 84 46 66. Telefaks: 22 84 46 61. Nettadresse: www.etikkom.no

 • REK Vest-Norge, Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, Postboks 7800, 5020 BERGEN. Besøksadresse: Haukeland Universitetssykehus, Sentralblokken, 2. etg rom 4617, 5021 BERGEN. Telefon: 55 97 84 98/55 97 84 99. E-post: rek-vest@uib.no Nettadresse: www.etikkom.no

 • REK Midt-Norge, Det medisinske fakultet, Medisinsk teknisk forskningssenter, 7489 TRONDHEIM. Besøksadresse: Røde Korsbygget 3. etg. rom 328, St. Olavs Hospital, Eirik Jarls gt. 14, 7030 TRONDHEIM. Telefon: 73 86 71 52, 73 86 72 72. Nettadresse: www.etikkom.no

 • REK Nord-Norge, Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet, 9037 TROMSØ. Besøksadresse: MH-bygget, Breivika. Telefon: 77 64 44 00. Telefaks: 77 64 53 00. E-post: rek-nord@fagmed.uit.no Nettadresse: www.etikkom.no

Regionale legemiddelinformasjonssentre
 • RELIS Sør-Øst: Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO. Telefon: 23 01 64 00. Telefaks: 23 01 64 10. E-post: relis@ous-hf.no Nettadresse: www.relis.no

 • RELIS Vest: Haukeland universitetssykehus, 5021 BERGEN. Telefon: 55 97 53 60. Telefaks: 55 29 07 18. E-post: relis@helse-bergen.no Nettadresse: www.relis.no

 • RELIS Midt-Norge: St. Olavs Hospital, 7006 TRONDHEIM. Telefon: 72 82 91 00. Telefaks: 72 82 29 10. E-post: relis@legemidler.no Nettadresse: www.relis.no

 • RELIS Nord-Norge: Universitetssykehuset i Nord-Norge HF, Postboks 79, 9038 TROMSØ. Telefon: 77 64 58 90. Telefaks: 77 64 58 94. E-post: relis@unn.no Nettadresse: www.relis.no

St. Olavs Hospital HF, Avdeling for klinisk farmakologi

St. Olavs Hospital, Postboks 3250 Sluppen, 7006 TRONDHEIM. Besøksadresse: Teknostallen, Professor Brochs gate 6, 7030 TRONDHEIM. Telefon: 72 82 91 00 (sentralbord). Telefaks: 72 82 91 10. E-post: legemidler@stolav.no Nettadresse: www.stolav.no/farma

Statens helsetilsyn

Postboks 8128 Dep, 0032 OSLO. Besøksadresse: Calmeyers gate 1, 0183 OSLO. Telefon: 21 52 99 00. Telefaks: 21 52 99 99. E-post: postmottak@helsetilsynet.no Nettadresse: www.helsetilsynet.no

Statens legemiddelverk

Postboks 6167 Etterstad, 0602 OSLO. Besøksadresse: Strømsveien 96, 0663 OSLO. Telefon: 22 89 77 00. Telefaks: 22 89 77 99. E-post: post@legemiddelverket.no Nettadresse: www.legemiddelverket.no

Tidsskrift for Den norske legeforening

Postboks 1152 Sentrum, 0107 OSLO. Besøksadresse: Akersgata 2, 0158 OSLO (inngang Christiania torv). Telefon: 23 10 90 50. Telefaks: 23 10 90 90. E-post: tidsskriftet@legeforeningen.no Nettadresse: www.tidsskriftet.no

Universitetet i Bergen
 • Institutt for samfunnmedisinske fag: Postboks 7804, 5020 Bergen. Besøksadresse: Kalfarveien 31, 5018 BERGEN. Telefon: 55 58 61 00. Telefaks: 55 58 61 30. E-post: post@isf.uib.no Nettadresse: www.uib.no/isf/

 • Senter for farmasi: Postboks 7800, 5020 BERGEN. Besøksadresse: Realfagbygget, Allégaten 41, 5007 BERGEN. Telefon: 55 58 29 99. Telefaks: 55 58 94 90. Epost: post@farmasi.uib.no Nettadresse: www.uib.no/farm/

Universitetet i Oslo
 • Avdeling for farmakologi: Postboks 1057 Blindern, 0316 OSLO. Besøksadresse: Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, avsn. A2 og A3, 3. etg., 0372 OSLO. Telefon: 23 07 10 82. E-post: farm@oslo-universitetssykehus.no Nettadresse: www.med.uio.no/rh/farmakologi/

 • Farmasøytisk institutt: Universitetet i Oslo, Postboks 1068 Blindern, 0316 OSLO. Besøksadresse: Sem Sælands vei 3, 0371 OSLO. Telefon: 22 85 65 85. Telefaks: 22 85 44 02. E-post: instituttkontoret@farmasi.uio.no Nettadresse: www.farmasi.uio.no

 • Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin:

  • Allmennmedisinsk forskningsutvalg: Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Postboks 1130 Blindern, 0318 OSLO. Telefon: 22 85 06 55. Telefaks: 22 85 06 50. Nettadresse: www.legeforeningen.no/index.gan?id=114731subsid=0

  • Seksjon for medisinsk etikk: Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Postboks 1130 Blindern, 0318 OSLO. Besøksadresse: Frederik Holsts Hus, Kirkeveien 166, 0450 OSLO. Telefon: 22 84 46 60. Telefaks: 22 85 05 90. E-post: sme-adm@medetikk.uio.no Nettadresse: www.med.uio.no/iasam/sme/

 • Institutt for farmakoterapi: Boks 1065 Blindern, 0316 OSLO. Besøksadresse: Sognsvannsv. 20, A3, Rikshopsitalet, 0373 OSLO Telefon: 22 84 07 70. Telefaks: 22 84 02 02. E-post: farmakoterapi@medisin.uio.no Nettadresse: www.farmakoterapi.uio.no

 • Institutt for klinisk odontologi:

  • Seksjon for odontologisk farmakologi og farmakoterapi: Det odontlogiske fakultet, Universitetet i Oslo, Postboks 1119 Blindern, 0317 OSLO. Besøksadresse: Oslo universitetssykehus HF – Ullevål, Kirkeveien 166, Bygg 19, oppgang B, 3. etg., Rom 1903036, 0450 OSLO. Telefon: 22 84 46 72, 22 84 46 75. Telefaks: 22 84 47 70. Nettadresse: www.odont.uio.no/iko

Universitetet i Tromsø
 • Avdeling for Farmakologi: Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 64 47 07. Telefaks: 77 64 53 10. Nettadresse: uit.no/medbiologi/farmakologi/2

 • Institutt for farmasi: Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 64 61 50 eller 77 64 61 52. Telefaks: 77 64 61 51. E-post: postmottak@farmasi.uit.no Nettadresse: www.farmasi.uit.no

 • Institutt for samfunnsmedisin: Det medisinske fakultet, MH-bygget, Universitetet i Tromsø, 9037 TROMSØ. Telefon: 77 64 48 16. Telefaks: 77 64 48 31. E-post: post@ism.uit.no

Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Klinisk farmakologisk avdeling: Postboks 25, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 TROMSØ. Telefon: 77 62 67 06, 91 33 71 93 (vakttelefon). Telefaks: 77 64 62 83. Nettadresse: www.unn.no/category9451.html